MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, August 14, 2016

WHAT IS KLEPTOCRACY? Chế độ đạo tặc là gì?WHAT IS KLEPTOCRACY?

Chế độ đạo tặc là gì?
wiseGEEK


The pejorative term “kleptocracy” is applied to a government tainted by widespread greed and corruption and headed by a person who has used the government for personal enrichment and gain. While the suffix “-ocracy” often implies a form of government, kleptocracies are not forms of government, but rather governments so fundamentally corrupt that they are difficult, if not impossible, to salvage.

Thuật ngữ miệt thị "chế độ đạo tặc" được áp dụng cho một chính phủ bị nhiễm độc bởi thói tham lam và tham nhũng lan tràn được cầm đầu bởi một người đã sử dụng chính phủ để làm giàu cá nhân và tư lợi. Trong khi các hậu tố "-ocracy" thường ngụ ý một hình thức của chính quyền, thì kleptocracies không phải là một hình thức chính quyền, mà là nhiều chính quyền nên về cơ bản bị tha hóa tới mức mà rất khó, nếu không muốn nói là không thể, cứu vãn được nữa.

Most commonly, this situation arises in authoritarian governments. Such governments lend themselves to corruption because there is little accountability and the head of the government usually appoints friends, family members, and close associates to key positions in the government in order to retain control. This sets up a ruling class, and with no accountability, members of the government can freely abuse government funds.

Thông thường thì, tình trạng này phát sinh trong các chính quyền độc tài. Chính phủ bán mình cho tham nhũng do họ không hề có trách nhiệm và người đứng đầu chính phủ thường bổ nhiệm bạn bè, các thành viên gia đình, và các cộng sự gần gũi vào các vị trí chủ chốt trong chính phủ để duy trì sự kiểm soát. Điều này thiết lập một tầng lớp thống trị, mà không có trách nhiệm, các thành viên của chính phủ có thể tự do lạm dụng ngân quỹ của chính phủ.