MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 12, 2016

WHO IS PRESIDENT TRUMP? Tổng Thống Trump là ai?WHO IS PRESIDENT TRUMP?

Tổng Thống Trump là ai?

JEFFREY FRANKEL
Project Syndicate
NOV 10, 2016

Jeffrey Frankel
Project Syndicate
10 /11/ 2016

CAMBRIDGE – Donald Trump’s stunning election victory has pushed the United States – and the world – into uncharted territory. The US has never before had a president with no political or military experience, nor one who so routinely shirks the truth, embraces conspiracy theories, and contradicts himself. All of this makes it almost impossible to know how he will govern.

CAMBRIDGE - chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử kịch tính đã đẩy Hoa Kỳ - và thế giới - vào lãnh địa chưa được khám phá. Từ trước tới nay nước Mỹ chưa bao giờ có một tổng thống không có kinh nghiệm chính trị hay quân sự, cũng chưa có một tổng thống thường xuyên trốn tránh sự thật, ôm đồm các lý thuyết âm mưu, và mâu thuẫn với chính mình. Tất cả điều này làm cho chúng ta gần như không biết ông sẽ điều hành chính phủ như thế nào.


But Trump’s looming presidency does have a precedent: George W. Bush’s. Several parallels stand out. For starters, like Bush, Trump did not win the popular vote, but may nonetheless assume that he has a mandate for sweeping change. And the direction of that change may produce results that not even his supporters like.

Nhưng nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã hiện ra lờ mờ với một tiền lệ: George W. Bush. Một số điểm tương đồng nổi bật. Đầu tiên là, giống như Bush, Trump đã không giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông, tuy nhiên có thể giả định rằng ông có một nhiệm vụ tạo ra sự thay đổi sâu rộng. Và khuynh hướng thay đổi đó có thể tạo ra những kết quả mà ngay cả những người ủng hộ ông cũng không thích.

Among Trump’s economic-policy promises, his fiscal proposals are most likely to be enacted: big tax cuts for the rich and increased spending on defense and other items. The result will probably be the same as when Bush pursued similar policies: income inequality will widen, and budget deficits will grow.

Trong số những lời hứa hẹn về chính sách kinh tế Trump, đề xuất tài chính của ông có thể sẽ được thực thi nhiều nhất: cắt giảm thuế cho người giàu có và tăng chi tiêu quốc phòng và các hạng mục khác. Kết quả rất có thể sẽ giống như khi ông Bush theo đuổi các chính sách tương tự: mở rộng bất bình đẳng thu nhập, và tăng thâm hụt ngân sách.

Moreover, the stock market’s seven-year bullish streak may end. And it is very likely that Trump, who attacked the US Federal Reserve’s easy monetary policy during his campaign, will quickly reverse that position and press the Fed not to raise interest rates.

Hơn nữa, bảy năm tăng giá liên tiếp của thị trường chứng khoán có thể kết thúc. Và rất có khả năng rằng Trump, người đã tấn công chính sách tiền tệ dễ dãi của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong chiến dịch tranh cử, sẽ nhanh chóng đảo ngược lập trườngép Fed không tăng lãi suất.

Trump will probably be unable to fulfill his promise to increase the US economy’s export share. And he certainly will not be able to bring back the manufacturing jobs that the US, like all industrialized countries, has lost in recent decades. Income inequality will likely start widening again, despite striking improvements in median family income and the poverty rate last year.

Trump có lẽ sẽ không thể thực hiện lời hứa của mình làm tăng thị phần xuất khẩu của nền kinh tế Mỹ. Và ông chắc chắn sẽ không thể mang lại các công việc sản xuất mà Mỹ, giống như tất cả các nước công nghiệp phát triển, đã mất trong vài thập kỷ gần đây. Bất bình đẳng thu nhập có thể sẽ bắt đầu mở rộng một lần nữa, bất chấp những cải thiện nổi bật về nhập trung bình của các gia đình trung lưu và tỷ lệ hộ nghèo năm ngoái.

A recession at some point during Trump’s presidency is probable, judging from Republican presidents’ remarkable historical track record. Two recessions began during Bush’s administration; in fact, most of the recessions since the Great Depression began under Republican presidents.


Một sự suy thoái tại một thời điểm nào đó trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump là có thể xảy ra, khi xem xét hồ sơ theo dõi lịch sử đáng chú ý của các tổng thống Cộng hòa. Hai cuộc suy thoái bắt đầu với chính phủ của Tổng thống Bush; trong thực tế, hầu hết các cuộc suy thoái kể từ cuộc Đại khủng hoảng đều bắt đầu dưới thời các tổng thống của đảng Cộng hòa.Trump’s presidency is most worrisome on the foreign-policy front, where many potential disasters await. We have reason to fear that miscalculations will lead to tragedies, just as Bush fumbled the response to the September 11, 2001, terrorist attack, failed to capture Osama bin Laden, and invaded Iraq.

Nhiệm kỳ tổng thống của Trump là đáng lo ngại nhất trên mặt trận chính sách đối ngoại, nơi có nhiều thảm họa tiềm tàng đang chờ đợi. Chúng ta có lý do để lo ngại rằng tính toán sai lầm sẽ dẫn đến những bi kịch, giống như Bush lóng ngóng phản ứng với vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, đã không thể bắt được Osama bin Laden, và đã xâm lược Iraq.

America’s role as a global leader will surely suffer, as will the “soft power” that it previously derived from being a model of liberal democracy for others to emulate. Meanwhile, Trump’s cluelessness will likely embolden traditional US adversaries, such as Russia, Syria, and North Korea.

Vai trò của Mỹ như một nhà lãnh đạo toàn cầu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cũng như "quyền lực mềm" mà trước đây nước Mỹ đã tạo được từ một mô hình dân chủ tự do để người khác noi theo. Trong khi đó, sự kém cỏi của Trump có thể sẽ khiến những kẻ thù truyền thống của Mỹ, chẳng hạn như Nga, Syria và Bắc Triều Tiên bạo dạn hơn.

The Republicans kept control of both the Senate and the House of Representatives, so Trump will be able to fulfill his promises to roll back Obama’s biggest legislative achievements, starting with the Affordable Care Act (Obamacare). But this will be an interesting test. How will Trump handle the backlash when people start losing their health insurance?

Đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, vì vậy Trump sẽ có thể thực hiện lời hứa của mình làm đảo ngược các thành tựu lập pháp lớn nhất của Obama, bắt đầu với Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Obamacare). Nhưng điều này sẽ là một thử nghiệm thú vị. Làm thế nào Trump sẽ xử lý các phản ứng dữ dội khi mọi người bắt đầu mất bảo hiểm sức khỏe của mình?

Trump and congressional Republicans will also try to roll back the Dodd-Frank financial regulations that were enacted after the 2008 financial crisis, thereby giving banks and other financial institutions freer rein. And, beyond Wall Street, they will try to cut back on anti-trust and environmental regulations, especially those limiting greenhouse-gas emissions.

Trump và đảng Cộng hòa của Quốc hội cũng sẽ cố gắng đảo ngược các quy định tài chính Dodd-Frank đã được ban hành sau khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, theo đó cho các ngân hàng và tổ chức tài chính khác một sự kiềm chế tự do hơn. Và, bên ngoài phố Wall, người ta sẽ cố gắng cắt giảm các quy định về chống độc quyền và bảo về môi trường, đặc biệt là những quy định hạn chế phát thải khí nhà kính.

Finally, Trump will nominate conservative justices for the Supreme Court, which has had one vacancy since Justice Antonin Scalia died in February.

Cuối cùng, Trump sẽ đề cử các thẩm phán bảo thủ cho Tòa án tối cao, mà đã có một vị trí trống kể từ khi Antonin Scalia qua đời hồi tháng Hai.

We should be thankful, however, that at least Trump’s more outrageous campaign proposals will likely never be enacted. He will not build a “big, beautiful” new wall along the US-Mexico border, and Mexico certainly wouldn’t pay for it if he did. Likewise, he will not ban Muslim immigrants, because doing so would violate bedrock American principles, and would be struck down even by a right-wing Supreme Court.

Tuy nhiên, chúng ta nên biết ơn, ít nhất là những đề xuất thái quá trong chiến dịch tranh cử của Trump có thể sẽ không bao giờ được thực thi. Ông ta sẽ không xây dựng một bức tường "lớn, xinh đẹp" dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, và Mexico chắc chắn sẽ không trả tiền cho bức tường đó nếu nó được xây. Tương tự như vậy, ông ta sẽ không cấm người nhập cư Hồi giáo, bởi vì làm như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc cơ bản của nước Mỹ, và sẽ bị truất phế thậm chí bởi một Tòa án Tối cao cánh hữu.

It is also unlikely that Trump will follow through on his proposal to deport 6-11 million undocumented immigrants. But he will probably end President Barack Obama’s Deferred Action for Childhood Arrivals program, which granted temporary work permits to many “Dreamers” (young people without legal status who grew up in the US).

Cũng không chắc rằng Trump sẽ theo đuổi đề nghị của mình nhằm trục xuất 6-11 triệu người nhập cư không có giấy tờ. Nhưng ông có thể sẽ kết thúc chương trình Trì hoãn hành động với trẻ nhập cư sinh ra ở Mỹ của Tổng thống Barack Obama, trong đó cấp giấy phép lao động tạm thời cho nhiều "Dreamers" (những người trẻ tuổi không có tư cách pháp lý nhưng lớn lên ở Mỹ).

Similarly, Trump may not actually tear up the North American Free Trade Agreement or raise tariffs dramatically. Nor will he scrap NATO, other important alliances, or the Geneva Convention (authorizing the military and CIA to use torture). Though Trump seemed to suggest during the campaign that he would do all of these things, he will inevitably be confronted with the far-reaching consequences of decisions that would destroy the global order.

Tương tự như vậy, Trump có thể không thực sự xé bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ hoặc tăng hàng rào thuế quan đáng kể. Ông cũng sẽ không bỏ NATO, hay các liên minh quan trọng khác, hoặc Công ước Geneva (ủy quyền cho quân đội và CIA sử dụng tra tấn). Mặc dù trong chiến dịch tranh cử Trump dường như gợi ý rằng ông sẽ làm tất cả những điều này, ông chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hậu quả sâu rộng của các quyết định mà vốn sẽ phá bỏ trật tự toàn cầu.
The US is about to experience life under a fully Republican government led by a callow and mercurial populist tycoon. Let us hope that voters hold the Trump administration and its congressional enablers accountable for the setbacks that Americans will suffer.
Nước Mỹ sắp sửa phải trải nghiệm cuộc sống dưới một chính phủ hoàn toàn đảng thuộc đảng Cộng hòa được lãnh đạo bởi một nhà tài phiệt dân túy non nớt và đồng bóng. Chúng ta hãy hy vọng rằng các cử tri sẽ buộc những người có quyền năng trong chính phủ Trump và quốc hội phải chịu trách nhiệm cho những lụn bại mà người Mỹ sẽ phải hứng chịu.

Jeffrey Frankel, a professor at Harvard University's Kennedy School of Government, previously served as a member of President Bill Clinton’s Council of Economic Advisers.

Jeffrey Frankel, giáo sư tại trường Chính phKennedy thuộc Đại học Harvard, trước đây từng là một thành viên của Hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Bill Clinton.Translated by nguyenquangy
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-administration-economic-foreign-policies-by-jeffrey-frankel-2016-11


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn