MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, June 6, 2016

FACT SHEET: TRADE AND INVESTMENT WITH VIETNAM Tờ thông tin: Thương mại và Đầu tư với Việt NamFACT SHEET: TRADE AND INVESTMENT WITH VIETNAM

Tờ thông tin: Thương mại và Đầu tư với Việt Nam

The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 24, 2016

Nhà Trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
24/5/2016

The United States is continuing to strengthen its commercial relationship with Vietnam, a rapidly-growing country that offers U.S. businesses and workers substantial opportunities for expanded trade and investment, promoting economic growth and development, and supporting jobs. U.S.-Vietnam goods trade totaled $451 million in 1995, the year the United States and Vietnam normalized diplomatic relations, and since then has increased nearly a hundredfold to $45 billion.

Hoa Kỳ đang tiếp tục tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam, một quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh, đem lại cho doanh nghiệp và người lao động Hoa Kỳ những cơ hội to lớn mở rộng thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, và hỗ trợ việc làm. Thương mại hàng hóa Hoa Kỳ-Việt Nam đã đạt tổng 451 triệu đô-la năm 1995 khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao, và kể từ đó đến nay đã tăng gần 100 lần, lên tới 45 tỷ đô-la.

FACT SHEET: UNITED STATES-VIETNAM EDUCATION COOPERATION Tờ thông tin: Hợp tác Giáo dục Hoa Kỳ-Việt NamFACT SHEET: UNITED STATES-VIETNAM EDUCATION COOPERATION

Tờ thông tin: Hợp tác Giáo dục Hoa Kỳ-Việt Nam


The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 25, 2016

Nhà Trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
25/5/2016

The United States is committed to supporting Vietnam’s efforts to develop a 21st century higher education system to produce trained, job-ready graduates with the skills necessary to compete in an increasingly global market. Our collaboration on education pre-dates the reestablishment of diplomatic relations in 1995, has been growing annually, and increasingly features innovative partnerships with higher education institutions and companies. Through U.S. assistance, our shared work has already impacted 30,000 university students through curriculum support, training, and capacity building at the faculty and administrative levels in the engineering and social work education sectors. We have expanded this support to the science, technology, engineering, math, and medical education fields. By leveraging expertise and funding from the private sector, our programs in higher education have far-reaching impact and are addressing the demands of a rapidly changing Vietnamese economy.


Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm xây dựng hệ thống giáo dục đại học của thế kỷ 21 với mục tiêu đào tạo các sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc với những kỹ năng cần thiết để có thể cạnh tranh trên thị trường ngày có tính chất toàn cầu nhiều hơn. Hợp tác về giáo dục giữa hai nước đã có từ trước khi tái thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, đã tăng lên hàng năm, và ngày càng chứng kiến nhiều các quan hệ hợp tác đổi mới sáng tạo với các trường đại học và các doanh nghiệp. Thông qua hỗ trợ của Hoa Kỳ, nỗ lực chung của chúng ta đã có tác động tới 30.000 sinh viên đại học trên cơ sở hỗ trợ chương trình giảng dạy, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cấp trong các lĩnh vực đào tạo kỹ thuật và công tác xã hội. Chúng ta đã mở rộng phạm vi hỗ trợ tới các lĩnh vực đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán và y học. Trên cơ sở phát huy những chuyên môn và nguồn vốn từ khu vực tư nhân, các chương trình trong lĩnh vực giáo dục đại học của chúng ta đã có những tác động sâu rộng và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng tại Việt Nam.

FACT SHEET: ENHANCING U.S.-VIETNAM CIVIL NUCLEAR CLEAN ENERGY COOPERATION Tờ thông tin: Thúc đẩy Hợp tác Năng lượng Hạt nhân dân sự Hoa Kỳ-Việt NamFACT SHEET: ENHANCING U.S.-VIETNAM CIVIL NUCLEAR CLEAN ENERGY COOPERATION

Tờ thông tin: Thúc đẩy Hợp tác Năng lượng Hạt nhân dân sự Hoa Kỳ-Việt Nam


The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 24, 2016

Nhà Trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
24/5/2016

The United States and Vietnam intend to deepen our clean energy cooperation in the civil nuclear field in recognition that the safe and secure use of nuclear power is an important low-carbon energy source for reducing emissions from the global power sector as we address climate change and for providing energy security to a greater number of people. At the center of this relationship is our shared commitment to the highest levels of nuclear safety, security, and nonproliferation, as well as the sustainment of strong, independent and effective regulatory bodies. Earlier this month, the United States and Vietnam signed the Administrative Arrangement under our historic agreement on the peaceful uses of nuclear energy (123 Agreement), which initially opened the door to nuclear trade between our two countries in 2014. To further build on this robust cooperation in the civil nuclear field, the United States and Vietnam aim to:

Hoa Kỳ và Việt Nam có kế hoạch làm sâu sắc hợp tác năng lượng sạch trong lĩnh vực hạt nhân dân sự trên cơ sở thừa nhận việc sử dụng an ninh và an toàn năng lượng hạt nhân là một nguồn năng lượng các-bon thấp rất quan trọng để giảm phát thải từ ngành năng lượng toàn cầu trong bối cảnh chúng ta đang giải quyết biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng cho số lượng người đông đảo hơn. Cốt lõi của mối quan hệ này là cam kết chung hướng tới mức an ninh, an toàn và không phổ biến hạt nhân ở cấp độ cao nhất, đồng thời duy trì các cơ quan pháp quy hạt nhân vững mạnh, độc lập và hiệu quả. Đầu tháng này, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký Thỏa thuận Hành chính trong khuôn khổ hiệp định có tính lịch sử về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình (Hiệp định 123), vốn ngay từ đầu đã mở cánh cửa cho thương mại hạt nhân dân sự giữa hai nước năm 2014. Để phát huy hơn nữa sự hợp tác đầy năng động trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng có mục tiêu:

REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AND PRESIDENT TRẦN ĐẠI QUANG OF VIETNAM IN JOINT PRESS CONFERENCE Phát biểu của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuộc Họp báo Chung

REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AND PRESIDENT TRẦN ĐẠI QUANG OF VIETNAM IN JOINT PRESS CONFERENCE
Phát biểu của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuộc Họp báo ChungThe White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 23, 2016
Presidential Palace
Hanoi, Vietnam

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
Ngày 23 tháng 5 năm 2016
Phủ Chủ tịch
Hà Nội, Việt Nam

PRESIDENT QUANG: (As interpreted.) Your Excellency, President of the United States of America, Mr. Barack Obama, ladies and gentlemen, on behalf of the leaders of the party state and the people of Vietnam, once again I'd like to warmly welcome President Barack Obama and the high-level delegation of the U.S. government on your official visit to Vietnam.

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: (Như đã được phiên dịch.) Kính thưa Ngài Barack Obama, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa quý bà và quý ông, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, một lần nữa, tôi nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Tổng thống Obama và phái đoàn cấp cao của Chính phủ Hoa Kỳ nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

TOAST REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AND PRESIDENT QUANG OF VIETNAM AT STATE LUNCHEON Phát biểu của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Tiệc Chiêu đãi Nhà nước

TOAST REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AND PRESIDENT QUANG OF VIETNAM AT STATE LUNCHEON

Phát biểu của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Tiệc Chiêu đãi Nhà nướcThe White House
Office of the Press Secretary
For Immediate ReleaseMay 23, 2016

Presidential Palace
Hanoi, Vietnam
Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí

Dành cho đăng tải ngay
Ngày 23 tháng 5 năm 2016
Phủ Chủ tịch
Hà Nội, Việt Nam

PRESIDENT QUANG:  (As interpreted.)  The Honorable Barack Obama, President of the United States of America, distinguished American guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Vietnamese leaders and people, once again I have the great honor to extend a warm welcome to Mr. President and his high-level delegation.  Mr. President, thank you very much for traveling such a long way, across the globe, to visit Vietnam.  I'm sure that during your stay here, you'll be able to see for yourself the hospitality and friendship that the Vietnamese people extend to you and to the American people.

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG:
Kính thưa Ngài Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama!
Thưa các vị khách quý Hoa Kỳ cùng toàn thể quý vị!
Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, một lần nữa, tôi nồng nhiệt chào mừng Ngài Tổng thống cũng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoa Kỳ đã vượt chặng đường dài hơn nửa vòng trái đất đến thăm Việt Nam. Tôi tin rằng trong thời gian ở Việt Nam, Ngài Tổng thống và các thành viên trong Đoàn sẽ cảm nhận được rõ hơn lòng mến khách, tình cảm thân thiện của người dân Việt Nam đối với Ngài và với nhân dân Hoa Kỳ.


REMARKS BY THE PRESIDENT IN DISCUSSION AT BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP EVENT Phát biểu của Tổng thống Obama tại Buổi gặp gỡ Doanh nghiệp Trẻ và Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam


REMARKS BY THE PRESIDENT IN DISCUSSION AT BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP EVENT

Phát biểu của Tổng thống Obama tại Buổi gặp gỡ Doanh nghiệp Trẻ và Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam

The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate ReleaseMay 24, 2016
DreamPlex
Ho Chi Minh City, Vietnam

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
Ngày 24 tháng 5 năm 2016
DreamPlex
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PRESIDENT OBAMA:  Thank you.  Zin chào.  (Applause.)  Thank you very much.  Thank you.  Well, it’s wonderful to be here in Ho Chi Minh City.  Please have a seat. 

TỔNG THỐNG OBAMA: Cảm ơn các bạn. Xin chào. (Vỗ tay.) Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Thật tuyệt vời khi được đến Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn ngồi.

I just had the opportunity to visit the Jade Emperor Pagoda. And I think going from a 100-year-old sacred temple to this 21st century Dreamplex is I think a wonderful expression of the evolution that's taken place here in Vietnam -- a country that honors its history, but is also boldly racing towards the future.

Tôi vừa có cơ hội đến thăm Chùa Ngọc Hoàng. Tôi nghĩ rằng việc đi từ ngôi chùa thiêng liêng 100 năm tuổi cho tới không gian DreamPlex của thế kỷ 21 này đã thể hiện một cách tuyệt vời sự phát triển đang diễn ra ở Việt Nam – một quốc gia vinh danh lịch sử nhưng cũng vững vàng tới tương lai.