MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 30, 2016

OPEN LETTER TO THE TAIWANESE GOVERNMENT Thư ngỏ gửi chính phủ Đài LoanOPEN LETTER TO THE TAIWANESE GOVERNMENT

Thư ngỏ gửi chính phủ Đài Loan

President Tsai Ing-wen,
Vice President Chen Chien-jen
and Prime Minister Lin Chuan

Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-Wen),
Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân (Chen Chien- Jen)
và Thủ tướng Lin Chuan

Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435,
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org
2016 06 17
Ngày 17 tháng 6 năm 2016

Dear President,
Dear Vice President,
Dear Prime Minister,
Dear ladies and gentlemen,

Kính thưa Tổng thống,
Kính thưa Phó Tổng thống,
Kính thưa Thủ tướng,
Kính thưa quí vị,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented the owners and responsible persons of FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG), with the negative international ethecon Black Planet Award for their approach to law and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business
activities of their company.

Trong năm 2009, ethecon – Quỹ  vì Đạo đức và Kinh tế, đã chỉ trích các chủ sở hữu và  những người chịu trách nhiệm của tập đoàn FORMOSA PLASTICS GROUP  (FORMOSA PG) bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.


We were shocked to learn about the catastrophe in Vietnam that was caused by FORMOSA HA TINH STEEL. 70% of FORMOSA HA TINH STEEL are held by FORMOSA PLASTICS GROUP. Of the remaining 30%, 25% belong to CHINA STEEL, a company that is still largely owned by the Taiwanese government, and 5% belong to the Japanese corporation JFE Holdings.

Chúng tôi đã bị sốc khi tìm hiểu về thảm họa quốc gia ở Việt Nam đã  gây ra bởi FORMOSA Thép Hà Tĩnh. Tập đoàn FORMOSA PG chiếm 70% sở hữu của FORMOSA Thép Hà Tĩnh. Còn lại,  25% sở hữu thuộc về công ty Thép Trung Quốc (China Steel), một công ty mà vẫn được sở hữu phần lớn bởi chính phủ Đài Loan, và 5% thuộc về một công ty Nhật Bản có tên JFE Holdings.

The steelworks FORMOSA HA TINH STEEL at the Vietnamese coast started its production in early 2016.

FORMOSA Thép Hà Tĩnh bắt đầu sản xuất vào đầu năm 2016  ngay sát bờ biển Việt Nam.


Immediately after it was put into operation, masses of fish died off the Vietnamese coast. In four Vietnamese provinces over a distance of 200 km, masses of dead fish were washed up.

Ngay sau khi FORMOSA Thép Hà Tĩnh được đưa vào hoạt động, lượng lớn cá đã chết hàng loạt. Dọc theo bốn tỉnh của miền Trung Việt Nam khoảng 200 km, một khối lượng  lớn cá chết đã trôi dạt vào bờ.

Local media report that residents were asked by the government to stop eating fish because it might be contaminated and its consumption might damage their health. According to Taiwanese media, one person also died.

Truyền thông địa phương tường thuật rằng, chính phủ Việt Nam đã khuyến cáo nhân dân ngừng ăn cá vì nó có thể bị nhiễm độc và ăn cá có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người dân. Theo truyền thông Đài Loan, một người cũng đã chết.

The widespread death of fish also has a massive economic impact on the four Vietnamese provinces that were affected. The local fishing industry is facing ruin.

Cá chết trên diện rộng cũng có tác động kinh tế nặng nề trên bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng. Các ngư dân địa phương đang đối mặt với sự khánh kiệt.
The Vietnamese population is seriously worried. There have been several large-scale protests and demonstrations.

Người dân Việt Nam đang hết sức lo lắng. Đã có vài cuộc biểu tình và tuần hành quy mô lớn.
A pipeline leading straight from FORMOSA HA TINH STEEL into the sea is blamed for the widespread death of fish. It is reported that according to Vietnamese law, the company is not allowed to discharge used and contaminated water into the sea.

Một đường ống dẫn thải thẳng từ FORMOSA Thép Hà Tĩnh  xuống biển được cho là nguyên nhân của cá chết lan rộng hàn loạt. Được biết theo pháp luật Việt Nam, các công ty không được phép thải nước đã qua sử dụng và xả thải nước ô nhiễm thẳng ra biển.

The Vietnamese deputy minister of the Environment, Vo Tuan Nhan, complains that he does not receive any information about the substances FPG discharges through the pipeline.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân than phiền rằng ông không nhận được bất kỳ thông tin gì về việc FORMOSA Thép Hà Tĩnh  thải các chất độc hại qua  đường ống dẫn thẳng xuống biển nói trên.

According to local media, FPG has also ordered 300 tonnes of highly toxic chemicals to clean the wastewater pipeline. FPG refuses to disclose what exactly was cleaned, what was removed and what amount of what chemicals was used. The Vietnam Environment Administration was informed neither of the chemicals being ordered nor about their usage.

Theo truyền thông địa phương, FORMOSA cũng đã đặt hàng 300 tấn hóa chất rất độc hại để làm sạch đường ống dẫn nước thải. FORMOSA từ chối tiết lộ chính xác những gì đã được làm sạch, những gì đã được gỡ bỏ và số lượng chính xác những loại hóa chất đọc hại đã được sử dụng. Cơ quan Môi trường Việt Nam đã  không được thông báo  chút gì về các hóa chất được đặt hàng cũng như khối lượng đã sử dụng.

Instead a speaker of FORMOSA HA TINH STEEL proclaimed that the population would have to choose between fish and steel.

Thay vào đó một  người đại diện của FORMOSA Thép Hà Tĩnh tuyên bố rằng nhân dân Việt Nam sẽ phải lựa chọn giữa cá và thép.

The speaker’s dismissal by FPG shortly afterwards does not absolve the company from blame.

Sự miễn nhiệm người đại diện của  FORMOSA  ngay sau đó không thể là cách để “giải oan” cho công ty.

The case of FPG should also be in your interest because the headquater is located in Taipei/Taiwan.

Trong trường hợp này FORMOSA Thép Hà Tĩnh cần được quý vị quan tâm bởi vì trụ sở chính của của công ty được đặt tại Đài Bắc, Đài Loan.

The vietnamese government assumed responsibility for the investigations. According to media reports, the guilty parties could be identified. They refuse, however, to reveal their findings and inform the population.


Chính phủ Việt Nam đảm nhận trách nhiệm cho việc điều tra. Theo truyền thông, các bên vi phạm có thể  đã được xác định. Tuy vậy, chính phủ Việt Nam từ chối tiết lộ kết quả điều tra và không thông báo cho nhân dân.

We urge you to apply pressure to the vietnamese government to reveal their findings concerning the widespread death of fish and those who caused it.

Chúng tôi kêu gọi quý vị gây áp lực mạnh mẽ với chính phủ Việt Nam để họ công bố phát hiện liên quan đến thảm họa cá chết lan rộng và những người gây ra thảm họa đó.

The population must be informed regularly and fully. Both the vietnamese government and their agencies and your government must immediately enforce the regulations for the protection of people and the environment.

Nhân dân Việt Nam phải được thông báo thường xuyên và đầy đủ. Cả hai chính phủ  cùng các cơ quan hữu quan Việt Nam và Đài Loan phải thi hành ngay các quy định để bảo vệ con người và môi trường.

Those who are responsible for the environmental catastrophe and health damages must be taken to court and punished.

Những người chịu trách nhiệm gây ra thảm họa môi trường và thiệt hại về sức khỏe cho nhân dân phải được đưa ra  trước tòa và phải tội ác phải bị trừng phạt.

Ensure that the crime is cleared up directly, comprehensively and unsparingly and that all those who are directly or indirectly responsible have to face justice.

Phải đảm bảo rằng các tội ác được làm sáng tỏ trực tiếp, toàn diện và không che đậy và rằng tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thảm họa phải đối mặt với công lý.

Yours sincerely,
Axel Köhler-Schnura
(Chief of the Board)  
Sarah Schneider
 (Managing Director)
Trân trọng,
Axel Köhler-Schnura
(Chủ tịch hội đồng quản trị)
Sarah Schneider
(Giám đốc điều hành)
Translated by Trần Đông Đức (Cologne)


https://www.ethecon.org/download/FPG%20Vietnam%20Regierung%20Taiwan%20en%20160614.pdf


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn