MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 24, 2016

CABBAGE WHITE BƯỚM BẮP CẢICABBAGE WHITE

BƯỚM BẮP CẢI


‘So you’re looking for work, And who are you?’
‘I’m Sarah. I’m twelve. This is my brother Jamie; he’s eleven.’
‘Shouldn’t you be at school?’
‘We’re on holiday. And we would like to earn some money.’ The man lifted his hat and scratched his bald head. ‘All right. Let’s see. Do you know what a Cabbage White is?
‘It is a beautiful white butterfly that lays its eggs on cabbages. And those eggs change into caterpillars. And do you know what the caterpillars do?’

Rứa thì hai cháu đang tìm việc làm à, hai cháu tên chi? '
'Cháu là Sarah. Cháu mười hai tuổi. Đây là em trai cháu, Jamie; nó mười một tuổi.’
'Rứa không đi học à?
Dạ cháu đang kỳ nghỉ. Và chúng cháu muốn kiếm ít tiền. ‘Người đàn ông cởira và gãi cái đầu hói của mình. 'Thôi được. Thử coi răng. Hai đứa có biết bướm bắp cải chi không?
Dạ đó là một loại bướm trắng đẹp, đẻ trứng trên cải bắp. Rồi trứng biến thành sâu bướm. Rứa em có biết sâu bướm mần chi không?


 ‘They eat the cabbage leaves!’ shouted Jamie.
‘Well done, Jamie! So, I want you to check every single cabbage in the garden and remove all the caterpillars.’
‘Er. . . how?’
‘You pick them off the leaves and put them in a bucket.’
‘How much will you pay us?’

'Sâu bướm ăn lá bắp cải!' Jamie hét to.
Giỏi lắm, Jamie! Rứa thì, bác muốn hai cháu đi kiểm tra từng bắp cải một trong vườn ni và bắt hết tất cả các sâu bướm'.
'Ơ… làm răng bắt hết?'
'Hai cháu bắt sâu ra khỏi lá và bỏ một cái xô hi.'
'Bác trả cho chúng cháu mấy rứa?'
‘Let’s see how you get on, first. I’ll be in the greenhouse. Get started and I’ll see you later.’
Shortly, armed with a bucket each, the children approached the cabbage patch. It was huge. ‘There must a million cabbages here!’ Jamie said.
‘At least!’ Sarah said. ‘And if there are ten caterpillars on each cabbage, that makes, er, a billion caterpillars!’
'Trước hết, phải coi hai cháu làm việc ra răng đã chơ. Bác sẽ trong nhà kính. Bắt đầu làm đi rồi bác gặp lại sau hi. ‘
Ngay tức thì, trang bị mỗi đứa một cái xô, đôi trẻ  tiếp cận các luống bắp cải. Lớn quá. ‘Phải đến cả triệu bắp cải ở đây!’ Jamie nói.
‘Ít nhất là một triệu!’ Sarah nói. 'Và nếu có mười sâu bướm trên mỗi bắp cải, thì sẽ có, ơ, một tỷ sâu bướm!'

Sarah stood open-mouthed. Jamie wondered about her arithmetic, but knew better than to argue.
They started on the first row of cabbages. It was a horrible business. The caterpillars wriggled as they were picked up. It took the two children ages to finish the first row, and already they couldn’t see the bottom of their buckets for caterpillars.

Sarah đứng há hốc mồm. Jamie thắc mắc về bài toán của chị, nhưng biết là không nên tranh luận thì tốt hơn.
Hai đứa bắt đầu hàng bắp cải đầu tiên. Đó là một công việc đáng kinh. Sâu bướm luồn lách khi chúng được nhặt ra. Phải mất bao nhiêu thời gian hai đứa trẻ em mới kết thúc được hàng đầu tiên, và chúng đã không thể nhìn thấy đáy xô nữa vì qua nhiều sâu bướm.

And all around them, the air was filled with Cabbage White butterflies. The insects seemed to be making fun of them. They seemed to be saying: ‘We don’t care if you kill our caterpillars. We can lay millions more eggs.’
Sarah struck out at a butterfly. She missed, of course. She watched it fly happily away. Then she had an idea, as brilliant in its way as Einstein coming up with E = mc2.

toàn bộ xung quanh chúng, không khí đầy  những con bướm bắp cải trắng. Những con côn trùng dường như đang đùa với bọn trẻ. Chúng dường như muốn nói: ‘Chúng tao không quan tâm việc hai đứa mày có giết được sâu bướm của chúng tao hay không. Chúng tao có thể đ thêm hàng triệu trứng nữa mà‘.
Sarah lôi ra một con bướm. Nó tuột mất, tất nhiên. Con bé nhìn nó vui sướng bay đi. Sau đó, nó nghĩ ra một ý tưởng, một cách thông minh như thể Einstein nghĩ ra E = mc2 vây.‘Jamie, caterpillars come from eggs, right?’
He nodded.
‘And where do the eggs come from?’
‘The butterflies lay them.’
‘Right. So’, she reasoned, ‘if we get rid of the butterflies, there won’t be any more eggs or caterpillars.’
‘Right.’ Jamie decided to agree, just in case she had gone mad.
‘So, why don’t we just get rid of the butterflies!’
‘How?’
'Jamie này, sâu bướm từ trứng mà ra, đúng không?'
Thằng bé gật đầu.
'Rứa trứng từ mô mà ra hè?'
'Bướm đẻ ra đó mà.'
'Đúng. Vì rứa, con bé ný nuận, ‘nếu diệt hết bướm, sẽ không còn trứng hay sâu bướm mô hi.'
‘Đúng rứa.’ Jamie quyết định đồng ý, phòng khi chị nó nổi điên lên.
Rứa thì, tại răng mình không diệt hết những con bướm ni đi! '
'Mần răng mà diệt được?'

Nearby, there were beans climbing up bamboo poles. Sarah removed two poles. Two bean plants died. She handed one of the poles to Jamie, and then rushed into the cabbage patch, swinging her pole round and round trying to hit the butterflies.

Gần đó, có những cây đậu đang leo ​​lên những cọc tre. Sarah nhổ hai cọc. Hai cây đậu chết. Con bé đưa một cọc cho Jamie, và sau đó lao vào các luống bắp cải, vung vẫy cái cọc tre, tìm cách diệt những con bướm.

This seemed to Jamie like a good game, so he followed her. It is not easy to hit flying butterflies, but it is not difficult to hit them when they settle on cabbages. Soon the ground was covered with dead butterflies. Sarah and Jamie fought on until they were exhausted. Then they stood back to admire their work. There were hardly any butterflies left. There were hardly any cabbages left, either. It is difficult to hit a butterfly on a cabbage without hitting the cabbage too. The cabbage patch looked like a battlefield. Not a cabbage was left standing. The children looked at each other. Without a word, they put down the bamboo poles and tiptoed out of the garden.

Dường như với Jamie việc này giống một trò chơi hay, nên nó hùa theo chị ngay.  Thật không phải dễ dàng để diệt bướm bay, nhưng lại không khó khăn để đánh chúng khi đậu trên cải bắp. Chẳng mấy chốc mặt đất phủ đầy xác bướm chết. Sarah và Jamie đã chiến đấu cho đến khi kiệt sức. Sau đó, chúng đứng lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Hầu như không còn con bướm nào sót lại. hầu như cũng không còn bắp cải nào sót lại. Thật khó đập một con bướm trên bắp cải mà không đánh vào bắp cải. Các luống bắp cải trông giống như một bãi chiến trường. Không còn một bắp cải nào còn nguyên vẹn. Hai đứa bé nhìn nhau. Không nói một lời, chúng đặt cọc tre xuống và nhón chân lén ra khỏi vườn.

‘He knows our names,’ Jamie said.
‘But he doesn’t know where we live,’ Sarah said. ‘Thank goodness,’ they both said.
'Bác nớ biết tên hai chị em mình rồi‘, Jamie nói.
‘Nhưng bác không hề biết mình ở mô,’ Sarah nói. ‘Mô Phật, cả hai cùng nói.


Huế, 24/7/16

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn