MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 11, 2016

Activists demand Formosa Plastics Group shut steel unit in Vietnam Các nhà hoạt động yêu cầu Formosa Plastics Group đóng nhà máy thép tại Việt NamActivists demand Formosa Plastics Group shut steel unit in Vietnam

Các nhà hoạt động yêu cầu Formosa Plastics Group đóng nhà máy thép tại Việt Nam

Faith Hung


Aug 10 About 100 activists protested in front of Formosa Plastics Group's headquarters in Taipei on Wednesday demanding it shut its steel project in Vietnam and urged Hanoi to prosecute the Taiwanese firm for environmental damage.
"Formosa: out of Vietnam", "We want the truth", chatted the protesters, most of whom were Vietnamese.

Ngày 10 tháng 8, khoảng 100 nhà hoạt động phản đối trước trụ sở Formosa Plastics Group ở Đài Bắc hôm thứ tư yêu cầu đóng cửa dự án thép tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội truy tố các công ty Đài Loan gây thiệt hại về môi trường.
"Formosa: ra khỏi Việt Nam", "Chúng tôi muốn sự thật", những người biểu tình nói, phần lớn họ là người Việt.

The Vietnamese government said in June that the $10.6 billion steel project allowed toxic waste to enter the sea in one of Vietnam's biggest environmental disasters.

Trong tháng Sáu, chính phủ Việt Nam cho biết dự án thép 10,6 tỷ đô la đã xả chất thải độc hại vào nước biển gây ra một trong những thảm họa môi trường lớn nhất của Việt Nam.


Formosa, one of the communist country's biggest investors, has pledged $500 million in damages and admitted its steel plant caused massive fish deaths along a 200 km (124 mile) stretch of coastline in April.
Formosa, một trong những nhà đầu tư lớn nhất của đất nước cộng sản này, đã cam kết 500 triệu đô la bồi thường thiệt hại và thừa nhận nhà máy thép của họ đã gây ra chết cá hàng loạt dọc theo 200 km (124 dặm) bờ biển vào tháng tư.

"The secretive 'settlement' announced by the Hanoi government and Formosa on June 30 underscores the lack of transparency in the handling of the environmental disaster," said activist Duy Hoang. "Formosa is not the only party in this incident. The Vietnamese authorities need to demonstrate greater transparency and release its investigative report," he said.
"Việc 'giải quyết' bí mật của chính quyền Hà Nội và Formosa công bố vào ngày 30 tháng sáu làm nổi rõ sự thiếu minh bạch trong việc xử lý các thảm họa môi trường," nhà hoạt động Duy Hoàng cho biết.
"Formosa không phải là bên duy nhất trong vụ việc này. Các nhà chức trách Việt cần phải chứng minh tính minh bạch và công bố báo cáo điều tra của họ," ông nói.

The disaster unleashed months of public anger on social media and on the streets of big Vietnamese cities.
Vietnamese environmental authorities said in July that they were working with local officials in the Ha Tinh province to investigate dry waste, belonging to the steel unit, that was found dumped on a residential farm.

Thảm họa đã tháo tung nhiều tháng giận dữ của công chúng trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các đường phố của các thành phố lớn của Việt Nam.
Quan chức môi trường Việt Nam cho biết trong tháng Bảy rằng họ đang làm việc với các quan chức địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh để điều tra chất thải khô, thuộc dự án thép này, đã được phát hiên đem đổ tại một trang trại.

Formosa is one of Taiwan's biggest conglomerates. Its listed units included Formosa Plastics Corp and Formosa Chemicals & Fiber Corp.

Formosa là một trong những tập đoàn lớn nhất của Đài Loan. Các đơn vị niêm yết bao gồm Formosa Plastics Corp và Formosa Chemicals & Fiber Corp.

Editing by Michael Perry
Biên tập Michael PerryNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn