MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 29, 2016

The technology behind Aquila Công nghệ đằng sau AquilaThe technology behind Aquila

Công nghệ đằng sau Aquila

MARK ZUCKERBERG·FRIDAY, 22 JULY 2016
On June 28th, we completed the first successful flight of Aquila -- our solar-powered plane that will beam internet to remote parts of the world and eventually break the record for longest unmanned aircraft flight.

Mark Zuckerberg Thứ sáu, 22/7/2016
Vào ngày 28 tháng 6, chúng tôi hoàn thành chuyến bay thành công đầu tiên của Aquila - máy bay năng lượng mặt trời của chúng tôisẽ đưa internet đến các vùng xa xôi của thế giới và cuối cùng sẽ phá vỡ kỷ lục về chuyến bay không người lái dài nhất.

The flight took place before dawn in Yuma, Arizona. Our original mission was to fly Aquila for 30 minutes, but things went so well that we decided to keep the plane up for 96 minutes. We gathered lots of data about our models and the aircraft structure -- and after two years of development, it was emotional to see Aquila actually get off the ground.

Chuyến bay diễn ra trước bình minh ở Yuma, Arizona. Nhiệm vụ ban đầu của chúng tôi là cho Aquila bay trong 30 phút, nhưng mọi thứ diễn ra rất tốt nên chúng tôi quyết định để máy bay lên đến 96 phút. Chúng tôi thu thập được rất nhiều dữ liệu về các mô hình của chúng tôi và các cấu trúc máy bay - và sau hai năm phát triển, thật xúc động khi xem Aquila thực sự cất cánh lên khỏi mặt đất.


But as big as this milestone is, we still have a lot of work to do. Eventually, our goal is to have a fleet of Aquilas flying together at 60,000 feet, communicating with each other with lasers and staying aloft for months at a time -- something that's never been done before.

Nhưng đến cột mốc to lớn này, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là phải có một đội máy bay Aquilas bay cùng nhau tại độ cao 60.000 feet, liên lạc với nhau bằng laser và một lần bay sẽ ở trên không trung trong nhiều tháng – điều mà trước đây chưa bao giờ thực hiện được.

To get there, we need to solve some difficult engineering challenges. Here are a few that we're working on.

Để đạt được điều đó, chúng tôi cần phải giải quyết một số thách thức kỹ thuật khó khăn. Dưới đây là một vài việc mà chúng tôi đang làm.

Weight -- Aquila has a wingspan wider than a Boeing 737, but has to weigh as little as possible to stay up for as long as possible. That's why the body of the plane is made of a carbon fiber composite so the whole thing weighs less than 1,000 pounds -- or about the same as a grand piano. We need to continue to make it lighter.

Trọng lượng - Aquila có sải cánh rộng hơn so với một chiếc Boeing 737, nhưng phải có cân nặng càng ít càng tốt để ở lại càng lâu càng tốt. Đó là lý do tại sao thân máy bay được làm bằng composite sợi carbon, cho nên toàn máy bay nặng ít hơn 1.000 pound - hoặc gần bằng một cây đàn piano. Chúng tôi phải tiếp tục làm cho nó nhẹ hơn.

Power -- The amount of energy Aquila collects from the sun during the day has to be enough to keep its propellers, communications payload, avionics, heaters and light systems running when it's dark. That means using about 5,000W of power at cruising altitude, or about as much as three hairdryers. We’re always looking for ways to trim this down and make our systems more efficient.

Năng lượng - Lượng điện Aquila thu thập được từ mặt trời vào ban ngày có thể đủ để giữ cho động cơ cánh quạt, hệ thống thông tin, hệ thống điện tử, máy sưởi và hệ thống ánh sáng hoạt hộng khi trời tối. Điều đó có nghĩa là phải sử dụng năng lượng khoảng 5,000W khi bay độ cao, hoặc bằng ba máy sấy tóc. Chúng tôi luôn tìm cách để cắt giảm tiêu thụ năng lượng và làm cho hệ thống hiệu suất cao hơn.

Control -- Aquila is mostly self-sufficient, but it still relies on a ground crew of about a dozen engineers, pilots and technicians who direct, maintain and monitor the aircraft. They control the aircraft through software which allows them to determine heading, altitude and airspeed -- or send Aquila on a GPS-based route. Takeoff and landing are automatic, since no human pilot can land in a precise location as well as software can.

Kiểm soát - Aquila là chủ yếu là tự cung tự cấp, nhưng nó vẫn dựa trên một nhóm điểu kiển mặt đất gồm khoảng một chục kỹ sư, phi công và kỹ thuật viên hướng dẫn, duy trì và theo dõi máy bay. Họ kiểm soát máy bay thông qua phần mềm cho phép họ xác định hướng bay, độ cao và tốc độ bay - hoặc đưa Aquila vào một tuyến bay dựa trên GPS. Cất cánh và hạ cánh là tự động, vì không có phi công con người nào có thể hạ cánh ở một vị trí chính xác như phần mềm có thể làm.Speed -- When you see Aquila fly, one of the most surprising things is how slow it goes. That's on purpose. In order to use the least amount of energy, Aquila needs to go as slow as possible. At higher altitudes, where the air is thinner, we'll be able to go a bit faster -- about 80 mph.

Tốc độ - Khi bạn nhìn thấy Aquila bay, một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất là nó bay chậm làm sao. Điều này là cố ý. Để sử dụng ít năng lượng, Aquila cần phải bay càng chậm càng tốt. Ở độ cao lớn hơn, nơi không khí loãng hơn, chúng ta sẽ có thể bay nhanh hơn một chút - khoảng 80 mph.

Altitude -- In order to take off, fly and land, Aquila's wings and propellers have to be able to operate both in high, cold altitudes and lower, warmer altitudes where the air can be 10 times denser. We're working to figure out how much power that takes -- and what impact it will have on solar panel performance, battery size, latitude range and seasonal performance.

Độ cao - Để cất cánh, bay và hạ cánh, cánh và động cơ cánh quạt của Aquila phải hả năng hoạt động cả độ cao lớn và lạnh và độ cao thấpấm hơn, nơi không khí có thể đặc hơn 10 lần. Chúng tôi đang nghiên cứu để tìm ra bao nhiêu năng lượng cần thiết cho việc này - và sẽ có các tác động nào lên có hiệu suất hoạt động của các tấm năng lượng mặt trời, kích thước tấm pin, phạm vi vĩ độ và hiệu suất theo mùa.

Load -- Almost half the mass of Aquila will come from high-energy batteries. That's a lot of weight to put on large, flexible wings, which is why we have computer models to predict how Aquila's shape deforms under load. A few more flights will help us better understand the actual in-flight dynamics.

Tải trọng - Gần một nửa khối lượng của Aquila từ các tấm pin năng lượng cao. Có quá nhiều trọng lượng gắn vào hai cánh lớn, mềm mỏng, đó là lý do tại sao chúng tôi dùng các mô hình máy tính để dự đoán hình dạng của Aquila sẽ bị biến dạng ra sao dưới tải trọng này. Một vài chuyến bay nữa sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về động lực học của chuyến bay trên thực tế.

Communications -- Aquila will carry a communications payload that will use lasers to transfer data more than 10 times faster than existing systems. It will be able to aim its beams precisely enough to hit a dime more than 11 miles away while in motion.

Thông tin liên lạc - Aquila sẽ mang một hệ truyền thông sử dụng laser để truyền dữ liệu nhanh hơn 10 lần so với các hệ thống hiện có. Nó sẽ có thể nhắm chính xác đủ để đến được diện tích một đồng xu hơn ở cách ra 11 dặm trong khi đang di chuyển.

Over the next year we're going to keep testing Aquila -- flying higher and longer, and adding more planes and payloads. It's all part of our mission to connect the world and help more of the 4 billion people who are not online access all the opportunities of the internet.

Trong những năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm Aquila - bay cao hơn và lâu hơn, và thêm nhiều máy bay và hệ thống truyền thông. Đó là một phần của sứ mệnh của chúng tôi nhằm kết nối thế giới và giúp hơn 4 tỷ người không được tiếp cận trực tuyến tất cả các cơ hội của internet.

As we make progress, we'll continue sharing what we learn. To learn more, check out this note from our engineers: https://code.facebook.com/posts/268....
Thanks for coming along for the ride.
Trong khi chúng tôi thực hiện tiến bộ, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những gì chúng tôi đã học được. Để tìm hiểu thêm, hãy theo dỗi note này từ các kỹ sư của chúng tôi: https: //code.facebook.com/posts/268 ....
Cảm ơn các bạn đã đến chứng kiến chuyến bay.


https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/the-technology-behind-aquila/10153916136506634No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn