MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 16, 2016

ACADEMIC FREEDOM, GRADE SCALES, UNIFORMITY AND THINKING OUTSIDE THE BOX TỰ DO HỌC THUẬT, THANG LỚP, TƯ DUY ĐỒNG PHỤC VÀ SUY NGHĨ NGOÀI KHUÔN KHỔACADEMIC FREEDOM, GRADE SCALES, UNIFORMITY AND THINKING OUTSIDE THE BOX

TỰ DO HỌC THUẬT, THANG LỚP, TƯ DUY ĐỒNG PHỤCSUY NGHĨ NGOÀI KHUÔN KHỔ

OCTOBER 10, 2015
10 Tháng Mười 2015

Recently our school has looked into grades, grading and grade scales. There was a meeting and the topic was addressed. I am no traditionalist and if there is a better way, I will quickly follow long. It was stated that there is a need for uniform grade scales, that students are confused as they go from one class to another, to what is expected.

Gần đây trường chúng tôi đã xem xét về điểm số, chấm điểm và xếp hạng. Đã có một cuộc họp và chủ đề đã được đề cập. Tôi không phải là người giữ thái độ truyền thống và nếu có một cách tốt hơn, tôi sẽ nhanh chóng đi theo. Người ta tuyên bố rằng có một nhu cầu phải đồng phục hóa việc xếp hạng, cho nên học sinh hoang mang không biết những gì sẽ xảy ra khi chúng chuyển lớp,