MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2016

Autophagy — How Your Body Detoxifies and Repairs Itself Tự thực - Cơ thể bạn giải độc và tự sửa chữa như thế nào

Autophagy — How Your Body Detoxifies and Repairs Itself

Tự thực - Cơ thể bạn giải độc và tự sửa chữa như thế nào

by Dr. Mercola
Dr. Mercola
March 11, 2016
11/3/2016

While there are many different ways to rid your body of accumulated toxins, from detoxifying foods and chemical and/or natural detox agents to saunas, a biological process known as autophagy plays a key role.

Trong khi có nhiều cách khác nhau để đào thải các chất độc tích tụ trong cơ thể bạn, từ thực phẩm giải độc, các tác nhân giải độc hóa học hoặc/và tự nhiên, cho đến tắm hơi, nhưng có một quá trình sinh học được gọi là sự tự thực đóng vai trò rất then chốt.
The term autophagy means “self-eating,” and refers to the processes by which your body cleans out various debris, including toxins, and recycles damaged cell components.

Thuật ngữ “tự thực” có nghĩa là “tự ăn chính mình,” nói đến các quá trình mà nhờ đó cơ thể làm sạch tất cả các chất cặn, bao gồm cả độc tố, và tái tạo các cơ quan của tế bào bị thương tổn.

This video link provides a more in-depth biochemical review of the autophagy processes involved in health and disease. As explained in layman’s terms by Greatist1

Đây là video cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn, dưới khía cạnh hóa sinh học, về các quá trình tự thực liên quan đến sức khỏe và bệnh tật. Như đã được giải thích bởi Greatist cho những người không có chuyên môn về y khoa: