MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 5, 2016

WHAT IS POLITICAL STABILITY? Ổn định chính trị là gì?WHAT IS POLITICAL STABILITY?
n định chính trị là gì?


Political stability is the durability and integrity of a current government regime. This is determined based on the amount of violence and terrorism expressed in the nation and by citizens associated with the state. A stable society is one that is satisfied with the ruling party and system of operations and is not interested in revolutionary or despotic ideas.

Ổn định chính trị là độ bền vững và tính toàn vẹn của một chế độ chính quyền hiện hành. Điều này được xác định dựa trên lượng bạo lực và khủng bố diễn ra trong cả nước và bởi các công dân liên quan đến nhà nước. Một xã hội ổn định là một xã hội trong đó người dân hài lòng với đảng cầm quyền và hệ thống điều hành và không quan tâm đến ý tưởng cách mạng, hay chuyên quyền.


A stable political scene is one where the ruling government is favored by the population and does not experience strong indicators of social unrest. While there are problems within any nation, and times of war or hardship are common, a stable political system is one that can withstand these occurrences without major societal upheaval and ongoing endurance of these circumstances.

Một bối cảnh chính trị ổn định là bối cảnh trong đó chính quyền được lòng nhân dân và không bị các chỉ báo mạnh mẽ về tình trạng bất ổn xã hội. Trong khi  những vấn đề nội bộ ở bất cứ quốc gia và vào thời chiến tranh hoặc khó khăn đều phổ biến, thì một hệ thống chính trị ổn định là hệ thống có thể chịu đựng được những sự cố này mà không để xảy ra biến động xã hội lớn và sức chịu đựng liên tục trước những bối cảnh này.

Much of the ability of a political system to sustain itself relies on how leaders respond to crises. People must be satisfied with how their rulers handle problems and the solutions they create or else the fallout from these events results in destruction of hierarchies and government agencies. Revolutions, terrorism and public violence are associated with failed political stability.

Phần nhiều khả năng tự tồn của một hệ thống chính trị phụ thuộc vào cách lãnh đạo ứng phó với khủng hoảng. Người dân phải hài lòng cách các nhà lãnh đạo xử lý các vấn đề và các giải pháp mà họ đưa ra nếu không thì hậu quả của những sự kiện này dẫn đến sụp đổ của hệ thống chính quyền các cấp và các cơ quan chính phủ. Các cuộc cách mạng, chủ nghĩa khủng bố và bạo lực công cộng đều có liên quan đến thất bại về ổn định chính trị.

Political stability requires that the public interacts freely and openly with legislators on a regular basis. Granting individuals a say in how a nation is run enhances the stability of the region.
n định chính trị đòi hỏi công chúng phải được tương tác một cách tự do và cởi mở với các nhà lập pháp một cách thường xuyên. Việc cho các cá nhân có tiếng nói về cách thức điều hành quốc gia  giúp tăng cường sự ổn định của khu vực.https://www.reference.com/world-view/political-stability-2718e42bbeb25731?qo=questionPageExploreContent#

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn