MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 1, 2016

WHAT MAKES AMERICA DIFFERENT Điều gì làm nước Mỹ khác biệt?WHAT MAKES AMERICA DIFFERENT
Điều gì làm nước Mỹ khác biệt?


G'day there.
Xin chào,


As an outsider, I have a unique perspective from which to view America. As an American friend said to me: "Sometimes it takes someone on the outside to remind us what we are like on the inside."

Là một người nước ngoài, tôi có một quan niệm đặc trưng khi nhìn nước Mỹ. Như một người bạn Mỹ đã nói với tôi: “Đôi khi, phải có một người ở nước ngoài để nhắc cho chúng tôi nhớ chúng tôi như thế nào ở bên trong”.

I'm an Australian -- you might have already guessed that -- and I love my home country. And I am proud that my nation has long been a reliable American ally. But I know that Australia is not America, and that my country has not achieved what America has achieved. No country in human history has.

Tôi là một người Úc – có thể bạn đã đoán được (qua giọng nói) – và tôi yêu quê hương của tôi. Và tôi tự hào khi đất nước tôi là một đồng minh lâu năm của Mỹ. Nhưng tôi biết rằng Úc không phải là Mỹ, và đất nước tôi sẽ không bao giờ đạt được những gì nước Mỹ đã đạt được. Không có có quốc gia nào trong lịch sử nhân loại đã làm được như vậy.


What makes America different?
There are many answers, but start with one you might not have thought of.
Điều gì khiến nước Mỹ khác biệt?
Điều gì làm cho nước Mỹ khác biệt? Có rất nhiều câu trả lời, nhưng tôi sẽ bắt đầu với một thứ bạn có thể sẽ không nghĩ đến.

Most people think America is all about success. I see it a little differently. I think America is all about failing. Most people in the world don't get the chance to fail. But Americans take it for granted.

Đa số người nghĩ rằng nước Mỹ chỉ chuyên về sự thành công. Tôi thì có một cái nhìn khác. Tôi nghĩ nước Mỹ chuyên về sự thất bại. Đa số người trong thế giới không có cơ hội để thất bại. Nhưng người Mỹ thì coi đó là một cái gì đó bình thường.

Only Americans say, "If at first you don't succeed, try, try again."
Chỉ có người Mỹ mới nói: ”Nếu bạn không thành công trong lần đầu tiên, hãy thử lại lần nữa.”

There's even an academic study to prove this. According to a study by Harvard Business School professor Steven Rogers, most entrepreneurs fail four times before they succeed.

Thậm chí, đã có một nghiên cứu hàn lâm để chứng minh điều này. Dựa theo một nghiên cứu bởi Trường Kinh Doanh Harvard của giáo sư Steven Rogers, đa số các nhà khởi nghiệp đã thất bại bốn lần trước khi họ thành công.

Success takes timing, and hard work, some good luck and many other factors. But to succeed you must be given the chance to fail -- and you must accept responsibility if you do. I love that about Americans. At their best they don't blame others; they learn from their mistakes and do better the next time. And in America there is almost always a next time.

Thành công tốn rất nhiều thời gian, công sức, sự may mắn và nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng để thành công bạn phải có cơ hội để thất bại – và bạn phải chịu trách nhiệm khi điều đó xảy ra. Tôi rất yêu điều đó về người Mỹ. Điều đáng học nhất là họ không đổ lỗi cho người khác, họ lấy những sai lầm đó làm bài học và làm tốt hơn trong lần sau. Và ở Mỹ luôn luôn, gần như có lần sau.
Nowhere else are you as free to take entrepreneurial risks. Talk to someone who has tried to start a small business in Germany or Brazil and you'll see what I mean. From the outside looking in, I can only admire this. And I'm not the only one.

Không ở một nơi nào khác bạn có sự tự do để chấp nhập những rủi ro trong khởi nghiệp. Hãy nói chuyện với một người kinh doanh nhỏ ở Đức hoặc Brazil và bạn sẽ hiểu tôi nói gì. Từ góc nhìn của một người nước ngoài, tôi chỉ có thể ngưỡng mộ điều này. Và tôi không phải là người duy nhất.

Just take a look at the CEOs of major Silicon Valley companies. You will see the names of entrepreneurs from all over the world -- India, Pakistan, Russia, Israel -- you name the country.
Hãy nhìn những Tổng Giám Đốc của một công ty hàng đầu ở Thung Lũng Silicon. Bạn sẽ thấy tên của những nhà khởi nghiệp từ khắp nơi trên thế giới — Ấn Độ, Pakistan, Nga, Israel – bất cứ quốc gia nào bạn có thể nêu ra.

Why did they come to America to innovate? Because there's a lot of money here? Yes, of course, that's part of it. But there's a lot of money in London, and Berlin, and Tokyo, as well. They came to America because America gave them the chance to fail...and therefore the best chance in the world to succeed.
Tại sao họ lại đến Mỹ để sáng tạo? Bởi vì ở đây có nhiều tiền? Đúng, đương nhiên, nhưng chỉ đúng một phần. Cũng có nhiều nơi khác có nhiều tiền như thành phố London, Berlin và Tokyo nữa. Họ đến Mỹ bởi vì nước Mỹ cho họ cơ hội để thất bại… và cũng là cơ hội tốt nhất trên thế giới để thành công.

And the rest of the world can thank their lucky stars for America's economic success. Not only is America by far the world's largest economy, it is also the world's largest consumer. And the world's economy depends on being able to sell to America.

Và cả thế giới có thể cảm ơn sự may mắn cho sự thành công của nước Mỹ. Mỹ không chỉ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ cũng là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Và nền kinh tế toàn cầu dựa vào khả năng để được bán hang vào thị trường Mỹ.


The most selfless nation
It would also be perfectly natural for Americans to want to keep all this wealth to themselves. But they don't. Just the opposite, in fact.

Quốc gia hào hiệp nhất
Cũng là lẽ tự nhiên nếu người Mỹ muốn giữ riêng sự thịnh vượng này cho riêng họ. Nhưng họ đã không làm vậy. Thậm chí, họ đã làm điều ngược lại.

America has been the most selfless nation in the history of the world -- yet another way in which America is different. What other nation fights for the freedom of others? In Europe in two world wars, in Korea, in Vietnam and, yes, in Iraq. In all those wars, America had very little or nothing to gain economically.

Nước Mỹ đã là một trong những nước hào hiệp nhất trong lịch sử — đó cũng là một điều khiến nước Mỹ khác biệt. Có một quốc gia nào đấu tranh cho tự do cho những nước khác chưa? Ở Châu Âu trong hai thế chiến, ở bán đảo Hàn Quốc, ở Việt Nam và ở Iraq. Trong tất cả các cuộc chiến đó, nước Mỹ đã có lợi kinh tế rất ít hoặc không được lợi gì.
Whenever there is a humanitarian crisis anywhere in the world -- Haiti after a hurricane, Indonesia after a tsunami -- who is the first to rush aid to these places? No matter where the calamity is at home or abroad, Americans invariably raise millions of dollars, almost instantly, to send food and clothing and supplies to people in distress they don't know and will never meet. Who else does that?

Bất cứ lúc nào có một thảm họa nhân đạo ở bất cứ nơi nào trên thế giới — ở Haiti sau cơn siêu bão, ở Indonesia sau cơn tsunami – ai là người đầu tiên chạy đến để cứu trợ? Cho dù thảm họa xảy ra ở trong hay ngoài nước, người Mỹ luôn huy động hàng triệu đô, gần như ngay lập lức, để gửi lương thực, quần áo và trợ cấp đến những người đang gặp nạn họ không biết và sẽ không bao giờ gặp. Có dân tộc nào trên thế giới làm như vậy không?

Worries about America
I love that America is different. What worries me about America is that I see her increasingly trying to act like other nations.

Lo lắng về nước Mỹ
Tôi yêu nước Mỹ vì sự khác biệt của quốc gia này. Điều khiến cho tôi lo nhất về nước Mỹ là họ đang cố gắng để giống như những quốc gia khác.

It worries me to see that so many Americans are drawn to the ossified ideas of Europe. That's the old world. It was old in 1776 even, when America broke away from it. Why would America want to reverse its own Revolution? Why would Americans want to follow the economic and social model of a continent that they can see is failing economically and socially? Do Americans really want to emulate France? Or Greece?
Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy quá nhiều người Mỹ bị thu hút bởi những lý tưởng của Châu Âu. Đó là thế giới cũ kỹ. Thế giới đó đã cũ dù ở năm 1776, khi nước Mỹ đã rách ra từ nó (giành độc lập từ Đế Chế Anh). Tại sao nước Mỹ lại muốn đi ngược lại với Cách Mạng Mỹ của mình chứ? Tại sao người Mỹ lại muốn đi theo mô hình kinh tế và xã hội của một châu lục mà họ có thể thấy rằng đang thất bại trên mặt kinh tế và xã hội? Người Mỹ rất muốn bắt chước nước Pháp lắm sao? Hay là Hy Lạp?

It worries me to see so many Americans wallowing in victim status blaming "outside forces" for their predicament rather than accepting responsibility and seeking to improve themselves.

Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy quá nhiều người Mỹ đổi lỗi cho những yếu tố ngoài cho sự khó khăn của họ thay vì chấp nhận trách nhiệm và tìm cách phát triển bản thân mình.

It worries me to see American schools debasing America's own glorious history.
Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy các trường học Mỹ đang hạ thấp lịch sử oai hùng của nước Mỹ.

It worries me to see America's debt and government grow larger while its military and its personal freedoms shrink.

Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy sự tăng trưởng của mức nợ công của Mỹ và việc chính phủ ngày càng bành trướng trong khi Quân lực Mỹ và tự do bị thu hẹp.

It worries me because a weak, self-doubting America is bad for everyone everywhere who loves freedom.
Tôi rất lo lắng vì một nước Mỹ yếu đuối, tự hoài nghi là một điều tồi tệ cho tất cả mọi người ở mọi nơi yêu quý tự do.

But these worries never last long. Because each time I visit America I encounter a people who are confident, competitive, courageous, faithful, idealistic, innovative, inspirational, charitable, and optimistic.

Nhưng những sự lo lắng này sẽ không tồn tại dài lâu. Bởi vì mỗi lần tôi đến nước Mỹ tôi gặp một dân tộc tự tin, thích cạnh tranh, dũng cảm, chung thủy, lý tưởng, sáng tạo, truyền cảm, độ lượng và lạc quan.


It's like no other place in the world. I pray it stays that way.


Nước Mỹ là một nước không giống bất cứ một nơi nào trên thế giới. Tôi cầu nguyện rằng nó sẽ mãi như vậy.


I'm Nick Adams for Prager University.
Tôi là Nick Adams, Đại Học Prager.
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn