MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, May 2, 2016

TRANSPARENCY AND OPEN GOVERNMENT Tính minh bạch và Chính phủ mở

TRANSPARENCY AND OPEN GOVERNMENT

Tính minh bạch và Chính phủ mở

BARACK OBAMA
BARACK OBAMA

My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government.  We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government.


Chính phủ của của tôi cam kết tạo ra một mức độ công khai hành pháp chưa từng . Chúng tôi sẽ làm việc với nhau để đảm bảo sự tin tưởng của công chúng và thiết lập một hệ thống có sự minh bạch, sự tham gia và hợp tác của công chúng. Sự công khai sẽ tăng cường nền dân chủ của chúng ta và phát huy hiệu năng và hiệu quả trong hoạt động hành pháp.