MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, November 9, 2016

HILLARY CLINTON'S CONCESSION SPEECH PHÁT BIỂU CỦA BÀ HILLARY CLINTON SAU KHI THẤT CỬ


HILLARY CLINTON'S CONCESSION SPEECH

PHÁT BIỂU CỦA BÀ HILLARY CLINTON SAU KHI THẤT CỬ

Thank you, my friends. Thank you so very much for being here. And I love you all, too!

Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã có mặt ở đây. Tôi yêu mến tất cả các bạn.
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
Đêm qua tôi đã chúc mừng Donald Trump và đề nghị làm việc cùng ông ấy vì lợi ích của đất nước.

I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I am sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country.

Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ là một tổng thống thành công của tất cả người Mỹ. Đây không phải là kết quả chúng ta muốn hay đã nỗ lực phấn đấu. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này với những giá trị chúng tôi chia sẻ và tầm nhìn chúng tôi đặt ra cho đất nước.


But I feel pride and gratitude for this wonderful campaign that we built together, this vast, diverse, creative, unruly, energised campaign. You represent the best of America, and being your candidate has been one of the greatest honors of my life.

Nhưng tôi cảm thấy tự hào và biết ơn về chiến dịch tuyệt vời mà chúng tôi xây dựng với nhau. Một chiến dịch bao quát, đa dạng, sáng tạo, ngoan cường và tràn đầy sinh lực. Các bạn là những người đại diện tốt nhất cho nước Mỹ, và được là ứng viên của các bạn là một trong những vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi.

I know how disappointed you feel, because I feel it, too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful, and it will be for a long time.

Tôi biết các bạn thấy thất vọng như thế nào, bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy, và hàng chục triệu người Mỹ đã đặt hy vọng và ước mơ vào nỗ lực này cũng thế. Nỗi đau này sẽ còn kéo dài.

But I want you to remember this: Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that's hopeful, inclusive and bighearted. We have seen that our nation is more deeply divided than we thought, but I still believe in America, and I always will.

Nhưng tôi muốn các bạn ghi nhớ điều này. Chiến dịch của chúng tôi không bao giờ chỉ xoay quanh một người hay một cuộc bầu cử. Chúng tôi hướng về đất nước chúng ta yêu thương và xây dựng một nước Mỹ đầy hy vọng, rộng mở với mọi người và hào hiệp. Chúng tôi đã thấy đất nước bị chia rẽ sâu sắc hơn chúng tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn tin vào nước Mỹ, và tôi sẽ luôn như vậy.

And if you do, then we must accept this result and then look to the future. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead.

Và nếu các bạn cũng thế, thì chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng về tương lai. Donald Trump sẽ trở thành tổng thống của chúng ta. Chúng ta nên mở lòng và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo.

Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power, and we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things — the rule of law, the principle that we are all equal in rights and dignity, freedom of worship and expression. We respect and cherish these values, too, and we must defend them.


Nền dân chủ của chúng ta coi trọng việc chuyển giao quyền lực hòa bình. Chúng ta không chỉ tôn trọng mà còn trân trọng điều đó. Việc làm nổi bật sự tôn trọng pháp trị; nguyên tắc mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và vị thế; tự do sùng bái và bày tỏ ý kiến. Chúng ta tôn trọng và trân trọng những giá trị này và chúng ta phải bảo vệ chúng.

And let me add, our constitutional democracy demands our participation, not just every four years, but all the time.

Tôi muốn nói thêm rằng nền dân chủ của chúng ta đòi hỏi sự tham gia của các bạn, không chỉ mỗi 4 năm, mà là toàn bộ thời gian.
So, let's do all we can to keep advancing the causes and values we all hold dear: Making our economy work for everyone, not just those at the top, protecting our country and protecting our planet, and breaking down all the barriers that hold any American back from achieving their dreams.

Vì vậy, hãy làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy những mục tiêu và giá trị mà tất cả chúng ta trân trọng, đồng thời bảo vệ đất nước và hành tinh. Hãy khiến nền kinh tế có lợi cho tất cả mọi người, không chỉ những người ở tầng lớp thượng lưu. Hãy phá vỡ rào cản kìm chân bất kể người Mỹ nào vươn tới ước mơ của họ.

We've spent a year and a half bringing together millions of people from every corner of our country to say with one voice that we believe that the American dream is big enough for everyone, for people of all races and religions, for men and women, for immigrants, for LGBT people and people with disabilities, for everyone.

Chúng tôi đã dành một năm rưỡi để kết nối hàng triệu người từ khắp mọi nơi trên đất nước để cùng cất tiếng nói: chúng tôi tin giấc mơ Mỹ là đủ lớn cho tất cả mọi người, từ mọi chủng tộc và tôn giáo, đối với cả nam giới và phụ nữ, với những người nhập cư, cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) và người khuyết tật. Cho tất cả mọi người.

So, now our responsibility as citizens is to keep doing our part to build that better, stronger, fairer America we see, and I know you will. I am so grateful to stand with all of you.

Tôi rất vinh hạnh khi được đứng đây với tất cả các bạn. Tôi muốn cảm ơn Tim Kaine và Anne Holton - đối tác của tôi trong hành trình này.

I want to thank Tim Kaine and Anne Holton for being our partners on this journey. It has been a joy getting to know them better, and it gives me great hope and comfort to know that Tim will remain on the front lines of our democracy representing Virginia in the Senate.

Tôi rất vui khi thân thiết hơn với họ và điều cho tôi hy vọng lớn cùng niềm an ủi là ông Tim vẫn đứng vững trên tiền tuyến đảng Dân chủ của chúng ta, đại diện cho bang Virginia tại thượng viện.

To Barack and Michelle Obama, our country owes you an enormous debt of gratitude. We thank you for your graceful, determined leadership that has meant so much to so many Americans and people across the world.

Tôi muốn gửi lời đến Barack và Michelle Obama rằng đất nước nợ hai người lòng biết ơn. Chúng tôi cảm ơn hai người vì sự lãnh đạo khéo léo và kiên định đã có ý nghĩa đối với rất nhiều người Mỹ và người dân trên toàn thế giới.

And to Bill and Chelsea, Mark, Charlotte, Aiden, our brothers, and our entire family, my love for you means more than I can ever express. You criss-crossed this country on our behalf and lifted me up when I needed it most, even four-month-old Aiden, who traveled with his mum.

Và với Bill và Chelsea, Mark, Charlotte, Aidan, những người anh em và toàn thể gia đình, tôi yêu mọi người nhiều hơn tôi có thể bày tỏ. Mọi người đã đi lại khắp đất nước, thậm chí cả bé Aidan 4 tháng tuổi cũng đồng hành với mẹ trong các chuyến đi.

I will always be grateful to the creative, talented, dedicated men and women at our headquarters in Brooklyn and across our country. You poured your hearts into this campaign.

Tôi sẽ luôn biết ơn những người tài năng và tận tụy tại trụ sở của chúng tôi ở Brooklyn và trên khắp đất nước. Các bạn đã đổ tâm huyết vào chiến dịch này.
For some of you who are veterans, it was a campaign after you had done other campaigns. Some of you, it was your first. I want each of you to know that you were the best campaign anybody could have ever expected or wanted.

Một số người trong các bạn là những người kỳ cựu, đã từng tham gia các chiến dịch khác. Còn đối với một số người, đây là chiến dịch đầu tiên. Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng các bạn là đội ngũ tốt nhất một người có thể mong đợi.

And to the millions of volunteers, community leaders, activists and union organisers who knocked on doors, talked to neighbours, posted on Facebook, even in secret, private Facebook sites, I want everybody coming out from behind that and make sure your voices are heard going forward.

Và gửi đến hàng triệu tình nguyện viên, các nhà lãnh đạo cộng đồng, nhà hoạt động và các tổ chức công đoàn, những người đã đến từng nhà gõ cửa, trò chuyện với hàng xóm, đăng trên Facebook - thậm chí cả các trang Facebook cá nhân bí mật để ủng hộ tôi, tôi muốn tất cả mọi người bước ra phía trước và đảm bảo rằng tiếng nói của các bạn được nghe thấy.

To everyone who sent in contributions as small as $5 and kept us going, thank you. Thank you from all of us.
Với những người đã đóng góp, thậm chí là khoản nhỏ như 5 USD, đó là động lực giúp chúng tôi vận hành chiến dịch, cảm ơn các bạn.
And to the young people in particular, I hope you will hear this. I have, as Tim said, spent my entire adult life fighting for what I believe in. I've had successes and I've had setbacks, sometimes really painful ones. Many of you are at the beginning of your professional, public, and political careers.

Với tất cả chúng ta và người trẻ nói riêng, tôi hy vọng các bạn sẽ nghe điều này – như Tim đã nói, tôi dành toàn bộ cuộc đời để đấu tranh cho những gì tôi tin tưởng. Tôi đã gặp thành công và cả thất bại, đôi khi rất đau đớn. Nhiều người trong số các bạn đang trong giai đoạn chập chững trong nghề nghiệp hay sự nghiệp chính trị

You will have successes and setbacks, too. This loss hurts, but please, never stop believing that fighting for what's right is worth it. Nothing has made me prouder than to be your champion.

Các bạn cũng sẽ gặp thành công và thất bại. Việc thất bại rất đau đớn, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào việc chiến đấu cho lẽ phải, vì việc đó đáng để làm. Không có gì khiến tôi tự hào hơn là được làm người nhà vô địch của các bạn.

Now, I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday, someone will, and hopefully sooner than we might think right now.

Giờ đây, tôi biết chúng ta vẫn chưa phá vỡ "trần kính" cao nhất và khó khăn nhất, nhưng một ngày nào đó một người nào đó sẽ làm được, và hy vọng việc đó xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ.

And to all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams.

Và hỡi những cô bé, đừng bao giờ nghĩ rằng các cháu không đủ quan trọng, mạnh mẽ và xứng đáng với tất cả cơ hội trên thế giới để theo đuổi và đạt được ước mơ của chính mình.

Finally, finally - I am so grateful for our country and for all it has given to me. I count my blessings every single day that I am an American, and I still believe as deeply as I ever have that if we stand together and work together with respect for our differences, strength in our convictions, and love for this nation, our best days are still ahead of us.

Cuối cùng, tôi rất biết ơn đất nước và những gì đất nước đã trao cho tôi. Tôi luôn tự hào rằng tôi là người Mỹ, và tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng nếu chúng ta đứng cùng với nhau, làm việc cùng nhau khi tôn trọng khác biệt của nhau, củng cố niềm tin và tình yêu đối với đất nước này, tương lai tươi đẹp sẽ luôn ở phía trước.

Because, you know I believe we are stronger together, and we will go forward together, and you should never ever regret fighting for that.


Bởi vì, các bạn biết đấy, tôi tin rằng chúng ta mạnh mẽ khi ở bên nhau và chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước. Và các bạn đừng không bao giờ hối hận vì đã đấu tranh cho điều đó.
You know, Scripture tells us, "Let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap, if we do not lose heart."

Kinh Thánh đã dạy chúng ta, "Chúng ta không được mệt mỏi khi làm việc tốt, vì đến mùa chúng ta sẽ thu hoạch, nếu chúng ta không nản lòng"
So, my friends, let us have faith in each other. Let us not grow weary. Let us not lose heart. For, there are more seasons to come, and there is more work to do.

Cho nên, các bạn của tôi ơi, đừng chán chường và mất nhiệt huyết, vì sẽ còn nhiều "mùa vụ" đến và có nhiều việc phải làm.
I am incredibly honored and grateful to have had this chance to represent all of you in this consequential election.

Tôi vô cùng vinh dự và biết ơn vì đã có cơ hội đại diện cho tất cả các bạn trong cuộc bầu cử này.

May God bless you, and may God bless the United States of America.

Xin Thượng đế ban phước lành cho các bạn và nước Mỹ.

Translated by?

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/09/hillary-clintons-speech-in-full/


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn