MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, June 8, 2016

FACT SHEET: United States-Vietnam Relations Tờ thông tin: Quan hệ Hoa Kỳ-Việt NamFACT SHEET: United States-Vietnam Relations

Tờ thông tin: Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam
The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 23, 2016
Nhà Trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
23/5/2016

Relations between the United States and Vietnam are at a historic high following the establishment of the U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership in 2013 and the celebration of 20 years of diplomatic relations in 2015. The President’s visit to Vietnam builds on this positive momentum to cement the progress of the last few years and propel our bilateral relationship to the next level.
Quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam đang ở mức cao lịch sử sau khi xác lập Quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam năm 2013 và kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2015. Chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam phát huy động lực mạnh mẽ như vậy nhằm củng cố những tiến bộ đạt được trong một vài năm vừa qua, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.Engagement with Southeast Asia has been a central pillar of the U.S. Rebalance to Asia. The return on this investment is clearly evident in our relations with Vietnam, where we have significantly increased trade and investment and expanded cooperation across the board.

Hợp tác với với khu vực Đông Nam Á đã trở thành trụ cột chính trong chiến lược tái cân bằng của Hoa Kỳ tới khu vực Châu Á. Kết quả của việc đầu tư như vậy đã được thể hiện rõ ràng qua mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam, theo đó chúng ta đã chứng kiến thương mại và đầu tư ngày càng tăng và hợp tác ngày càng mở rộng trên tất cả các lĩnh vực.


Our economic ties are strong and growing quickly. Trade between our countries has nearly tripled in the last seven years, and now tops $45 billion. U.S. exports to Vietnam increased by 23 percent in 2015, the largest increase of our top 50 trade partners, and only one of two markets with double-digit growth. At the same time, the United States remained Vietnam’s largest export market, growing 24 percent year-on-year.


Quan hệ kinh tế chặt chẽ và đang phát triển nhanh chóng. Thương mại song phương đã tăng gần gấp ba lần trong bảy năm vừa qua, và hiện đạt mức 45 tỷ đô-la. Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam đã tăng 23% năm 2015, mức tăng cao nhất trong số 50 đối tác thương mại hàng đầu của chúng ta, và là duy nhất một trong hai thị trường có tốc độ tăng trưởng hai con số. Đồng thời, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.


Economic ties between our countries are poised to expand even further with the implementation of the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement, which will hold nearly 40 percent of the world’s GDP accountable to the highest labor, environmental, and intellectual property rights standards of any previous trade agreement, while leveling the playing field for workers and businesses. The United States is committed to helping Vietnam continue on its path of economic reforms, including efforts required to fully implement its commitments under the TPP through technical assistance. These reforms will include work to ensure freedom of association, including independent unions, and other internationally recognized labor rights; protection and enforcement of intellectual property; and environmental protection and sustainable growth.

Quan hệ kinh tế song phương dự kiến sẽ tăng trưởng thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thực hiện. Hiệp định này chiếm khoảng 40% GDP thế giới với những tiêu chuẩn cao nhất về lao động, môi trường và quyền sở hữu trí tuệ so với bất kỳ hiệp định thương mại nào trước đây, đồng thời tạo sân chơi bình đẳng cho người lao động và các doanh nghiệp. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp tục con đường cải cách kinh tế của mình, bao gồm những nỗ lực nhằm thực hiện đầy đủ các cam kết TPP thông qua hỗ trợ kỹ thuật. Các cuộc cải cách này sẽ bao gồm những công việc để đảm bảo quyền tự do lập hội, trong đó có công đoàn độc lập, và các quyền lao động khác đã được quốc tế công nhận; bảo vệ và thực thi sở hữu trí tuệ; bảo vệ môi trường và tăng trưởng bền vững.

U.S. investment in Vietnam has grown significantly over the past seven years to nearly $1.5 billion. Through the recently-launched U.S.-ASEAN Connect initiative we are working with all ASEAN members, including Vietnam, to foster the policy environments that promote ASEAN economic integration, increase trade and investment, assist the development of clean energy and energy connectivity, and spur sustainable, innovation-led economic growth.

Đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong bảy năm vừa qua lên tới gần 1,5 tỷ đô-la. Thông qua Sáng kiến Kết nối Hoa Kỳ-ASEAN mới được công bố gần đây, chúng ta đang hợp tác với tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, để cải thiện môi trường chính sách nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế của ASEAN, gia tăng đầu tư và thương mại, hỗ trợ phát triển năng lượng sạch và kết nối về năng lượng, đồng thời đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững theo định hướng đổi mới sáng tạo.

We are working with Vietnam toward a successful 2017 APEC host year and ensuring that APEC continues to be an incubator for new ideas that spur inclusive economic growth, promote sustainable development, and advance trade liberalization.

Chúng ta đang hợp tác để giúp Việt Nam đăng cai thành công Hội nghị cấp cao APEC năm 2017 và đảm bảo APEC sẽ tiếp tục là vườn ươm những ý tưởng mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện, phát triển bền vững và tự do hóa thương mại.

We have expanded security cooperation. We have expanded cooperation on humanitarian assistance and disaster relief, including through the Pacific Partnership and Pacific Angel engagements and joint humanitarian training exercises. The United States is strengthening security cooperation with Vietnam, including helping the government build its maritime security capabilities, by providing more than $45.7 million since FY 2014 through the State Department’s Foreign Military Financing and law enforcement capacity building programs. Additional assistance is provided through the Department of Defense’s Cooperative Threat Reduction Program and Maritime Security Initiative (MSI) funding, a regional initiative for which the Department of Defense has committed $425 million over five years. At Vietnam’s request, we are pursuing providing 18 MetalShark 45-foot patrol boats, as well as training and maritime law enforcement equipment to the country’s Coast Guard. Our Navies are working more closely together to ensure maritime security and safety.

Chúng ta đã mở rộng hợp tác an ninh. Chúng ta đã mở rộng hợp tác về cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, bao gồm thông qua Đối tác Thái Bình Dương và chương trình Thiên thần Thái Bình Dương cũng như các cuộc diễn tập cứu trợ nhân đạo chung. Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam, bao gồm việc trợ giúp chính phủ nâng cao năng lực an ninh hàng hải thông qua việc tài trợ trên 45,7 triệu đô-la từ năm tài chính 2014 trong khuôn khổ các chương trình nâng cao năng lực thực thi pháp luật và tài trợ quân sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có viện trợ bổ sung thông qua Chương trình Giảm thiểu Rủi ro và Sáng kiến An ninh hàng hải của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ - một sáng kiến khu vực mà Bộ Quốc phòng đã cam kết phân bổ số vốn 425 triệu đô-la trong năm năm. Theo đề nghị của Việt Nam, chúng ta sẽ triển khai cung cấp 18 tàu tuần tra MetalShark chiều dài 45 feet, cũng như đào tạo và trang thiết bị thực thi pháp luật hàng hải cho Cảnh sát Biển Việt Nam. Hải quân hai nước cũng đang hợp tác ngày càng chặt chẽ để đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải.

The United States is supporting Vietnam’s efforts to contribute to UN peacekeeping operations by assisting in the development of a peacekeeping training center near Hanoi, as well as providing medical equipment to support Vietnam’s UN pledge of a deployable Level II hospital.


Hoa Kỳ đang hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam để đóng góp cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên cơ sở giúp đỡ xây dựng Trung tâm gìn giữ hòa bình gần thủ đô Hà Nội, đồng thời cung cấp trang thiết bị y tế để giúp Việt Nam thực hiện cam kết triển khai bệnh viện dã chiến cấp II đối với Liên Hợp Quốc.


We are working together to prevent North Korea’s proliferation activities and to fully implement UNSCR 2270.

Chúng ta đang hợp tác để ngăn ngừa các hoạt động phổ biến hạt nhân của Bắc Triều Tiên và triển khai đầy đủ Nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

U.S.-Vietnam people-to-people ties are stronger than ever. Nearly 19,000 Vietnamese now study in the United States -- 40 percent more than in 2009. Over 80,000 Vietnamese visited the United States in 2015, and many thousands of Americans visited Vietnam. The new Fulbright University Vietnam (FUV), which opens in Ho Chi Minh City later this year, will help bring world-class, independent education to Vietnam and deepen the ties between our peoples. Over 13,000 Vietnamese are members of the Young Southeast Asia Leaders Initiative (YSEALI), more than any other ASEAN country except Indonesia. We are also connecting American universities with Vietnamese higher education institutions to improve the quality of higher education in Vietnam. The United States and Vietnam signed a Peace Corps country agreement during the President’s visit.

Quan hệ giao lưu nhân dân Hoa Kỳ-Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoảng 19.000 sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại Hoa Kỳ - tăng hơn 40% so với năm 2009. Đã có hơn 80.000 người Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ năm 2015, và hàng ngàn người Mỹ đã đến thăm Việt Nam. Trường đại học Fulbright Việt Nam (FUV) mở cửa tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay sẽ giúp Việt Nam có được nền giáo dục độc lập, đẳng cấp quốc tế và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai dân tộc. Hơn 13.000 người Việt Nam đã tham gia Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác trong ASEAN, ngoại trừ Indonesia. Chúng ta cũng đang kết nối các trường đại học Hoa Kỳ với các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại nước này. Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận quốc gia liên quan tới Tổ chức Hòa bình (Peace Corps) nhân chuyến thăm của Tổng thống Obama.

We have deepened cooperation on humanitarian and war legacy issues. Vietnam has provided critical assistance to our efforts to account for U.S. personnel missing in action from the war. We also continue to work with the Vietnamese government to identify the remains of Vietnamese personnel lost during that period. The United States has contributed over $92 million since 1993 to address the threats posed by unexploded ordnances (UXO). The United States has invested nearly $90 million in dioxin remediation at the Danang airport, a project that will finish next year. We have also funded an environmental assessment at Bien Hoa airbase.

Chúng ta đã làm sâu sắc thêm hợp tác về các vấn đề nhân đạo và hậu quả chiến tranh. Việt Nam đã hỗ trợ hết sức quan trọng những nỗ lực của chúng ta nhằm tìm kiếm những người Mỹ bị mất tích trong chiến tranh. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam để nhận dạng hài cốt của những binh sỹ Việt Nam bị thiệt mạng trong giai đoạn đó. Hoa Kỳ đã đóng góp trên 92 triệu đô-la từ năm 1993 để giải quyết những nguy cơ do vật liệu nổ còn sót lại. Hoa Kỳ đã đầu tư gần 90 triệu đô-la tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng trong một dự án sẽ kết thúc vào năm tới. Chúng ta cũng đã tài trợ việc đánh giá môi trường tại sân bay Biên Hòa.

We have expanded cooperation on regional and global challenges.Vietnam is a key partner on climate change, sustainable development, nuclear and radioactive source security, advancing the Global Health Security Agenda, and wildlife trafficking. Vietnam is taking critical steps on climate change, including committing to join the Paris Agreement this year, developing plans to implement their climate targets, and the government’s call to review coal-fired power generation and move towards natural gas. The United States has invested over $40 million since 2011 to help mitigate the impacts of climate change in Vietnam, one of most vulnerable countries in the world to its effects. We are helping Vietnam reduce greenhouse gas emissions from the agriculture, forestry, and energy sectors and building resilience for communities in the Mekong River and Red River Deltas and along the coast of Vietnam. We are partnering with Vietnam to build capacity to prevent, detect, and respond to biological threats, including through Vietnam’s five-year roadmap to achieve the targets of the Global Health Security Agenda and our joint effort to undertake and share external assessments of capability.


Chúng ta đã mở rộng hợp tác về các thách thức khu vực và toàn cầu. Việt Nam là một đối tác chủ chốt về biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, an ninh hạt nhân và nguồn phóng xạ, thúc đẩy Chương trình nghị sự an ninh y tế toàn cầu và phòng chống buôn bán động, thực vật hoang dã. Việt Nam đang có những bước đi quan trọng về biến đổi khí hậu, trong đó có cam kết tham gia Thỏa thuận Paris trong năm nay, xây dựng các kế hoạch triển khai các mục tiêu khí hậu, đồng thời chính phủ rà soát việc phát điện than và hướng tới sử dụng khí tự nhiên. Hoa Kỳ đã đầu tư trên 40 triệu đô-la từ năm 2011 để giúp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước những tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta đang giúp đỡ Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính từ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và năng lượng, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long và dọc bờ biển Việt Nam. Chúng ta đang phối hợp với Việt Nam để nâng cao năng lực phòng ngừa, răn đe và xử lý các nguy cơ sinh học, bao gồm lộ trình năm năm của Việt Nam để đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự y tế toàn cầu và các nỗ lực chung để tiến hành và chia sẻ kết quả đánh giá độc lập năng lực này.


We also work with Vietnam as part of the Lower Mekong Initiative (LMI) to develop a regional approach to sustainable environmental management and strengthen capacity to manage shared water resources. We recently responded to Vietnam’s ongoing historic drought with a natural disaster declaration and $50,000 for immediate assistance to those most affected. The United States has provided $5 million to support Vietnam’s efforts to counter wildlife trafficking, particularly strengthening law enforcement, and reducing demand for illegal wildlife products. The United States and Vietnam have expanded cooperation in combating transnational crime, including through the United Nations Office on Drugs and Crime to strengthen effective border management in Vietnam through the establishment of border liaison offices.


Chúng ta cũng hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ lưu sông Mê-kông (LMI) để xây dựng cách tiếp cận vùng cho quản lý môi trường bền vững và nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước chung. Gần đây, chúng ta đã ứng phó với trận hạn hán lịch sử vẫn đang diễn ra tại Việt Nam thông qua một tuyên bố về thiên tai và trợ giúp khẩn cấp trị giá 50.000 đô-la cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hoa Kỳ đã cung cấp 5 triệu đô-la hỗ trợ những nỗ lực phòng chống buôn bán động, thực vật hoang dã, đặc biệt là tăng cường thực thi pháp luật và giảm cầu đối với các sản phẩm động, thực vật hoang dã trái phép. Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm thông qua Cơ quan Phòng chống Tội phạm và Ma túy của Liên Hợp Quốc, để tăng cường quản lý biên giới hiệu quả tại Việt Nam trên cơ sở thành lập các văn phòng liên lạc qua biên giới.


We are actively promoting respect for human rights and religious freedom. The United States supports a strong, prosperous, and independent Vietnam that promotes respect for human rights, open space for civil society, and the rule of law. The Vietnamese government’s commitment to protect fundamental human rights is a crucial aspect of our bilateral relationship and continued progress in that area will enable the Vietnamese people and the U.S.-Vietnam partnership to reach its fullest potential.

Chúng ta đang tích cực thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền và quyền tự do tôn giáo. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam giàu mạnh và độc lập, thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền, không gian mở cho xã hội dân sự và pháp quyền. Cam kết tôn trọng các quyền con người cơ bản của Chính phủ Việt Nam là một khía cạnh quan trọng của mối quan hệ song phương và những tiến bộ tiếp tục đạt được trong lĩnh vực này sẽ tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam và quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng của mình.


During the April 25-26 annual U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue, the United States called on Vietnam to release all prisoners of conscience and cease harassment of individuals exercising their fundamental freedoms, including those relating to expression, assembly, and religion. Our two countries have increased cooperation on disability rights and the rights of LGBT persons in the UN Human Rights Council. We also welcome Vietnam’s ratification in 2015 of the UN Convention Against Torture and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and will continue to urge their full implementation.


Trong cuộc Đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam thường niên được tổ chức từ ngày 25-26/4, Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm và chấm dứt sách nhiễu những cá nhân đang thực hiện các quyền tự do căn bản của họ, bao gồm các quyền tự do liên quan tới biểu đạt, tụ họp và tôn giáo. Hai nước đã tăng cường hợp tác về quyền của người khuyết tật và quyền của người LGBT tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc về người khuyết tật, và sẽ tiếp tục hối thúc triển khai đầy đủ các công ước này.

The Vietnamese government has pledged to institute legal reforms to bring Vietnam’s laws into compliance with its international commitments and its 2013 constitution, which contains a new dedicated chapter on human rights. We are also supporting legal education in Vietnam by working with Vietnamese law schools through the United Nations Development Programme. We continue to explore ways that the United States can work with Vietnam to support both legal reform and the rule of law, including through a new Letter of Agreement on Law Enforcement and Criminal Justice Sector Assistance. U.S. and Vietnamese officials and academic experts also have increased exchanges of best practices on key laws, including the Law on Religion and Belief and the Law on Association. USAID’s economic engagement with Vietnam supports strengthening the rule of law and raises standards in key areas. Working with Vietnam to ensure it meets the high standards of the TPP agreement offers an unprecedented opportunity to make progress on labor rights.

Chính phủ Việt Nam đã cam kết sẽ tiến hành các cải cách pháp luật để hài hòa hóa các văn bản luật của Việt Nam với cam kết quốc tế và Hiến pháp 2013 vốn có riêng một chương mới về quyền con người. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ đào tạo pháp luật tại Việt Nam trên cơ sở hợp tác với các trường luật của Việt Nam thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu các cách thức để Hoa Kỳ có thể hợp tác với Việt Nam nhằm hỗ trợ cả cải cách pháp luật và pháp quyền, bao gồm thông qua một Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự. Giới chức và các chuyên gia nghiên cứu của Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng cường trao đổi các thông lệ tốt nhất về những đạo luật chủ chốt, trong đó có Luật về Tôn giáo và Tín ngưỡng và Luật về Hội. Hợp tác kinh tế của USAID với Việt Nam hỗ trợ việc đẩy mạnh pháp quyền và nâng cao chuẩn mực trong các lĩnh vực chủ chốt. Hợp tác với Việt Nam để đảm bảo nước này thực thi các tiêu chuẩn cao của hiệp định TPP sẽ đem lại những cơ hội chưa từng có để đạt được những bước tiến về quyền lao động.

The U.S.-Vietnam relationship is poised for progress. In the years ahead, we look forward to working with the new Vietnamese government to strengthen our cooperation on the increasingly wide range of shared interests between our countries and deepen the bonds between our peoples.
Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đã sẵn sàng tiến triển. Trong những năm tới đây, chúng ta mong muốn hợp tác với chính phủ mới tại Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng chung lợi ích và làm sâu sắc thêm mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc.


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn