MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 5, 2016

TAIWANESE STEEL COMPANY CAUSES TOXIC SPILL IN VIETNAM, KILLS OVER 70 TONNES OF FISH Công ty thép Đài Gây Tràn độc ở Việt Nam, giết chết hơn 70 tấn cáTAIWANESE STEEL COMPANY CAUSES TOXIC SPILL IN VIETNAM, KILLS OVER 70 TONNES OF FISH

Công ty thép Đài Gây Tràn độc ở Việt Nam, giết chết hơn 70 tấn cá

by Amando Flavio
AnonHQ.com
July 4th, 2016

Amando Flavio
AnonHQ.com
04 tháng 7 2016 | bởi

A Taiwanese steel company operating in Vietnam, has admitted spilling toxic waste into the waters of the country, killing more than 70 tonnes of fish.

Một công ty thép của Đài Loan hoạt động tại Việt Nam, đã thừa nhận đã đổ chất thải độc hại vào vùng biển của đất nước, tiêu diệt hơn 70 tấn cá.

Vietnamese officials said the toxic spill effected four provinces including Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue. The spill is believed to have happened in April this year. Some local residents in the suffering provinces first discovered the disaster. The company initially denied the spill. This led to a series of protests against the company, inside and outside the provinces. It is estimated that more than 200 km’s of the country’s central coastline has been devastated.

Các quan chức Việt Nam cho biết sự cố thải chất độc ảnh hưởng bốn tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sự cố tràn được cho là đã xảy ra vào tháng Tư năm nay. Một số người dân địa phương tại các tỉnh bị thiệt hại đã phát hiện thảm họa này đầu tiên. Công ty thép ban đầu phủ nhận sự cố này. Điều này dẫn đến một loạt các cuộc biểu tình chống lại công ty, trong và ngoài tỉnh. người ta ước tính rằng hơn 200 km của đường bờ biển miền trung của đất nước đã bị tàn phá.But now, the Formosa Ha Tinh Steel Corporation, a subsidiary of Formosa Plastics Group in Taiwan, has admitted it had caused the environmental disaster. To mitigate the situation, Formosa has pledged $500m to clean up the environment and compensate residents, including helping fishermen to find new jobs.

Nhưng hôm nay, Tổng công ty Tinh thép Formosa Hà Tĩnh, một công ty con của Tập đoàn Formosa Plastics Group tại Đài Loan, chịu thừa nhận đã gây ra thảm họa môi trường. Để giảm thiểu tình trạng này, Formosa đã cam kết 500 triệu đô-la để làm sạch môi trường và bồi thường cho người dân, bao gồm cả việc giúp ngư dân tìm việc làm mới.

The chairman of the Formosa Ha Tinh Steel company, Chen Yuan-Cheng officially apologized in a video to the country, accepting his company’s culpability for the disaster.

Chủ tịch của công ty Formosa Hà Tĩnh thép, Chen Yuan Cheng, trong một đoạn video đã chính thức xin lỗi đất nước này, thừa nhận công ty là thù phạm gây ra thảm họa.
“Our company takes full responsibility and sincerely apologizes to the Vietnamese people… for causing the environmental disaster which seriously affected the livelihood, production and jobs of the people and the sea environment,” Mr Yuan-Cheng said.

"Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm đầy đủ và chân thành xin lỗi nhân dân Việt Nam... vì đã gây ra thảm họa môi trường mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và việc làm của người dân và môi trường biển", ông Yuan Cheng nói.
Mr Yuan-Cheng also said his company was working to fix shortcomings at the steel plant’s waste water treatment facility that were behind the disaster.

Ông Yuan Cheng cũng cho biết công ty của ông đã tiến hành khắc phục nhưng thiếu sót tại cơ sở xử lý nước thải của nhà máy thép mà vốn là nguồn gốc của thảm họa.A Vietnamese government minister, Mai Tien Dung explained how the disaster was caused. Dung said waste water containing toxins such as cyanide and carbolic acids, were released into the sea during a test run of Formosa’s plant.

Một bộ trưởng của chính phủ Việt Nam, ông Mai Tiến Dũng đã giải thích thảm họa đã xảy ra như thế nào. Ông cho biết nước thải có chứa các chất độc như cyanide và acid carbolic, đã được phát thải ra biển trong một lần chạy thử của nhà máy Formosa.
Those suffering most from the spill are fishermen residing in the country’s coastline. Reportedly, many of the fishermen have been rendered jobless. Already, more than 70 tonnes of dead fish have washed ashore.

Những người bị thiệt hại nhiều nhất từ ​​sự cố thải chat độc là ngư dân đang sinh sống tại bờ biển của nước này. Được biết, nhiều ngư dân đã trở thành thất nghiệp. Cho đến nay, hơn 70 tấn cá chết đã trôi dạt vào bờ.

Fisherman Phan Thanh, from Quang Tri province, confirmed to the Guardian that for more than 15 days, the sea kept washing the fish ashore, making him unable to work. He said “I did not catch any live fish, only fish bones. I have never seen such massive amounts of dead fish like that before.”

Ngư dân Phan Thanh, đến từ tỉnh Quảng Trị, xác nhận với tờ Guardian rằng trong hơn 15 ngày, biển liên tục dạtchết lên bờ, khiến ông không thể đánh bắt được. Ông nói: "Tui đã không bắt được con mô còn sống cả, chỉ toàn xương cá thôi. Từ trước đến chừ, tui chưa bao giờ thấy cá chết nhiều như rứa. "

The Vietnamese Fishery Association said in a statement that it strongly believe that the government will hold Formosa accountable, adding that much more needs to be done to restore the health of the environment in the four devasted provinces.

Hội nghề cá Việt Nam trong một tuyên bố cho biết rằng hội mạnh mẽ tin rằng chính phủ sẽ buộc Formosa chịu trách nhiệm, thêm vào đó còn rất nhiều việc phải làm để khôi phục lại sự lành mạnh của môi trường trong bốn tỉnh bị tàn phá.Formosa is said to have invested over $10.6bn in its steel complex in Ha Tinh province. The investment also includes a power plant and a deep sea port. This makes the company one of the largest foreign investors in Vietnam.

Formosa được cho là đã đầu tư hơn $10.6 tỷ đô-la  vài tổ hợp thép của họ ở tỉnh Hà Tĩnh. Việc đầu tư cũng bao gồm một nhà máy điện và một cảng nước sâu. Điều này khiến cho các công ty này trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

The Vietnamese government is currently encouraging Foreign Direct Investment (FDI) in the country. The government is hoping to capitalize on FDI to boost economic growth and reduce poverty in the country. It is estimated that in the past 10 years, about $70bn FDI has been pumped into Vietnam.

Chính phủ Việt Nam hiện đang khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong cả nước. Chính phủ đang hy vọng sẽ tận dụng FDI để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo trong cả nước. Người ta ước tính rằng trong 10 năm qua, khoảng  70 tỷ FDI đã được bơm vào Việt Nam.

Formosa Plastics Group is said to be one of the world’s biggest producers of poly vinyl chloride. Observers say the company seems not to have a good environmental record. Guardian reports that in 2009, Formosa’s subsidiaries in the United States were fined millions of dollars after a long-running battle over air, water, and hazardous waste violations at its two petrochemical plants in Texas and Louisiana.

Formosa Plastics Group được cho là một trong những nhà sản xuất PVC lớn nhất thế giới. Các nhà quan sát nói rằng các công ty này dường như không có thành tốt về môi trường. Tờ Guardian báo cáo rằng trong năm 2009, các công ty con của Formosa tại Hoa Kỳ bị phạt hàng triệu đô la sau khi một trận chiến kéo dài về vi phạm chất thải nguy hại cho không khí, nước và tại hai nhà máy hóa dầu của nó ở Texas và Louisiana.


Meanwhile, in related developments, the Vietnamese state media reports that the country’s environmental agency has ordered inspections of a Chinese paper factory in the Mekong Delta province of Hau Giang.

Trong khi đó, trong một diễn biến có liên quan, các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam báo cáo rằng cơ quan môi trường của đất nước đã ra lệnh kiểm tra của một nhà máy giấy của Trung Quốc tỉnh Hậu Giang thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

It is said local residents have raised concerns that the company’s waste water treatment system was discharging toxins that polluted the Mekong River, killing fish, similar to the happenings in the other four provinces.
Người ta nói rằng cư dân địa phương đã dấy lên mối lo ngại rằng hệ thống xử lý nước thải của công ty sẽ xả ra các độc tố gây ô nhiễm cho sông Cửu Long, làm chết cá, tương tự với thàm họa đã xảy ra ở bốn tỉnh vừa qua.

Vietnam’s deputy minister for planning and investment, Dang Huy Dong was quoted as saying that the government wants to attract foreign investment that is technologically advanced and friendly to the environment, and will not accept investment at any price. Dong reportedly said: “We will not trade the environment for foreign direct investment.”

Thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cảu Việt Nam, Đặng Huy Đông đã được trích dẫn khi nói rằng chính phủ muốn thu hút đầu tư nước ngoài công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường, và sẽ không chấp nhận đầu tư với bất kỳ giá nào. Theo báo chí tường thuật, ông Ðồng  đã nói rằng: "Chúng tôi sẽ không đem bán môi trường lấy đầu tư trực tiếp nước ngoài."This article (Taiwanese Steel Company Causes Toxic Spill in Vietnam, Kills Over 70 Tonnes of Fish) is a free and open source. You have permission to republish this article under a Creative Commons license with attribution to the author and AnonHQ.com

Bài viết này (Công ty thép Đài Loan Gây Tràn độc ở Việt Nam, giết chết hơn 70 tấn cá) là một nguồn mở miễn phí. Bạn có quyền tái bản bài viết này theo giấy phép Creative Commons cùng việc ghi nhận các tác giả và AnonHQ.com

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn