MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 24, 2016

THE PERFECT WOMAN NGƯỜI PHỤ NỮ HOÀN HẢOTHE PERFECT WOMAN

NGƯỜI PHỤ NỮ HOÀN HẢO
You know how it is when men get together. They talk about impossible dreams: ‘If I won the lottery, I would. . .‘, ‘If I had plenty of money, I would.. .‘ Well, I was just like all the other men who used to sit in the coffee house talking nonsense. But I never told anyone about my dream. I was afraid they would laugh if they knew. And then, believe it or not, one day I found that I was indeed rich. My aunt Camilla died and left everything to me. She had some valuable paintings. I sold them, and set off round the world in search of... the perfect woman. You see, I had always wanted to get married but I had never been able to find a woman that I really loved. I decided that it was better not to make do with second best, but to wait and hope that one day I would meet the woman of my dreams.

Bạn biết bọn đàn ông thường làm gị khi họ tụ tập lại với nhau. Họ nói về những giấc mơ không bao giờ có: ‘Nếu tôi trúng số, tôi sẽ‘, Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ...Vâng, tôi đã từng giống như tất cả những người đàn ông khác, những người từng ngồi lì trong quán cà phê tán chuyện. Nhưng tôi không bao giờ nói với ai về giấc mơ của tôi. Tôi sợ họ sẽ cười nếu họ biết. Thế rồi, tin hay không tùy bạn, một hôm tôi thấy mình đã thực sự giàu có. Dì tôi Camilla qua đời và để lại tất cả mọi thứ cho tôi. có một số bức tranh có giá trị. Tôi bán chúng, và lên đường đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm... người phụ nữ hoàn hảo. Bạn thấy đấy, tôi đã rắp tâm muốn lấy vợ nhưng tôi chưa bao giờ tìm ra được một người phụ nữ mà tôi thực sự yêu thương. Tôi quyết định rằng tốt hơn không nên lấy một người gần hoàn hảo, hãy chờ đợi và hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp được người phụ nữ trong mộng của mình.

CABBAGE WHITE BƯỚM BẮP CẢICABBAGE WHITE

BƯỚM BẮP CẢI


‘So you’re looking for work, And who are you?’
‘I’m Sarah. I’m twelve. This is my brother Jamie; he’s eleven.’
‘Shouldn’t you be at school?’
‘We’re on holiday. And we would like to earn some money.’ The man lifted his hat and scratched his bald head. ‘All right. Let’s see. Do you know what a Cabbage White is?
‘It is a beautiful white butterfly that lays its eggs on cabbages. And those eggs change into caterpillars. And do you know what the caterpillars do?’

Rứa thì hai cháu đang tìm việc làm à, hai cháu tên chi? '
'Cháu là Sarah. Cháu mười hai tuổi. Đây là em trai cháu, Jamie; nó mười một tuổi.’
'Rứa không đi học à?
Dạ cháu đang kỳ nghỉ. Và chúng cháu muốn kiếm ít tiền. ‘Người đàn ông cởira và gãi cái đầu hói của mình. 'Thôi được. Thử coi răng. Hai đứa có biết bướm bắp cải chi không?
Dạ đó là một loại bướm trắng đẹp, đẻ trứng trên cải bắp. Rồi trứng biến thành sâu bướm. Rứa em có biết sâu bướm mần chi không?