MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, June 17, 2016

CHINA’S MEMORY MANIPULATORS Những kẻ thao túng ký ức của Trung Quốc


CHINA’S MEMORY MANIPULATORS
Những kẻ thao túng ký ức của Trung Quốc

The Guardian
Ian Johnson
Wednesday 8 June 2016
The Guardian
Ian Johnson
8/6/ 2016

The country’s rulers do not just suppress history, they recreate it to serve the present. They know that, in a communist state, change often starts when the past is challenged

Những kẻ cai trị của quốc gia này không chỉ bưng bít lịch sử, họ tái tạo lại nó để phục vụ hiện tại. Họ biết rằng, trong một nhà nước cộng sản, sự thay đổi thường bắt đầu khi quá khứ bị thách thức
When I first went to China in 1984, my fellow foreign classmates and I at Peking University used to play a game with an old guidebook. Called Nagel’s Encyclopaedia Guide: China, it was first published in 1968 in Switzerland and featured descriptions of important cultural sites visited by French diplomats and scholars. The key for us was that they had gathered the information in the 1950s and the early 1960s. In other words, this was just before Mao unleashed the Cultural Revolution, which destroyed tens of thousands of places of worship and historic sites across China. We would look a place up in Beijing and set off on our bikes to see what was left.


Lần đầu tiên khi tôi đến Trung Quốc vào năm 1984, các bạn học nước ngoài của tôi và tôi ở Đại học Bắc Kinh thường chơi một trò chơi với một cuốn sách hướng dẫn cũ. Đó là cuốn Nagel’s Encyclopaedia Guide: China (Sách hướng dẫn bách khoa của Nagel: Trung Quốc), được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1968 tại Thụy Sĩ và nêu các mô tả về các địa điểm văn hóa quan trọng được các nhà ngoại giao và học giả Pháp đến viếng. Chìa khóa cho chúng tôi là họ đã thu thập thông tin trong thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, tức là chỉ ngay trước khi Mao tung ra Cách mạng Văn hóa phá hủy hàng chục ngàn nơi thờ phượng và địa điểm lịch sử trên toàn Trung Quốc. Chúng tôi tìm một nơi ở Bắc Kinh và đạp xe đến để xem còn lại những gì.The Five Pagoda Temple in Beijing was a ruin in the 1980s. It has now been renovated. Photograph: Alamy
Chùa Ngũ Tháp ở Bắc Kinh là một phế tích trong những năm 1980, bây giờ đã được làm mới lại. Ảnh: Alamy