MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, May 25, 2016

JOINT STATEMENT: BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Tuyên bố chung Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamJOINT STATEMENT: BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Tuyên bố chung Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
The White House
Office of the Press Secretary
May 23, 2016
For Immediate Release

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
23/5/2016


At the invitation of the President of the Socialist Republic of Vietnam Tran Dai Quang, President of the United States of America Barack Obama paid an historic visit to Vietnam to celebrate the Comprehensive Partnership between the two countries and to advance their shared vision for the future. On the occasion of the visit and the May 23, 2016 meeting between the two leaders, the United States and Vietnam adopted this Joint Statement.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam để chào mừng sự hợp tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy tầm nhìn chung hướng tới tương lai. Nhân dịp chuyến thăm và cuộc họp ngày 23 tháng 5 năm 2016 giữa hai nhà lãnh đạo, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thông qua Tuyên bố chung này.