MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 23, 2016

Rise Up and Salute the Sun Ngẩng mặt lên Chào đón mặt trờiRise Up and Salute the Sun

Ngẩng mặt lên Chào đón mặt trời

A NATION'S GREATNESS DEPENDS ON ITS LEADER
QUỐC GIA CÓ VỸ ĐẠI HAY KHÔNG TÙY THUỘC VÀO NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Suzy Kassem
Suzy Kassem

To vastly improve your country and truly make it great again, start by choosing a better leader. Do not let the media or the establishment make you pick from the people they choose, but instead choose from those they do not pick. Pick a leader from among the people who is heart-driven, one who identifies with the common man on the street and understands what the country needs on every level. Do not pick a leader who is only money-driven and does not understand or identify with the common man, but only what corporations need on every level.
Để chấn hưng mạnh mẽ đất nước của bạn và thực sự làm cho nó vỹ đại trở lại, hãy bắt đầu bằng cách chọn một nhà lãnh đạo tốt hơn. Đừng để các phương tiện truyền thông hoặc một thiết chế nào đó xui bạn chọn từ những người mà họ đã lựa, thay vào đó hãy chọn từ những người mà họ không lựa. Chọn một nhà lãnh đạo từ trong nhân dân, là người tâm huyết, người biết đồng nhất với thường dân trên đường phố và hiểu được những gì đất nước này cần mọi cấp. Đừng chọn một nhà lãnh đạo bị điều khiển chỉ bởi đồng tiền và không hiểu hay đồng cảm với những người dân thường, chỉ quan tâm tới những gì công ty cần mọi cấp.