MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 5, 2016

WHAT ARE THE FIVE PURPOSES FOR COMMUNICATION? Năm mục đích của giao tiếp là gì?WHAT ARE THE FIVE PURPOSES FOR COMMUNICATION?

Năm mục đích của giao tiếp là gì?

The five purposes for communication are to inform, imagine, influence, meet social expectations and express feelings. Most of the problems that occur in relationships and between business organizations are due to ineffective communication, which can happen when people fail to communicate or when processes lead to confusion so the communication is not fully understood.
Năm mục đích giao tiếp là để thông báo, tưởng tượng, tạo ảnh hưởng, đáp ứng kỳ vọng xã hộithể hiện cảm xúc. Hầu hết các vấn đề xảy ra trong mối quan hệ và giữa các tổ chức kinh doanh là do truyền thông không hiệu quả, có thể xảy ra khi mọi người không giao tiếp được hoặc khi quá trình giao tiếp dẫn đến sự nhầm lẫn vì vậy các thông tin không được hiểu một cách đầy đủ.


The communication process involves three steps: thought, encoding and decoding. In thought, the person creates the idea, concept, feeling or information. In encoding, the person sends the message to their colleague, supervisor, friend, family member or stranger. Finally the receiver of the message will need to decode it and translate the message into something that he or she fully understands.

Quá trình giao tiếp bao gồm ba bước: tạo ý tưởng, mã hóa giải mã. Ở bước tạo ý tưởng, người ta tạo ra các ý, khái niệm, cảm xúc hoặc thông tin. Trong bước mã hóa, người gửi thông điệp cho đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè, gia đình hay người lạ. Cuối cùng người nhận thông điệp này sẽ phải giải mã nó và chuyển thông điệp thành một cái gì đó mà mình hiểu đầy đủ.

This process involves two elements known as content and context. The content is what is actually being said, the actual words and symbols used. The context is the nonverbal elements that accompany the content. These can be the sender's eyes or body language movements, such as hand gestures.

Quá trình này liên quan đến hai yếu tố được gọi là nội dung bối cảnh. Nội dung là những gì thực sự đang được nói, những lời lẽ/từ ngữ và biểu tượng được sử dụng. Bối cảnh là những yếu tố phi ngôn ngữ mà đi kèm với nội dung. Đây có thể là đôi mắt của người gửi hay những động tác ngôn ngữ cơ thể, chẳng hạn như cử chỉ tay.

There are a few barriers that exist and prevent communication from being truly effective. One of these barriers is culture bias. People often allow their past experiences and their culture or their background to change the meaning of messages. This can be good when it helps people understand new things but it can also be bad when it changes the message meaning.

Có một vài rào cản tồn tại và ngăn cản giao tiếp khiến nó không thực sự hiệu quả. Một trong những rào cản này là thiên/thành kiến văn hóa. Mọi người thường cho phép kinh nghiệm quá khứ và văn hóa hoặc nền tảng của mình làm biến đổi ý nghĩa của thông điệp. Điều này có thể là tốt khi nó giúp người ta hiểu được những điều mới mẻ, nhưng nó cũng có thể không hay khi nó làm thay đổi ý nghĩa thông điệp.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn