MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 9, 2016

Why is freedom of speech important? Tại sao là quyền tự do ngôn luận lại quan trọng?Why is freedom of speech important?

Tại sao là quyền tự do ngôn luận lại quan trọng?

Freedom of speech protects everyone from all walks of life to think and express themselves freely. Without this guaranteed freedom, unpopular opinions would be hidden out of fear of retribution, change and progress would come to a screeching halt and all of the other freedoms listed throughout the Constitution and all of the amendments that follow would crumble.

Tự do ngôn luận bảo vệ tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội được suy nghĩ và thể hiện bản thân một cách tự do. Không có tự do được bảo đảm này, ý kiến ​​không phổ biến sẽ bị che dấu vì sợ trả thù, thay đổi và tiến bộ đành phải dừng lại và tất cả các quyền tự do khác được liệt kê trong cả Hiến pháp và tất cả các tu chính án đi theo sẽ sụp đổ.
In areas of the world where freedom of speech is not protected, citizens are afraid to speak out against their government, even when it acts illegally, for fear of being locked away in a cell for life. According to the University of Virginia, historically, men, women and even some children were put to death for daring to speak out against a tyrannical monarch, an unjust parliament or legislature or even a powerful corporation.

những   khu vực của thế giới nơi tự do ngôn luận không được bảo vệ, người dân sợ lên tiếng chống lại chính phủ của họ, ngay cả khi chính phủ hành động bất hợp pháp, vì sợ bị nhốt vào xà lim chung thân. Theo Đại học Virginia, xét về mặt lịch sử, nhiều đàn ông, phụ nữ và thậm chí một số trẻ em đã bị bức tử vì dám lên tiếng chống lại một vị vua chuyên chế, một quốc hội hay nền lập pháp bất công hoặc thậm chí một công ty quyền lực.