MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, August 28, 2016

СОВЕТСКО-ВЬЕТНАМСКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ THIÊN TÌNH SỬ XÔ-VIỆT


Дочь Ле Зуана Ле Ву Ань Фото: РИА Новости, из личного архива В. Маслова


Lê Vũ Anh, con gái ông Lê Duẩn
Ảnh: RIA Novosti, theo tư liệu cá nhân của V. Maslov
СОВЕТСКО-ВЬЕТНАМСКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

THIÊN TÌNH SỬ XÔ-VIT
Виктор Маслов – об одной из самых трогательных историй любви в советской Москве.

Hồi ức của Victor Maslov về một trong những chuyện tình cảm động nhất tại Moscow thời-viết.


Наверное, все могло сложиться иначе, если бы я знал с самого начала, чья дочь Ле Ву Ань. Когда правда открылась, было слишком поздно. Я влюбился до безумия и не мог от нее отказаться.
Мы встретились на физфаке МГУ, где Ань училась. К моменту знакомства с Ань я уже был профессором, доктором физико-математических наук и автором теории, получившей за границей название Maslov-type index theory. Она широко применяется в абстрактной математике, а также в квантовой механике, квантовой химии и оптике. Основным местом работы для меня был МИЭМ — Московский институт электронного машиностроения, — но физфак оставался родным домом: там я тоже когда-то учился и преподавал.

Cõ lẽ tất cả đã khác đi, nếu như tôi biết được từ đầu Lê Vũ Anh là con gái của ai. Khi sự thật được khám phá thì đã quá muộn. Tôi đã yêu mê muội, và không thể dứt khỏi nàng được nữa. Chúng tôi gặp nhau ở Khoa Lý MGU, nơi Anh học tập. Trước lúc gặp Anh tôi đã là giáo sư, tiến sĩ khoa học toán – lý và là tác giả của lý thuyết được biết đến ở nước ngoài dưới tên gọi “Maslov-type index theory” (lý thuyết chỉ số kiểu – Maslov). Lý thuyết này được ứng dụng rộng rãi trong toán học trừu tượng, và cả trong cơ học lượng tử, hóa học lượng tử và quang học. Chỗ làm chính của tôi là Viện chế tạo máy điện Moskva – MIEM, nhưng Khoa Lý vẫn là nơi ruột thịt: tôi đã có thời học tập và giảng dạy ở đó.

Tuesday, August 23, 2016

Rise Up and Salute the Sun Ngẩng mặt lên Chào đón mặt trờiRise Up and Salute the Sun

Ngẩng mặt lên Chào đón mặt trời

A NATION'S GREATNESS DEPENDS ON ITS LEADER
QUỐC GIA CÓ VỸ ĐẠI HAY KHÔNG TÙY THUỘC VÀO NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Suzy Kassem
Suzy Kassem

To vastly improve your country and truly make it great again, start by choosing a better leader. Do not let the media or the establishment make you pick from the people they choose, but instead choose from those they do not pick. Pick a leader from among the people who is heart-driven, one who identifies with the common man on the street and understands what the country needs on every level. Do not pick a leader who is only money-driven and does not understand or identify with the common man, but only what corporations need on every level.
Để chấn hưng mạnh mẽ đất nước của bạn và thực sự làm cho nó vỹ đại trở lại, hãy bắt đầu bằng cách chọn một nhà lãnh đạo tốt hơn. Đừng để các phương tiện truyền thông hoặc một thiết chế nào đó xui bạn chọn từ những người mà họ đã lựa, thay vào đó hãy chọn từ những người mà họ không lựa. Chọn một nhà lãnh đạo từ trong nhân dân, là người tâm huyết, người biết đồng nhất với thường dân trên đường phố và hiểu được những gì đất nước này cần mọi cấp. Đừng chọn một nhà lãnh đạo bị điều khiển chỉ bởi đồng tiền và không hiểu hay đồng cảm với những người dân thường, chỉ quan tâm tới những gì công ty cần mọi cấp.

Sunday, August 14, 2016

WHAT IS KLEPTOCRACY? Chế độ đạo tặc là gì?WHAT IS KLEPTOCRACY?

Chế độ đạo tặc là gì?
wiseGEEK


The pejorative term “kleptocracy” is applied to a government tainted by widespread greed and corruption and headed by a person who has used the government for personal enrichment and gain. While the suffix “-ocracy” often implies a form of government, kleptocracies are not forms of government, but rather governments so fundamentally corrupt that they are difficult, if not impossible, to salvage.

Thuật ngữ miệt thị "chế độ đạo tặc" được áp dụng cho một chính phủ bị nhiễm độc bởi thói tham lam và tham nhũng lan tràn được cầm đầu bởi một người đã sử dụng chính phủ để làm giàu cá nhân và tư lợi. Trong khi các hậu tố "-ocracy" thường ngụ ý một hình thức của chính quyền, thì kleptocracies không phải là một hình thức chính quyền, mà là nhiều chính quyền nên về cơ bản bị tha hóa tới mức mà rất khó, nếu không muốn nói là không thể, cứu vãn được nữa.

Most commonly, this situation arises in authoritarian governments. Such governments lend themselves to corruption because there is little accountability and the head of the government usually appoints friends, family members, and close associates to key positions in the government in order to retain control. This sets up a ruling class, and with no accountability, members of the government can freely abuse government funds.

Thông thường thì, tình trạng này phát sinh trong các chính quyền độc tài. Chính phủ bán mình cho tham nhũng do họ không hề có trách nhiệm và người đứng đầu chính phủ thường bổ nhiệm bạn bè, các thành viên gia đình, và các cộng sự gần gũi vào các vị trí chủ chốt trong chính phủ để duy trì sự kiểm soát. Điều này thiết lập một tầng lớp thống trị, mà không có trách nhiệm, các thành viên của chính phủ có thể tự do lạm dụng ngân quỹ của chính phủ.

Friday, August 12, 2016

TRUMP AND RUSIA TRUMP VÀ NƯỚC NGA

TRUMP AND RUSIA
TRUMP VÀ NƯỚC NGA
by DAVID SATTER
National Review
August 13, 2016

DAVID SATTER
National Review
13/08/2016
August 11, 2016 4:00 AM Vladimir Putin’s Russia pursues its own interest at all costs, not friendship with the West.

Nước Nga thời Vladimir Putin theo đuổi lợi ích riêng của phe nhóm ông bằng mọi giá, không có chuyện bạn bè với phương Tây.

Republican presidential candidate Donald Trump has adopted a position on Russia that is uninformed even by comparison with the “reset” policy of Hillary Clinton, his Democratic opponent. If implemented, it would leave the U.S. helpless in its relations with Russia, seriously threatening the independence of our democratic allies.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã có một lập trường thiếu thông tin về Nga, nó tệ hơn khi so sánh với chính sách “xoá bài làm lại” (reset) của bà Hillary Clinton, đối thủ Dân chủ của ông. Nếu được thực hiện, nó sẽ làm cho Hoa Kỳ bị bất lực trong quan hệ với Nga, đe dọa nghiêm trọng sự độc lập của các nuớc đồng minh dân chủ của Hoa Kỳ.

Thursday, August 11, 2016

Activists demand Formosa Plastics Group shut steel unit in Vietnam Các nhà hoạt động yêu cầu Formosa Plastics Group đóng nhà máy thép tại Việt NamActivists demand Formosa Plastics Group shut steel unit in Vietnam

Các nhà hoạt động yêu cầu Formosa Plastics Group đóng nhà máy thép tại Việt Nam

Faith Hung


Aug 10 About 100 activists protested in front of Formosa Plastics Group's headquarters in Taipei on Wednesday demanding it shut its steel project in Vietnam and urged Hanoi to prosecute the Taiwanese firm for environmental damage.
"Formosa: out of Vietnam", "We want the truth", chatted the protesters, most of whom were Vietnamese.

Ngày 10 tháng 8, khoảng 100 nhà hoạt động phản đối trước trụ sở Formosa Plastics Group ở Đài Bắc hôm thứ tư yêu cầu đóng cửa dự án thép tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội truy tố các công ty Đài Loan gây thiệt hại về môi trường.
"Formosa: ra khỏi Việt Nam", "Chúng tôi muốn sự thật", những người biểu tình nói, phần lớn họ là người Việt.

The Vietnamese government said in June that the $10.6 billion steel project allowed toxic waste to enter the sea in one of Vietnam's biggest environmental disasters.

Trong tháng Sáu, chính phủ Việt Nam cho biết dự án thép 10,6 tỷ đô la đã xả chất thải độc hại vào nước biển gây ra một trong những thảm họa môi trường lớn nhất của Việt Nam.

Tuesday, August 2, 2016

WHEN CHINA AND VIETNAM WENT TO WAR: FOUR LESSONS FOR HISTORY Khi Trung Quốc và Việt Nam đánh nhau: Bốn bài học Lịch sử


Image: “A Romanian T-55 Tank sends a blast downrange as it takes part in a live-fire exercise during Platinum Lynx 16-4 aboard Babadag Training Area, Romania, April 21, 2016. The purpose behind Platinum Lynx is to improve readiness and increase Marines’ ability to work seamlessly with other NATO and partner nations around the world. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Immanuel M. Johnson/Released).”

H1Một xe tăng T-55 Rumani phát ra luồng lửa khi tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật Platinum Lynx 16-4 ở khu vực huấn luyện Babadag, Romania, ngày 21-4-2016. Mục đích đằng sau Platinum Lynx là cải thiện sự sẵn sàng và tăng cường khả năng làm việc liên tục với NATO và các nước đối tác khác trên thế giới (Ảnh: TQLC Mỹ/ Cpl. Immanuel M. Johnson).

WHEN CHINA AND VIETNAM WENT TO WAR: FOUR LESSONS FOR HISTORY

Khi Trung Quốc và Việt Nam đánh nhau: Bốn bài học Lịch sử

Beijing and Hanoi have tangled before.

Bắc Kinh và Hà Nội đã từng bất hoà với nhau trước đây

Matthew Pennekamp
National Interest
June 21, 2016

Matthew Pennekamp
National Interest
21/7/2016

Last month, during President Barack Obama’s recent barnstorm through East and Southeast Asia, he announced in a joint press conference with his Vietnamese counterpart Tran Dai Quang that the embargo on weapon sales to Vietnam was to be lifted. Though the White House had hitherto reassured human-rights watchers that any negation of this Cold War–era policy would be directly tethered to Hanoi’s record of improvement on issues of freedom of conscience (admittedly described by Obama as “modest”), what ended up proving more important in the eyes of Washington officialdom was what Harold Macmillan once described as the primary determining factor in politics: “Events, dear boy, events!”

Trong chuyến đi vòng quanh tới Đông và Đông Nam Á gần đây của Tổng thống Barack Obama hồi tháng trước, tại một cuộc họp báo chung với ông Trần Đại Quang, Chủ Tịch nước Việt Nam, ông [Obama] đã thông báo rằng, lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đã được dỡ bỏ. Mặc dù cho đến nay Nhà Trắng vẫn trấn an những nhà quan sát nhân quyền rằng, bất kỳ sự bãi bỏ chính sách nào thời chiến tranh lạnh này sẽ ràng buộc trực tiếp với hồ sơ cải thiện các vấn đề tự do về ý thức của Hà Nội (phải thừa nhận rằng mô tả của Obama là “khiêm tốn”), điều mà rốt cuộc chứng minh là quan trọng hơn trong con mắt của giới chức Washington là điều mà Harold Macmillan có lần mô tả như là yếu tố quyết định chính trong chính trị: “sự kiện, bạn quý ơi, sự kiện!”