MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 23, 2016

Rise Up and Salute the Sun Ngẩng mặt lên Chào đón mặt trờiRise Up and Salute the Sun

Ngẩng mặt lên Chào đón mặt trời

A NATION'S GREATNESS DEPENDS ON ITS LEADER
QUỐC GIA CÓ VỸ ĐẠI HAY KHÔNG TÙY THUỘC VÀO NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Suzy Kassem
Suzy Kassem

To vastly improve your country and truly make it great again, start by choosing a better leader. Do not let the media or the establishment make you pick from the people they choose, but instead choose from those they do not pick. Pick a leader from among the people who is heart-driven, one who identifies with the common man on the street and understands what the country needs on every level. Do not pick a leader who is only money-driven and does not understand or identify with the common man, but only what corporations need on every level.
Để chấn hưng mạnh mẽ đất nước của bạn và thực sự làm cho nó vỹ đại trở lại, hãy bắt đầu bằng cách chọn một nhà lãnh đạo tốt hơn. Đừng để các phương tiện truyền thông hoặc một thiết chế nào đó xui bạn chọn từ những người mà họ đã lựa, thay vào đó hãy chọn từ những người mà họ không lựa. Chọn một nhà lãnh đạo từ trong nhân dân, là người tâm huyết, người biết đồng nhất với thường dân trên đường phố và hiểu được những gì đất nước này cần mọi cấp. Đừng chọn một nhà lãnh đạo bị điều khiển chỉ bởi đồng tiền và không hiểu hay đồng cảm với những người dân thường, chỉ quan tâm tới những gì công ty cần mọi cấp.


Pick a peacemaker. One who unites, not divides. A cultured leader who supports the arts and true freedom of speech, not censorship. Pick a leader who will not only bail out banks and airlines, but also families from losing their homes -- or jobs due to their companies moving to other countries. Pick a leader who will fund schools, not limit spending on education and allow libraries to close. Pick a leader who chooses diplomacy over war. An honest broker in foreign relations. A leader with integrity, one who says what they mean, keeps their word and does not lie to their people. Pick a leader who is strong and confident, yet humble. Intelligent, but not sly. A leader who encourages diversity, not racism. One who understands the needs of the farmer, the teacher, the doctor, and the environmentalist -- not only the banker, the oil tycoon, the weapons developer, or the insurance and pharmaceutical lobbyist.

Chọn một người kiến tạo hòa bình. Một người đoàn kết, không chia rẽ. Một nhà lãnh đạo giàu văn hóa biết hỗ trợ nghệ thuật và tự do ngôn luận thực sự, chứ phải kiểm duyệt. Chọn một nhà lãnh đạo không chỉ giải cứu các ngân hàng và các hãng hàng không, mà cả những gia đình bị mất nhà - hoặc việc làm do công ty của họ đã chuyển sang các nước khác. Chọn một nhà lãnh đạo tài trợ cho các trường học, chứ không hạn chế chi tiêu cho giáo dục và để các thư viện phải đóng cửa. Chọn một nhà lãnh đạo chọn ngoại giao hơn là chiến tranh. Một nhà môi giới trung thực trong quan hệ đối ngoại. Một nhà lãnh đạo toàn vẹn, nói điều họ nghĩ, giữ lời họ hứa và không dối trá với nhân dân. Chọn một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và tự tin, nhưng khiêm tốn. Thông minh, nhưng không gian manh. Một nhà lãnh đạo khuyến khích sự đa dạng, không phân biệt chủng tộc. Một người hiểu được nhu cầu của người nông dân, giáo viên, bác sĩ, và nhà môi trường – chứ không chỉ các ngân hàng, các ông trùm dầu mỏ, các nhà phát triển vũ khí, hoặc những người vận động hành lang về bảo hiểm và dược phẩm.

Pick a leader who will keep jobs in your country by offering companies incentives to hire only within their borders, not one who allows corporations to outsource jobs for cheaper labor when there is a national employment crisis. Choose a leader who will invest in building bridges, not walls. Books, not weapons. Morality, not corruption. Intellectualism and wisdom, not ignorance. Stability, not fear and terror. Peace, not chaos. Love, not hate. Convergence, not segregation. Tolerance, not discrimination. Fairness, not hypocrisy. Substance, not superficiality. Character, not immaturity. Transparency, not secrecy. Justice, not lawlessness. Environmental improvement and preservation, not destruction. Truth, not lies.

Hãy chọn một nhà lãnh đạo biết giữ công việc ở lại với đất nước bằng cách cung cấp cho các công ty ưu đãi để thuê người làm chỉ trong biên giới quốc gia, chứ không phải người cho phép các công ty xuất khẩu việc làm lao động rẻ hơn khi có khủng hoảng việc làm toàn quốc. Chọn một nhà lãnh đạo, biết đầu tư xây dựng những nhịp cầu, chứ không phải những bức tường. Sách chứ không phải vũ khí. Đạo đức chứ không phải tha hóa. Trí thức và trí tuệ, chứ không phải vô minh. n định chứ không phải sợ hãi và khủng bố. Hòa bình chứ không phải hỗn loạn. Tình yêu chứ không phải thù hận. Hội tụ chứ không phải phân chia. Bao dung chứ không phải phân biệt. Công bằng chứ không phải đạo đức giả. Thực chất  chứ không phải hời hợt. Tính cách chứ không phải non nớt. Minh bạch chứ không phải che giấu. Công chính chứ không phải vô pháp. Cải thiện và bảo tồn môi trường chứ không phải hủy diệt. Sự thật chứ không phải dối trá.

Most importantly, a great leader must serve the best interests of the people first, not those of multinational corporations. Human life should never be sacrificed for monetary profit. There are no exceptions. In addition, a leader should always be open to criticism, not silencing dissent. Any leader who does not tolerate criticism from the public is afraid of their dirty hands to be revealed under heavy light. And such a leader is dangerous, because they only feel secure in the darkness. Only a leader who is free from corruption welcomes scrutiny; for scrutiny allows a good leader to be an even greater leader.

Quan trọng nhất, một nhà lãnh đạo tuyệt vời trước tiên phải phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân, chứ không phải là những tập đoàn đa quốc gia. Cuộc sống của con người không bao giờ nên hy sinh lợi nhuận về tiền bạc. Không có ngoại lệ. Ngoài ra, một nhà lãnh đạo lúc nào cũng phải cởi mở với chỉ trích, không bịt miệng người bất đồng chính kiến. Bất kỳ nhà lãnh đạo không chịu được những lời chỉ trích từ công chúng là sợ bàn tay vấy bẩn của họ bị phơi dưới ánh sáng mạnh mẽ. Và một nhà lãnh đạo như thế rất nguy hiểm, bởi vì họ chỉ cảm thấy an toàn trong bóng tối. Chỉ có một nhà lãnh đạo không tham nhũng mới chào đón mọi dò xét; bởi vì việc dò xét cho phép một nhà lãnh đạo tốt trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời hơn.

And lastly, pick a leader who will make their citizens proud. One who will stir the hearts of the people, so that the sons and daughters of a given nation strive to emulate their leader's greatness. Only then will a nation be truly great, when a leader inspires and produces citizens worthy of becoming future leaders, honorable decision makers and peacemakers. And in these times, a great leader must be extremely brave. Their leadership must be steered only by their conscience, not a bribe.”

Và cuối cùng, hãy chọn một nhà lãnh đạo sẽ làm cho công dân đất nước được tự hào. Một người sẽ khuấy động trái tim của mọi người, vì vậy mà những người con trai và con gái của đất nước quyết tâm phấn đấu thi đua với sự tuyệt vời của người lãnh đạo họ. Chỉ khi đó một quốc gia mới thực sự tuyệt vời, đó là khi một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng để tạo ra những công dân xứng đáng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai, những người làm ra những quyết định danh dự và là những người kiến tạo hòa bình. Và trong những thời gian đó, một nhà lãnh đạo vĩ đại phải cực kỳ dũng cảm. Sự lãnh đạo của họ phải được chỉ đạo chỉ bằng lương tâm, cứ không phải là khoản hối lộ. "― Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem
- Suzy Kassem, Ngẩng Mặt lên Chào Mặt trời: Các Bài viết của Suzy Kassem

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn