MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, June 26, 2016

ENEMY OF THE STATE, FRIEND OF LIBERTY Kẻ thù của Nhà nước, người Bạn của Tự doENEMY OF THE STATE, FRIEND OF LIBERTY

Kẻ thù của Nhà nước, người Bạn của Tự do

Lawrence W. Reed

Lawrence W. Reed

Monday, March 17, 2014

Thứ Hai 17 Tháng 3, 2014

Question: If you could go back in time and spend one hour in conversation with 10 people—each one separately and privately—whom would you choose?

Câu hỏi: Nếu bạn có thể đi ngược thời gian và dành một giờ trò chuyện với 10 người, mỗi người một lần và nói chuyện riêng thì mà bạn sẽ chọn ai?

My list isn’t exactly the same from one day to the next, but at least a couple of the same names are always on it, without fail. One of them is Marcus Tullius Cicero. He was the greatest citizen of the greatest ancient civilization, Rome. He was its most eloquent orator and its most distinguished man of letters. He was elected to its highest office as well as most of the lesser ones that were of any importance. More than anyone else, Cicero introduced to Rome the best ideas of the Greeks. More of his written and spoken work survives to this day—including hundreds of speeches and letters—than that of any other historical figure before 1000 A.D. Most importantly, he gave his life for peace and liberty as the greatest defender of the Roman Republic before it plunged into the darkness of a welfare-warfare state.

Danh sách của tôi mỗi ngày sẽ không giống hệt nhau, nhưng ít nhất một vài cái tên luôn có mặt trên đó, không thể thiếu được. Một trong số đó là Marcus Tullius Cicero. Ông là công dân vĩ đại nhất của nền văn minh cổ đại lớn nhất, La Mã. Ông là nhà hùng biện hùng hồn của La Mãngười đàn ông nổi bật nhất về văn chương. Ông được bầu vào chức vụ cao nhất của của La Mã và cũng là người hiếm hoi nhất trong số ít người có tầm quan trọng. Hơn ai hết, Cicero đã đưa ra cho Rome những ý tưởng tốt đẹp nhất của người Hy Lạp. Các tác phẩm ông viết và nói còn tồn tại đến ngày, bao gồm hàng trăm bài diễn văn và các bức thư,  nhiều hơn so với bất kỳ nhân vật lịch sử khác vào thời kỳ 1000 trước CN. Điều quan trọng nhất , ông đã cống hiến đời mình cho hòa bình và tự do với tư cách là người bảo vệ vĩ đại nhất nền Cộng hoà La Mã trước khi nó rơi vào bóng tối của một nhà nước kiếm lợi bằng chiến tranh.

ACADEMIC FREEDOM Tự do học thuật


TỰ DO HỌC THUẬT THEO TÔI HIỂU LÀ QUYỀN ĐƯỢC TÌM KIẾM SỰ THẬT VÀ CÔNG BỐ VÀ GIẢNG DẠY NHỮNG GÌ ĐƯỢC CHO LÀ SỰ THẬT.
ANHXTANH

ACADEMIC FREEDOM

Tự do học thuật

The Editors of Encyclopædia Britannica

Ban biên tập viên Tự điển Bách khoa Encyclopædia Britannica

Academic freedom, the freedom of teachers and students to teach, study, and pursue knowledge and research without unreasonable interference or restriction from law, institutional regulations, or public pressure. Its basic elements include the freedom of teachers to inquire into any subject that evokes their intellectual concern; to present their findings to their students, colleagues, and others; to publish their data and conclusions without control or censorship; and to teach in the manner they consider professionally appropriate. For students, the basic elements include the freedom to study subjects that concern them and to form conclusions for themselves and express their opinions.

Tự do học thuật, tự do của người dạy người học trong giảng dạy, học tập, và theo đuổi những tri ​​thức và nghiên cứu mà không bị những can thiệp hoặc hạn chế bất hợp lý từ phía pháp luật, các quy định về thể chế, hoặc áp lực công chúng. Yếu tố cơ bản của tự do học thuật bao gồm tự do của giáo viên về tìm hiểu bất kỳ chủ đề nào khêu gợi trí tuệ của họ quan tâm; tự do trình bày phát hiện của họ cho sinh viên, đồng nghiệp, và những người khác; tự do công bố các dữ liệu và kết luận của họ mà không bị kiểm soát hoặc kiểm duyệt; và tự do dạy theo cách mà họ cho là thích hợp về mặt chuyên môn. Đối với người học, các yếu tố cơ bản bao gồm tự do nghiên cứu các đối tượng mà họ quan tâm và hình thành kết luận cho bản thân và biểu đạt ý kiến ​​của mình.