MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, November 18, 2016

POPULISM CHỦ NGHĨA DÂN TÚY
POPULISM
CHỦ NGHĨA DÂN TÚY
Wise Geek
Wise Geek


Populism is a political philosophy which focuses on standing up for the rights and positions of the common people as opposed to the elite and the government. Several political movements around the world have promoted populist ideals. When used to describe political rhetoric, an individual or a political party, the term often carries pejorative connotations, and “populism” has become a loaded word to many people.

Chủ nghĩa dân túy là một triết lý chính trị tập trung bênh vực cho quyền lợi và địa vị của những người dân thường, đối lập với các tầng lớp tinh hoa và chính phủ. Một số phong trào chính trị trên thế giới đã tăng cường lý tưởng dân túy. Khi được sử dụng để mô tả hùng biện chính trị, một cá nhân hay một đảng chính trị, thuật ngữ này thường mang sắc thái miệt thị, và "chủ nghĩa dân túy" đã trở thành một từ nặng nề với nhiều người.

For the Common Man

thường dân

The key ideal behind populism is that the common man should have a chance in society and an active role in government. Populist movements generally divide society into "the people" and "the elite," with individuals who have limited power being considered the people and individuals who have clout being among the elite. The elite typically are wealthy and often use their wealth to influence the political system while accruing more wealth. Populists typically feel that the government protects the interests of the elite, not the needs of the common people, and they want that to change.

Lý tưởng chính đằng sau chủ nghĩa dân túy là một người bình thường phải có một cơ hội trong xã hội và vai trò tích cực trong chính phủ. Các phong trào dân túy thường phân chia xã hội thành "nhân dân" và "giới tinh hoa", với các cá nhân có quyền lực hạn chế được coi là nhân dân và các cá nhân có ảnh hưởng thuộc tầng tinh hoa. Tầng lớp tinh hoa thường là người giàu có và thường sử dụng sự giàu có của họ để gây ảnh hưởng đến hệ thống chính trị trong khi thu lại nhiều của cải hơn. Những người dân túy thường cảm thấy rằng chính phủ bảo vệ các lợi ích của tầng lớp tinh hoa, chứ không phải là nhu cầu của những người dân thường, và họ muốn điều đó phải thay đổi.

In Support of Democracy

Hỗ trợ dân chủ

People who espouse populism generally support democratic systems and believe that democracy is the best way for the people to play a role in the government. Although they promote the welfare of the common man, populists tend to shy away from socialism and extreme liberalism. Politicians from various political parties or viewpoints can be involved in populism, and politicians might accuse each other of pandering or playing to populism in an attempt to get support and votes.

Những người theo chủ nghĩa dân túy thường hỗ trợ hệ thống dân chủ và tin rằng dân chủ là cách tốt nhất để người dân đóng vai trò trong chính phủ. Mặc dù họ thúc đẩy phúc lợi của những thường dân những người dân túy có xu hướng né tránh chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự do cực đoan. Các chính trị gia từ các đảng phái chính trị hoặc các quan điểm khác nhau có thể lien quan đến chủ nghĩa dân túy, và chính trị gia có thể buộc tội nhau về xúi dục hoặc chơi trò dân túy nhằm tìm kiếm sự ủng hộ và phiếu bầu

For the Greatest Good

Vì những điều tốt đẹp nhất
These sorts of political movements are designed to encourage governments and society in general to work to provide the greatest good to the greatest number of people. This might be achieved through policies and pieces of legislation that support ordinary people. Populist movements, however, often reject policy suggestions such as living-wage mandates, public assistance and government-sponsored healthcare, even though these policies are often designed to help the members of the public who are most in need.
Các loại của các phong trào chính trị này được thiết kế để khuyến khích chính phủ và xã hội nói chung làm việc để cung cấp những gì tốt nhất cho quảng đại quần chúng. Điều này có thể đạt được thông qua các chính sách và văn bản pháp luật hỗ trợ những người dân thường. Tuy nhiên, phong trào dân túy thường từ chối lời những đề nghị chính sách như bắt buộc trả mức lương đủ sống, trợ cấp xã hội và y tế do chính phủ tài trợ, mặc dù các chính sách thường được xây dựng để giúp các thành viên đang gặp khó khăn trong cộng đồng.


Negative Uses

Some people are fond of using the terms "populist" and "populism" in descriptions of public outcry over political events. People might be said to be “erupting in populist rage” when they lodge complaints about flagrant abuses of power among the elite or when there is backlash against a government pushing through legislation that does little to benefit the lower and middle classes. In this sense, these terms might be pejorative in nature and are often used to suggest that the public is too ignorant or short-sighted to understand what is really taking place.
Sử dụng tiêu cực

Một số người thích sử dụng các thuật ngữ "người dân túy" và "chủ nghĩa dân túy" để mô tả sự phản đối kịch liệt của công chúng về các sự kiện chính trị. Người dân có thể mô tả là "đang sục sôi cơn giận dữ dân túy" khi họ khiếu nại về lạm dụng trắng trợn các quyền lực của các tầng lớp tinh hoa hoặc khi có phản ứng dữ dội chống lại một chính phủ đang thúc ép để thông qua những luật mà mang lại rất ít lợi ích cho tầng lớp hạ lưu và trung lưu. Với ý nghĩa đó, những thuât ngữ này có thể về bản chất mang tính miệt thị và thường được sử dụng để nêu lên rằng công chúng quá thiếu hiểu biết hoặc thiển cận bneen không thể hiểu những gì đang thực sự diễn ra.
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn