MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 3, 2016

THE DOCTRINE OF THE MEAN TRUNG DUNG中庸

THE DOCTRINE OF THE MEAN

TRUNG DUNG
子思
By Confucius


1.    
, 率 性 之 謂 道 , 修 道 之 謂 教.
Thiên mệnh chi vị tính; suất tính chi vi đạo, tu đạo chi vị giáo.

1.What Heaven has conferred is called The Nature; an accordance with this nature is called The Path of duty; the regulation of this path is called Instruction.

1- Mệnh Trời gọi là “tính”, phát triển thuận theo “tính” gọi là “đạo”, tu dưỡng theo “đạo” gọi là “giáo”.


2.   
; 可 離 非 道 也; 是 故 君 子 戒 慎 乎 其 所 不 睹, 恐 懼 乎 其 所 不 聞, 莫 見 乎 隱, 莫 顯 乎 微, 故 君 子 慎 其 獨 也.
Đạo dã giả bất khả tu du ly dã; khả ly phi đạo dã; thị cố quân tử giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn, mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ vi; cố quân tử thận kỳ độc dã.

2. The path may not be left for an instant. If it could be left, it would not be the path. On this account, the superior man does not wait till he sees things, to be cautious, nor till he hears things, to be apprehensive. There is nothing more visible than what is secret, and nothing more manifest than what is minute. Therefore the superior man is watchful over himself, when he is alone.

2 - Đạo là cái không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát; nếu có thể xa rời được, thì đã không phải là đạo. Bởi thế quân tử đặc biệt cảnh giác thận trọng ở chỗ người ta không nhìn thấy, lo lắng sợ hãi ở chỗ người ta không nghe thấy. Chẳng có gì rõ hơn vật che giấu, chẳng có gì làm hiển lộ chân tướng hơn những việc nhỏ bé. Cho nên người quân tử đặc biệt thận trọng khi chỉ có một mình mình vậy.

CHINESE FISHERMEN: THE NEW GLOBAL PIRATES? Ngư dân Trung Quốc – cướp biển toàn cầu mới?CHINESE FISHERMEN: THE NEW GLOBAL PIRATES?

Ngư dân Trung Quốc – cướp biển toàn cầu mới?
It’s not just the South China Sea — Chinese fishing vessels have been accused of illegal activities all over the world.

Không chỉ ở biển Đông - các tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới.
By Cal Wong
June 21, 2016

Cal Wong
21/6/2016

The Indonesian Navy intercepted a Chinese vessel that was caught illegally fishing in Indonesian territory off the Natuna Islands on Saturday, June 18. Indonesian Navy spokesman First Admiral Edi Sucipto said the seven crew members of the Chinese vessel were detained. This is the third incident in the Natuna Islands involving Chinese vessels.

Hôm 18/6 vừa qua, hải quân Indonesia đã nổ súng vào một tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng lãnh hải thuộc quần đảo Natuna, ngoài khơi Indonesia. Phát ngôn viên Hải quân Indonesia, Đô đốc Edi Sucipto cho biết, 7 thuyền viên trên tàu cá Trung Quốc đã bị nước này bắt giữ. Đây là “va chạm” lần thứ ba giữa các lực lượng Indonesia với tàu cá Trung Quốc trong vùng quần đảo Natuna.

WHAT ARE MICELLES? MIXEN LÀ GÌ?WHAT ARE MICELLES?

MIXEN LÀ GÌ?

In aqueous solution, molecules having both polar or charged groups and non-polar regions (amphiphilic molecules) form aggregates called micelles. In a micelle, polar or ionic heads form an outer shell in contact with water, while non-polar tails are sequestered in the interior. Hence, the core of a micelle, being formed of long non-polar tails, resembles an oil or gasoline drop. The length of the non-polar tail, the nature and size of the polar or ionic head, the acidity of the solution, the temperature, and the presence of added salts are the most important factors determining the kind of the obtained aggregate. If those parameters are changed, it is possible to change shape and size of the micelles. The number of amphiphilic molecules forming the aggregate is called aggregation number; it is a way to describe the size of the micelle.

Trong dung dịch nước, các phân tử vừa các nhóm phân cực (hoặc tích điện) vừa có các khu vực không cực (phân tử lưỡng tính) thì hình thành nên khối kết tập có tên là mixen. Trong một mixen, các đầu phân cực hay ion tạo thành một lớp vỏ bên ngoài tiếp xúc với nước, trong khi đuôi không phân cực được cô lập ở bên trong. Do đó, lõi của một mixen, mà vốn được hình thành với các đuôi dài không phân cực, giống như một giọt dầu hoặc xăng thả. Chiều dài của đuôi không phân cực, bản chất và kích thước của đầu phân cực hoặc đầu ion, độ axit của dung dịch, nhiệt độ, và sự hiện diện của các muối bổ sung vào là những yếu tố quan trọng nhất quyết định loại khối kết tập thu được. Nếu những thông số thay đổi, có thể thay đổi hình dạng và kích thước của các mixen. Số lượng phân tử lưỡng tính tạo thành khối kết tập được gọi là số kết tập; đó là một cách để mô tả kích thước của mixen.