MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 30, 2016

OPEN LETTER TO THE OWNER FAMILY WANG, THƯ NGỎ GỞI CHỦ GIA TỘC VƯƠNG,OPEN LETTER TO THE OWNER FAMILY WANG,
THƯ NGỎ GỞI CHỦ GIA TỘC VƯƠNG,

EXECUTIVE LEE-CHIH-TSEUN AND THE OTHER RESPONSIBLE MANAGERS OF FORMOSA PLASTICS GROUP IN TAIWAN

TỔNG GIÁM ĐỐC LEE-CHIH-TSUEN VÀ CÁC GIÁM ĐỐC CÓ TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA FORMOSA PLASTICS GROUP TẠI ĐÀI LOAN
Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435, 
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

2016/06/17

Ngày 17 tháng 6 năm 2016
Members of the Wang family
Mr. Lee and members of the management,

Các thành viên của gia đình ông Vương,
Ông Lee và các cộng sự quản lý,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented you with the negative international ethecon Black Planet Award for your approach to law
and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business activities of your company FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG).

Trong năm 2009, Ethecon – Quỹ vì Đạo đức và Kinh tế đã chỉ trích các chủ sở hữu và những người chịu trách nhiệm của tập đoàn  FORMOSA PG bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.


Now we are contacting you about FORMOSA HA TINH STEEL in Vietnam. 70% of FORMOSA HA TINH STEEL are held by FORMOSA PLASTICS GROUP. Of the remaining 30%, 25% belong to CHINA STEEL, a company that is still largely owned by the Taiwanese government, and 5% belong to the
Japanese corporation JFE Holdings.

Hôm nay chúng tôi liên lạc với quí vị liên quan đến FORMOSA Thép Hà Tĩnh, Việt Nam.
Tập đoàn FORMOSA PG chiếm 70% sở hữu của FORMOSA Thép Hà Tĩnh. Còn lại,  25% sở hữu thuộc về công ty Thép Trung Quốc (China Steel), một công ty mà vẫn được sở hữu phần lớn bởi chính phủ Đài Loan, và 5% thuộc về một công ty Nhật Bản có tên JFE Holdings.

The steelworks FORMOSA HA TINH STEEL at the Vietnamese coast started its production in early 2016. Immediately after it was put into operation, masses of fish died off the Vietnamese coast. In four Vietnamese provinces over a distance of 200km, masses of dead fish were washed up. It is said that at first residents were asked by the government to stop eating fish because it might be contaminated and its consumption might damage their health.
Apart from health implications, the widespread death of fish also affects the local fishing industry, which is in danger of being ruined by those deaths.

FORMOSA Thép Hà Tĩnh bắt đầu sản xuất vào đầu năm 2016  ngay sát bờ biển Việt Nam. Ngay sau khi FORMOSA Thép Hà Tĩnh được đưa vào hoạt động, lượng lớn cá đã chết hàng loạt. Dọc theo bốn tỉnh của niềm Trung Việt Nam khoảng 200 km, một khối lượng lớn cá chết đã trôi dạt vào bờ. Người ta cho rằng chính phủ Việt Nam lúc đầu đã khuyến cáo nhân dân ngừng ăn cá  bởi vì chúng có thể bị nhiễm độc và ăn cá có thể gây nguy hại cho sức khỏe.
Ngoài ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, cá chết trên diện rộng cũng có tác động kinh tế nặng nề cho việc đánh bắt cá địa phương, ngành nghề mà hiện đang đối mặt với sự đổ nát bởi thảm họa đã nêu.

Local media report that a pipeline that leads straight from FORMOSA HA TINH STEEL into the sea caused the widespread death of fish. According to Vietnamese law, the company is not allowed to discharge used and contaminated water into the sea.

Theo truyền thông, một đường ống dẫn thải thẳng từ FORMOSA Thép Hà Tĩnh  xuống biển được cho là nguyên nhân của cá chết lan rộng hàng loạt. Theo pháp luật Việt Nam, công ty không được phép thải nước đã qua sử dụng và xả thải nước ô nhiễm thẳng ra biển như vậy.

The Vietnamese deputy minister of the Environment, Vo Tuan Nhan, complains that he does not receive any information about the substances FPG discharges through the pipeline.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  Võ Tuấn Nhân than phiền rằng ông không nhận được bất kỳ thông tin gì về việc FORMOSA Thép Hà Tĩnh  thải các chất độc hại qua đường ống dẫn thẳng xuống biển nói trên.

According to local media, FPG has also ordered 300 tonnes of highly toxic chemicals to clean the wastewater pipeline. FPG refuses to disclose what exactly was cleaned, what was removed and what amount of what chemicals was used. The Vietnam Environment Administration was informed neither of the chemicals being ordered nor about their usage.

Theo truyền thông địa phương, FORMOSA cũng đã đặt hàng 300 tấn hóa chất rất độc hại để làm sạch đường ống dẫn nước thải. FORMOSA từ chối tiết lộ chính xác những gì đã được làm sạch, những gì đã được gỡ bỏ và số lượng chính xác những loại hóa chất đọc hại đã được sử dụng. Cơ quan về Môi trường Việt Nam đã  không được thông báo  chút gì về các hóa chất được đặt hàng cũng như lượng đã sử dụng.

Instead the speaker of FORMOSA HA TINH STEEL stated that the population would have to choose between fish and steel.

Thay vào đó một  người đại diện của FORMOSA Thép Hà Tĩnh tuyên bố rằng nhân dân Việt Nam sẽ phải lựa chọn giữa cá và thép.

The speaker’s dismissal shortly afterwards does not alter the fact that your irresponsible actions and outrageous criminal ethic are prolonging the catastrophe and the massive damages to people and the environment in Vietnam.

Sự miễn nhiệm người đại diện của  FORMOSA  ngay sau đó không thể thay đổi thực tế rằng  những hành động vô trách nhiệm và sự vô lương tâm của quí vị đang tiếp tục kéo dài thảm họa  và gây nên những thiệt hại khổng lồ cho người dân và môi trường ở Việt Nam.

The fact that the sole purpose of your actions is personal gain is a threat to society as a whole and to the environment.
Thực tế  rằng mục đích duy nhất của hành động nói trên của quí vị chỉ là lợi ích cá nhân chính là mối đe dọa cho xã hội nói chung và đối với môi trường nói riêng.

We urge you to face your responsibility towards humans and the environment and stop your environmentally destructive, criminal actions.

Chúng tôi kêu gọi quí vị phải đối mặt với trách nhiệm của mình trước con người và môi trường và ngăn chặn phá hoại môi trường – một hành động gây tội ác.

Immediately stop the water pollution and marine pollution in Vietnam. Make it possible for the local fishers to work again and for the Vietnamese people to eat healthy fish without fear.

Yêu cầu quí vị ngay lập tức ngăn chặn tình trạng ô nhiễm nước và ô nhiễm biển Việt Nam. Hãy làm tất cả mọi điều có thể để cho các ngư dân địa phương có công ăn việc làm trở lại, để cho nhân dân Việt Nam có cá sạch để ăn và để cho họ không còn lo sợ.

Ensure ecological, humane working conditions in your company and your immediate environment.

Yêu cầu quí vị đảm bảo điều kiện làm việc nhân đạo, giữ gìn hệ sinh thái trong công ty và môi trường xung quanh.

Pay compensation for all health-related and economic damages people have suffered. Ensure that the biotopes are cleaned and restored.
Yêu cầu bồi thường cho tất cả mọi người dân đã phải gánh chịu thảm họa liên quan đến thiệt hại về sức khỏe cũng như về kinh tế. Phải đảm bảo rằng môi trường được làm sạch và phục hồi.

Make sure that the crime is cleared up directly, comprehensively and unsparingly, and that all those who are directly or indirectly responsible have to face justice.

Phải đảm bảo rằng các tội ác được làm sáng tỏ trực tiếp, toàn diện và không che đậy và rằng tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thảm họa phải đối mặt với công lý.

Do not use your money for personal gain. Instead, act responsibly and help those that your actions have brought close to ruin.
Không sử dụng tiền bạc của quí vị để làm lợi cho cá nhân nào đó. Thay vào đó, hãy hành động có trách nhiệm và giúp đỡ những người dân thường mà hành động của quí vị đã đẩy họ đến bên bờ của sự hủy hoại.

Stop your ruthless actions,
stop destroying our planet!

Hãy chấm dứt những hành động tàn nhẫn của quí vị,
Hãy chấm dứt hủy diệt hành tinh của chúng ta!

Axel Köhler-Schnura
(Chief of the Board)  
Sarah Schneider
(Managing Director)
Axel Köhler-Schnura
(Chủ tịch hội đồng quản trị)
Sarah Schneider
(Giám đốc điều hành)


Translated by Trần Đông Đức (Cologne)
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/06/open-letter-fpg.pdf

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn