MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, January 15, 2016

BARACK OBAMA’S 2016 STATE OF THE UNION ADDRESS THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG 2016 CỦA TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA
BARACK OBAMA’S 2016 STATE OF THE UNION ADDRESS
THÔNG ĐIP LIÊN BANG 2016 CỦA TNG THNG M BARACK OBAMA

OBAMA: Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, my fellow Americans: tonight marks the eighth year that I’ve come here to report on the state of the Union. And for this final one, I’m going to try to make it a little shorter. (APPLAUSE)

OBAMA: Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, Ngài Phó Tổng thống, các Nghị sĩ Quốc hội, và toàn thể người dân nước Mỹ: Đêm nay đánh dấu năm thứ 8 tôi đứng tại đây để tổng kết về tình hình nước Mỹ. Và trong Thông điệp Liên bang lần cuối này, tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn hơn.
(vỗ tay)
I know some of you are antsy to get back to Iowa.
(LAUGHTER)

Vì tôi biết rất nhiều người trong số các bạn đang nôn nóng muốn xong nhanh để trở lại Iowa* lắm rồi.
(cười)


*bang Iowa là địa điểm diễn ra đợt bầu cử sơ bộ đầu tiên của mùa tranh cử Tổng thống 2016