MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, May 4, 2016

DIATRIBE ON FORMOSA PLASTICS Diễn Văn Lên án Formosa Plastics

DIATRIBE ON FORMOSA PLASTICS
Diễn Văn Lên án Formosa Plastics
Diane Wilson
Diane Wilson, Quỹ Ethecon
Ethecon Foundation
Người dịch: Nguyễn Ngọc Hoa
Systemically and Viciously

Sai phạm có hệ thống và ác ý

Greetings to Ethecon Foundation members, awardees, and honored guests. My name is Diane Wilson and in 2006 I was awarded Ethecon’s first Blue Planet Award. I was extremely honored and pleased at that time to have received the Blue Planet Award that highlighted my environmental work in Texas on behalf of the bays and estuaries along the Gulf of Mexico and the fishing communities who live there and also my work as an antiwar activist.

Xin kính chào các hội viên sáng lập Cơ quan Ethecon, các vị nhận giải thưởng, và quý khách danh dự.  Tôi là Diane Wilson, người được trao tặng Giải thưởng Hành tinh Xanh đầu tiên của Cơ quan Ethecon vào năm 2006.  Tôi đã vô cùng vinh dự và sung sướng khi nhận Giải thưởng Hành tinh Xanh lúc đó, giải thưởng đã nêu lên các hoạt động môi sinh của tôi ở Texas với tư cách đại diện cho các vịnh và cửa sông dọc theo Vịnh Mê-hi-cô và các cộng đồng ngư dân sinh sống ở đó, cũng như hoạt động của tôi trong vai trò tích cực chống chiến tranh.