MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 5, 2016

WHAT IS SOCIAL STABILITY? Ổn định xã hội là gì?


WHAT IS SOCIAL STABILITY?

n định xã hội là gì?

Social stability is a sociological perspective that states a group always seeks to maintain equilibrium by forcing out ideas and individuals that disagree with popular opinion. This helps keep society in balance and promotes harmonious coexistence. A lack of social stability causes revolution and unrest in the group.

n định xã hội là một quan điểm xã hội học cho rằng một nhóm luôn luôn tìm cách duy trì cân bằng bằng cách loại bỏ những ý tưởng và cá nhân không đồng ý với quan điểm phổ biến. Điều này giúp giữ cho xã hội được cân bằng và thúc đẩy sự chung sống hài hòa. Sự thiếu ổn định xã hội gây cách mạng và tình trạng bất ổn trong nhóm xã hội.

Social stability focuses on how all the various parts of society fit together. It is a mindset that strives for fluidity in every interaction within a group, prioritizing and rewarding behaviors that the group wants to encourage and finding ways to publicly discourage unwanted activities. This sociological theory is also referred to as social equilibrium because it is based on the idea that all social circles want to remain in harmony and exclude thoughts and actions that stand in opposition to that outcome.

n định xã hội tập trung vào việc làm cách nào để tất cả các bộ phận khác nhau của xã hội tương hợp với nhau. Đó là một lối tư duy phấn đấu cho tính mềm mỏng trong mọi tương tác một nhóm xã hội, ưu tiên và khen thưởng các hành vi mà nhóm đó muốn khuyến khích và tìm cách để công khai kìm chế các hoạt động mà họ không mong muốn. Lý thuyết xã hội học này cũng được gọi là trạng thái cân bằng xã hội vì nó dựa trên ý tưởng cho rằng tất cả các tầng lớp xã hội muốn sống trong sự hài hòa và lọai bỏ những suy nghĩ và hành động mà trái ngược với kỳ vọng đó.

This principle is popular in dogmatic societies, exclusive groups and religious circles. It opposes outside opinions and instead tries to emphasize cooperation with other members of society to maintain a stable network.

Nguyên tắc này phổ biến trong các xã hội giáo điều, trong các nhóm và giới tôn giáo độc quyền. Nó phản đối ý kiến bên ngoài và thay vào đó cố gắng nhấn mạnh hợp tác với các thành viên khác của xã hội để duy trì một mạng lưới ổn định.

Social stability often undergoes minor changes over the passage of time. As new methods of communication and types of technology emerge, cultures take on the aspects that fit their ideologies and make their lives easier. This in turn results in modification of what is accepted as part of social stability in the long run.
n định xã hội thường phải trải qua những thay đổi nhỏ theo thời gian. Khi các phương thức truyền thông và các công nghệ mới nổi lên, các nền văn hóa du nhập các khía cạnh phù hợp với tư tưởng của họ và làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Điều này, đến lượi nó, sẽ gây ra những điều chỉnh đối với những gì đã được chấp nhận như là một phần của sự ổn định xã hội về lâu về dài.

https://www.reference.com/world-view/social-stability-7c6e715785ebd0d1?qo=contentSimilarQuestions

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn