MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 5, 2016

TOWARD A CULTURAL WORLD: COMMUNICATIVE CULTURE Về Một Thế Giới Văn Hóa: Văn Hóa Giao tiếpTOWARD A CULTURAL WORLD: COMMUNICATIVE CULTURE

Về Một Thế Giới Văn Hóa: Văn Hóa Giao tiếp
Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh


ABSTRACT
The issue of culture and communication between peoples in the world concerns the understanding of intentional subjects or human beings and not a description of their images. Therefore, cultural knowledge should be communicable and comprehensible. To overcome misunderstanding is thematically to appreciate cultural values and structures, to avoid calamity and to make our world safer. We have already entered the preliminary stage of multi-cultural world that aspires to cultural accomplishments. Still we need an enduring orientation as a norm for a steady cultural and communicative development. To achieve this goal we see education universally and locally a paramount task. To live in this world and make this world real and humanistic, the concept of empathy is indispensable since without which concrete knowledge of one’s culture in relation to another’s would be in jeopardy. Since the turn of the century technology and social sciences have vastly improved our knowledge of the world culturally and brought the world close to each other. Still our greatest concerns today remain in the inequality and lacks of education; hence the lack of cultural and communicative background that endangers authentic knowledge. This causes the delay of globalizing dream and builds up hostility as we have witnessed in some places around the world.

TÓM TẮT
Các vấn đề về văn hóa và truyền thông giữa các dân tộc trên thế giới liên quan đến sự hiểu biết của các đối tượng có chủ ý hoặc con người và không phải là một mô tả về hình ảnh của họ. Do đó, tri ​​thức văn hóa phải truyền đạt được và hiểu được. Khắc phục sự hiểu lầm về mặt chủ đề đánh giá cao giá trị và cấu trúc văn hóa, để tránh tai họa và làm cho thế giới của chúng ta an toàn hơn. Chúng ta đã bước vào giai đoạn sơ khai của thế giới đa văn hóa đang khích lệ các thành tựu văn hóa. Tuy nhiên chúng ta cần một định hướng lâu dài như là một chuẩn mực cho một sự phát triển văn hóa và giao tiếp ổn định. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta nhìn nhận giáo dục ở góc dộ toàn cầu và và địa phương như là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để sống trong thế giới này và làm cho thế giới này hiện thực và nhân văn, các khái niệm về sự đồng cảm là không thể thiếu vì nếu không có nó thì hiểu biết cụ thể về nền văn hóa nào đó trong mối quan hệ với nền văn hóa khác sẽ bị đe dọa. Kể từ thời điểm chuyển giao thế kỷ, công nghệ và khoa học xã hội đã cải thiện mạnh mẽ tri thức văn hóa của chúng ta về thế giới và đưa thế giới gần nhau. Tuy nhiên mối quan tâm lớn nhất của chúng ta hiện nay vẫn còn trong sự bất bình đẳng và thiếu giáo dục; do đó việc thiếu văn hóa và truyền thông gây nguy hiểm cho kiến ​​thức đích thực. Điều này gây ra sự chậm trễ của giấc mơ toàn cầu hóa và tạo dựng lên sự thù địch như chúng ta đã chứng kiến ​​ở một số nơi trên thế giới.

WHAT ARE THE FIVE PURPOSES FOR COMMUNICATION? Năm mục đích của giao tiếp là gì?WHAT ARE THE FIVE PURPOSES FOR COMMUNICATION?

Năm mục đích của giao tiếp là gì?

The five purposes for communication are to inform, imagine, influence, meet social expectations and express feelings. Most of the problems that occur in relationships and between business organizations are due to ineffective communication, which can happen when people fail to communicate or when processes lead to confusion so the communication is not fully understood.
Năm mục đích giao tiếp là để thông báo, tưởng tượng, tạo ảnh hưởng, đáp ứng kỳ vọng xã hộithể hiện cảm xúc. Hầu hết các vấn đề xảy ra trong mối quan hệ và giữa các tổ chức kinh doanh là do truyền thông không hiệu quả, có thể xảy ra khi mọi người không giao tiếp được hoặc khi quá trình giao tiếp dẫn đến sự nhầm lẫn vì vậy các thông tin không được hiểu một cách đầy đủ.

WHAT IS SOCIAL STABILITY? Ổn định xã hội là gì?


WHAT IS SOCIAL STABILITY?

n định xã hội là gì?

Social stability is a sociological perspective that states a group always seeks to maintain equilibrium by forcing out ideas and individuals that disagree with popular opinion. This helps keep society in balance and promotes harmonious coexistence. A lack of social stability causes revolution and unrest in the group.

n định xã hội là một quan điểm xã hội học cho rằng một nhóm luôn luôn tìm cách duy trì cân bằng bằng cách loại bỏ những ý tưởng và cá nhân không đồng ý với quan điểm phổ biến. Điều này giúp giữ cho xã hội được cân bằng và thúc đẩy sự chung sống hài hòa. Sự thiếu ổn định xã hội gây cách mạng và tình trạng bất ổn trong nhóm xã hội.

WHAT IS POLITICAL STABILITY? Ổn định chính trị là gì?WHAT IS POLITICAL STABILITY?
n định chính trị là gì?


Political stability is the durability and integrity of a current government regime. This is determined based on the amount of violence and terrorism expressed in the nation and by citizens associated with the state. A stable society is one that is satisfied with the ruling party and system of operations and is not interested in revolutionary or despotic ideas.

Ổn định chính trị là độ bền vững và tính toàn vẹn của một chế độ chính quyền hiện hành. Điều này được xác định dựa trên lượng bạo lực và khủng bố diễn ra trong cả nước và bởi các công dân liên quan đến nhà nước. Một xã hội ổn định là một xã hội trong đó người dân hài lòng với đảng cầm quyền và hệ thống điều hành và không quan tâm đến ý tưởng cách mạng, hay chuyên quyền.

TAIWANESE STEEL COMPANY CAUSES TOXIC SPILL IN VIETNAM, KILLS OVER 70 TONNES OF FISH Công ty thép Đài Gây Tràn độc ở Việt Nam, giết chết hơn 70 tấn cáTAIWANESE STEEL COMPANY CAUSES TOXIC SPILL IN VIETNAM, KILLS OVER 70 TONNES OF FISH

Công ty thép Đài Gây Tràn độc ở Việt Nam, giết chết hơn 70 tấn cá

by Amando Flavio
AnonHQ.com
July 4th, 2016

Amando Flavio
AnonHQ.com
04 tháng 7 2016 | bởi

A Taiwanese steel company operating in Vietnam, has admitted spilling toxic waste into the waters of the country, killing more than 70 tonnes of fish.

Một công ty thép của Đài Loan hoạt động tại Việt Nam, đã thừa nhận đã đổ chất thải độc hại vào vùng biển của đất nước, tiêu diệt hơn 70 tấn cá.

Vietnamese officials said the toxic spill effected four provinces including Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue. The spill is believed to have happened in April this year. Some local residents in the suffering provinces first discovered the disaster. The company initially denied the spill. This led to a series of protests against the company, inside and outside the provinces. It is estimated that more than 200 km’s of the country’s central coastline has been devastated.

Các quan chức Việt Nam cho biết sự cố thải chất độc ảnh hưởng bốn tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sự cố tràn được cho là đã xảy ra vào tháng Tư năm nay. Một số người dân địa phương tại các tỉnh bị thiệt hại đã phát hiện thảm họa này đầu tiên. Công ty thép ban đầu phủ nhận sự cố này. Điều này dẫn đến một loạt các cuộc biểu tình chống lại công ty, trong và ngoài tỉnh. người ta ước tính rằng hơn 200 km của đường bờ biển miền trung của đất nước đã bị tàn phá.