MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 21, 2016

OUR BULLDOZERS, OUR RULES Xe ủi đất là luật chơi của chúng taOUR BULLDOZERS, OUR RULES

Xe ủi đất  là luật chơi của chúng ta

The economist
The economist
Jul 2nd 2016
2/7/2016


China’s foreign policy could reshape a good part of the world economy

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có thể định hình lại một phần lớn nền kinh tế thế giới
THE first revival of the Silk Road—a vast and ancient network of trade routes linking China’s merchants with those of Central Asia, the Middle East, Africa and Europe—took place in the seventh century, after war had made it unusable for hundreds of years. Xi Jinping, China’s president, looks back on that era as a golden age, a time of Pax Sinica, when Chinese luxuries were coveted across the globe and the Silk Road was a conduit for diplomacy and economic expansion. The term itself was coined by a German geographer in the 19th century, but China has adopted it with relish. Mr Xi wants a revival of the Silk Road and the glory that went with it.

THE hồi sinh đầu tiên của con đường Tơ Lụa - một mạng lưới rộng lớn và cổ xưa của các tuyến đường thương mại kết nối các thương gia của Trung Quốc với những người Trung Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu đã hoạt động vào thế kỷ thứ bảy, sau khi chiến tranh đã khiến nó không còn được sử dụng hàng trăm năm. Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, nhìn lại thời kỳ đó như là một kỷ nguyên vàng son, thời đại của Thái Bình Hán quốc, khi sự xa hoa của Trung Hoa được toàn thế giới thèm muốn và con đường tơ lụa là con đường phục vụ ngoại giao và phát triển kinh tế. Bản thân tteen gọi này được đặt ra bởi một nhà địa lý học người Đức vào thế kỷ 19, nhưng Trung Quốc đã sử dụngmột cách thích thú. Ông Tập muốn Con đường Tơ lụa và vinh quang đi cùng với nó được hồi sinh lần nữa.