MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 30, 2016

SOUTH CHINA SEA: WHY DID CHINA'S STATE COUNCILOR VISIT VIETNAM? Tại sao Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam?SOUTH CHINA SEA: WHY DID CHINA'S STATE COUNCILOR VISIT VIETNAM?

Tại sao Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam?

Why did China send Yang Jiechi to Vietnam on Monday?

Tại sao Trung Quốc gửi Dương Khiết Trì sang Việt Nam hôm thứ Hai?

The Diplomat
Ankit Panda
June 28, 2016

Diplomat
Ankit Panda
28/06/2016
On Monday, Chinese State Councilor Yang Jiechi arrived in Vietnam for a scheduled meeting with a broad-based agenda. Yang, who outranks China’s foreign minister, met with senior Vietnamese leadership, including President Tran Dại Quang and Vietnamse Communist Party General-Secretary Nguyen Phu Trong.

Hôm thứ Hai, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Việt Nam để tham dự một cuộc họp đã được sắp xếp trước, với một chương trình nghị sự rộng lớn. Ông Dương có chức vụ cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

OPEN LETTER TO THE VIETNAMESE GOVERNMENT Thư ngỏ gửi chính phủ Việt NamOPEN LETTER TO THE VIETNAMESE GOVERNMENT

Thư ngỏ gửi chính phủ Việt Nam

President Tran Dai Quang,
Vice President Dang Thi Ngoc Thinh
and Prime Minister Nguyen Xuan Phuc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang,
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh,
và Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc

Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435,
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org
2016 06 17
Ngày 17 tháng 6 năm 2016

Dear President,
Dear Vice President,
Dear Prime Minister,
Dear ladies and gentlemen,

Kính thưa Chủ tịch nước,
Kính thưa Phó Chủ tịch nước,
Kính thưa Thủ tướng Chính phủ,
Kính thưa quí vị,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented you, owners and responsible persons of FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG), with the negative international ethecon Black Planet Award for your approach to law and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business
activities of your company.

Trong năm 2009, ethecon – Quỹ  vì Đạo đức và Kinh tế, đã chỉ trích các chủ sở hữu và những người chịu trách nhiệm của tập đoàn FORMOSA PLASTICS GROUP  (FORMOSA PG) bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.

OPEN LETTER TO THE TAIWANESE GOVERNMENT Thư ngỏ gửi chính phủ Đài LoanOPEN LETTER TO THE TAIWANESE GOVERNMENT

Thư ngỏ gửi chính phủ Đài Loan

President Tsai Ing-wen,
Vice President Chen Chien-jen
and Prime Minister Lin Chuan

Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-Wen),
Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân (Chen Chien- Jen)
và Thủ tướng Lin Chuan

Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435,
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org
2016 06 17
Ngày 17 tháng 6 năm 2016

Dear President,
Dear Vice President,
Dear Prime Minister,
Dear ladies and gentlemen,

Kính thưa Tổng thống,
Kính thưa Phó Tổng thống,
Kính thưa Thủ tướng,
Kính thưa quí vị,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented the owners and responsible persons of FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG), with the negative international ethecon Black Planet Award for their approach to law and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business
activities of their company.

Trong năm 2009, ethecon – Quỹ  vì Đạo đức và Kinh tế, đã chỉ trích các chủ sở hữu và  những người chịu trách nhiệm của tập đoàn FORMOSA PLASTICS GROUP  (FORMOSA PG) bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.

OPEN LETTER TO THE OWNER FAMILY WANG, THƯ NGỎ GỞI CHỦ GIA TỘC VƯƠNG,OPEN LETTER TO THE OWNER FAMILY WANG,
THƯ NGỎ GỞI CHỦ GIA TỘC VƯƠNG,

EXECUTIVE LEE-CHIH-TSEUN AND THE OTHER RESPONSIBLE MANAGERS OF FORMOSA PLASTICS GROUP IN TAIWAN

TỔNG GIÁM ĐỐC LEE-CHIH-TSUEN VÀ CÁC GIÁM ĐỐC CÓ TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA FORMOSA PLASTICS GROUP TẠI ĐÀI LOAN
Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435, 
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

2016/06/17

Ngày 17 tháng 6 năm 2016
Members of the Wang family
Mr. Lee and members of the management,

Các thành viên của gia đình ông Vương,
Ông Lee và các cộng sự quản lý,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented you with the negative international ethecon Black Planet Award for your approach to law
and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business activities of your company FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG).

Trong năm 2009, Ethecon – Quỹ vì Đạo đức và Kinh tế đã chỉ trích các chủ sở hữu và những người chịu trách nhiệm của tập đoàn  FORMOSA PG bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.

WHY IS SCHOOL COMPULSORY? Tại sao phải bắt buộc đến trường?WHY IS SCHOOL COMPULSORY?

Tại sao phải bắt buộc đến trường?

Kevin Currie-Knight

Wednesday, June 29, 2016

Kevin Currie-Knight

Thứ 4 ngày 29 Tháng 6, 2016

School has nothing to do with freedom. First, there are state laws mandating that you have either attended school or have learned the very specific kinds of things you’d learn in school. That form of education is not a choice: it is legally compulsory.

Trường học chẳng có gì liên quan tới sự tự do. Trước hết, đó là pháp luật nhà nước bắt buộc bạn hoặc phải tới trường hoặc phải học những cái rất cụ thể được dạy ở trường. Hình thức giáo dục này không phải là một lựa chọn: nó cưỡng bức về mặt pháp lý.

But schooling is culturally compulsory as well. That’s what Austrian philosopher and Roman Catholic priest Ivan Illich said.

Nhưng trường học cũng cưỡng bức về mặt văn hóa nữa. Đó là điều mà nhà triết học và linh mục Công giáo La Mã người Áo Ivan Illich đã nói.
Illich was a critic of state education systems who, in 1970, wrote a now celebrated book called Deschooling Society, in which he boldly argued that, like the separation of church and state, we need a corresponding right protecting people from state establishment of education. He suggested that the article should read, “The State shall make no law with respect to the establishment of education.

Illich là một nhà phê bình các hệ thống giáo dục quốc gia, vào năm 1970, ông đã viết một cuốn sách bây giờ nổi tiếng có tênXã hội không đến trường, trong đó ông mạnh dạn cho rằng, giống như sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước, chúng ta cần một quyền tương ứng bảo vệ con người khỏi thiết chế giáo dục của nhà nước. Ông đề nghị có nên điều này trong luật, "Nhà nước sẽ không ban hành luật liên quan đến việc thiết lập giáo dục."

WHAT IS CULTURE? Văn hóa là gì?WHAT IS CULTURE?

Văn hóa là gì?

Notes towards the Definition of Culture by T. S. Eliot, London, Faber and Faber Limited, 1948, 1962, 124 pages.
Ghi chú về Định nghĩa Văn hóa của T. S. Eliot, London, Faber và Faber Limited xuất bản năm 1948, 1962, 124 trang.

Gerry T. Neal
Gerry T. Neal


Culture is a word that we use all the time but we seldom put much thought into what it means. We take for granted that we know what “culture” is, although we use it in very different ways depending upon the circumstances. Sometimes, when we speak of culture, we mean something that includes the fine visual arts, literature, theatre, architecture, and serious music, and we will speak of someone who appreciates these things as being “cultured” or “having culture”. Other times we use the word culture to mean something that includes our language, religion, and way of living. This is how we use the word when we speak of our culture as opposed to that of another people.

Văn hóa là một từ mà chúng ta hay dùng nhưng ít khi chúng ta nghĩ đến nghĩa của nó. Chúng ta mặc nhiên cho rằng chúng ta đã biết "văn hóa" có nghĩa rồi, mặc dù chúng ta sử dụng từ này theo những cách rất khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. Thỉnh thoảng, khi nói về văn hóa, chúng ta muốn nói một cái gì đó bao gồm cả nghệ thuật thị giác, mỹ thuật, văn học, sân khấu, kiến ​​trúc và âm nhạc, và chúng ta sẽ nói về những người biết đánh giá cao những thứ này là "văn hóa" hay "có văn hóa". Có khi, chúng ta sử dụng từ văn hóa thế giới để chỉ một cái gì đó bao gồm ngôn ngữ, tôn giáo, và cách sống của chúng ta. Đây là cách chúng ta sử dụng từ khi chúng ta nói về nền văn hóa của chúng ta đối lập với văn hóa của của người khác.