MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, June 6, 2016

FACT SHEET: ENHANCING U.S.-VIETNAM CIVIL NUCLEAR CLEAN ENERGY COOPERATION Tờ thông tin: Thúc đẩy Hợp tác Năng lượng Hạt nhân dân sự Hoa Kỳ-Việt NamFACT SHEET: ENHANCING U.S.-VIETNAM CIVIL NUCLEAR CLEAN ENERGY COOPERATION

Tờ thông tin: Thúc đẩy Hợp tác Năng lượng Hạt nhân dân sự Hoa Kỳ-Việt Nam


The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 24, 2016

Nhà Trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
24/5/2016

The United States and Vietnam intend to deepen our clean energy cooperation in the civil nuclear field in recognition that the safe and secure use of nuclear power is an important low-carbon energy source for reducing emissions from the global power sector as we address climate change and for providing energy security to a greater number of people. At the center of this relationship is our shared commitment to the highest levels of nuclear safety, security, and nonproliferation, as well as the sustainment of strong, independent and effective regulatory bodies. Earlier this month, the United States and Vietnam signed the Administrative Arrangement under our historic agreement on the peaceful uses of nuclear energy (123 Agreement), which initially opened the door to nuclear trade between our two countries in 2014. To further build on this robust cooperation in the civil nuclear field, the United States and Vietnam aim to:

Hoa Kỳ và Việt Nam có kế hoạch làm sâu sắc hợp tác năng lượng sạch trong lĩnh vực hạt nhân dân sự trên cơ sở thừa nhận việc sử dụng an ninh và an toàn năng lượng hạt nhân là một nguồn năng lượng các-bon thấp rất quan trọng để giảm phát thải từ ngành năng lượng toàn cầu trong bối cảnh chúng ta đang giải quyết biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng cho số lượng người đông đảo hơn. Cốt lõi của mối quan hệ này là cam kết chung hướng tới mức an ninh, an toàn và không phổ biến hạt nhân ở cấp độ cao nhất, đồng thời duy trì các cơ quan pháp quy hạt nhân vững mạnh, độc lập và hiệu quả. Đầu tháng này, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký Thỏa thuận Hành chính trong khuôn khổ hiệp định có tính lịch sử về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình (Hiệp định 123), vốn ngay từ đầu đã mở cánh cửa cho thương mại hạt nhân dân sự giữa hai nước năm 2014. Để phát huy hơn nữa sự hợp tác đầy năng động trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng có mục tiêu:


Build Institutional Connections:

Establish a new U.S.-Vietnam Joint Committee on Civil Nuclear Cooperation to facilitate the implementation of the 123 Agreement as well as cooperation and information sharing, including engagement from both the government and private sectors, in a range of areas including nuclear safety, security, safeguards and nonproliferation.
Work towards the establishment of a Technical Support Center for Nuclear Security and Safeguards in Vietnam. Through human resource development and technical and scientific support in nuclear security, the Center would contribute to strengthening nuclear security in Vietnam and throughout the region.
Support efforts by Vietnam to ratify the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC) and the International Convention on the Suppression of the Acts of Nuclear Terrorism.

Xây dựng các kết nối về thể chế:

Thành lập Ủy ban hỗn hợp Hoa Kỳ-Việt Nam về hợp tác hạt nhân dân sự để tạo điều kiện triển khai Hiệp định 123 cũng như hợp tác và chia sẻ thông tin, bao gồm hợp tác cả trong cả khu vực công và khu vực tư nhân trong các lĩnh vực như an ninh, an toàn, bảo vệ và không phổ biến hạt nhân.
Hướng tới thành lập Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật Thanh sát và An ninh Hạt nhân tại Việt Nam. Thông qua phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ khoa học và kỹ thuật, Trung tâm sẽ góp phần tăng cường an ninh hạt nhân tại Việt Nam và trong toàn bộ khu vực.
Hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm phê chuẩn Công ước bổ sung về bồi thường đối với thiệt hại hạt nhân (CSC) và Công ước quốc tế về ngăn chặn các hành vi khủng bố hạt nhân.

Enhance Training and Education:

Increase academic and professional exchange opportunities in civil nuclear energy, safety and security through United States educational programs, such as the Fulbright Specialist Program, the International Visitor Leadership Program on Demand, and scholarships to support Vietnamese nuclear science and engineering students and professionals.
Strengthen Vietnam’s safeguards capacity through training on Vietnam’s information management system for safeguards, establishing a national safeguards inspections program, and development of a strategic plan for a safeguards laboratory.

Tăng cường giáo dục và đào tạo:

Tăng cường các cơ hội trao đổi chuyên môn và học thuật trong lĩnh vực an ninh, an toàn và năng lượng hạt nhân dân sự thông qua các chương trình giáo dục của Hoa Kỳ, ví dụ Chương trình Chuyên gia Fulbright, Chương trình khách mời đặc biệt, và học bổng hỗ trợ cho các sinh viên và chuyên gia kỹ thuật và khoa học hạt nhân của Việt Nam.
Tăng cường năng lực thanh sát hạt nhân cho Việt Nam thông qua đào tạo hệ thống thông tin quản lý của Việt Nam về thanh sát hạt nhân, xây dựng chương trình thanh sát hạt nhân quốc gia và lập một kế hoạch chiến lược cho phòng thí nghiệm thanh sát hạt nhân.

Provide capacity building activities at Idaho National Laboratory and Argonne National Laboratory to train researchers from Vietnamese institutions in: fuels and materials for a new research reactor; nuclear power plant simulator and human reliability; and safety analysis and design-basis accidents and severe accidents in a nuclear power plant. This training would start in the 4th Quarter of 2016.

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tại Phòng Thí nghiệm Idaho và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Argonne nhằm đào tạo cho các nhà nghiên cứu từ các viện của Việt Nam về: nhiên liệu và vật liệu cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới; mô phỏng nhà máy điện hạt nhân và độ tin cậy đối với con người; phân tích an toàn và các sự cố trên cơ sở thiết kế và các sự cố nghiêm trọng tại một nhà máy điện hạt nhân. Việc đào tạo sẽ được bắt đầu vào Quý IV năm 2016.

Complement Vietnamese university nuclear curriculum programs with the Department of Energy supported remote reactor training from North Carolina State University.
Facilitate information sharing and school contacts through the Nuclear Uniform Curriculum program, which consists of 32 U.S.-based community colleges that offer two-year nuclear technology degrees for future nuclear plant operators.

Bổ trợ các chương trình đào tạo hạt nhân của các trường đại học Việt Nam với đào tạo của Trường Đại học Bắc Carolina về lò hạt nhân từ xa với sự hỗ trợ của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.
Tạo điều kiện chia sẻ thông tin và liên lạc với các trường thông qua chương trình đào tạo liên thông về hạt nhân, tập hợp 32 trường cao đẳng cộng đồng tại Hoa Kỳ có đào tạo hai năm cấp bằng về công nghệ hạt nhân cho các chuyên gia vận hành nhà máy điện hạt nhân tương lai.

Promote Effective Regulators:

Build nuclear regulatory capacity in Vietnam to meet international standards through the exchange of regulatory experience and nuclear safety training with the U.S. Nuclear Regulatory Commission. These activities are designed to assist Vietnam in the development of its regulatory infrastructure and to maintain the core technical competencies to help prepare Vietnam’s regulator to license and construct new reactors.
Support nuclear security regulatory development and associated training in Vietnam through cooperation between the Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety (VARANS) and U.S. Government agencies.


Tăng cường Cơ quan pháp quy hạt nhân hiệu quả:

Nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân tại Việt Nam để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm pháp quy và đào tạo an toàn hạt nhân với Ủy ban Pháp quy Hạt nhân Hoa Kỳ. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng hạ tầng pháp quy và duy trì năng lực kỹ thuật cốt lõi để giúp cơ quan pháp quy hạt nhân Việt Nam cấp phép và xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới.
Hỗ trợ xây dựng pháp quy an ninh và đào tạo có liên quan đến tại Việt Nam thông qua hợp tác giữa Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Việt Nam (VARANS) và các cơ quan liên quan của Chính phủ Hoa Kỳ.


Strengthen Export Controls:

Develop Vietnam’s capacity to regulate trade and transfer dual-use goods, equipment, and technologies, and establish related border enforcement measures through the U.S. Export Control and Related Border Security Program. These activities are designed to improve Vietnam’s strategic trade control legal framework and meet international standards.
Build capacity within Vietnam Customs to recognize nuclear, missile, chemical, and biological dual-use commodities controlled by the multilateral export control regimes. Through training and workshops, assist Vietnam to establish a strategic trade control system to promote nonproliferation and economic development.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu:

Nâng cao năng lực quản lý thương mại và chuyển giao hàng hóa, trang thiết bị và công nghệ lưỡng dụng của Việt Nam, đồng thời xây dựng các biện pháp thực thi pháp luật liên quan tới biên giới thông qua Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới có liên quan của Hoa Kỳ. Các hoạt động này nhằm mục tiêu cải thiện khuôn khổ pháp lý kiểm soát thương mại chiến lược của Việt Nam và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Nâng cao năng lực của Hải quan Việt Nam để nhận biết các hàng hóa lưỡng dụng hạt nhân, tên lửa, hóa học và sinh học được kiểm soát bởi các cơ chế kiểm soát xuất khẩu đa phương. Thông qua đào tạo và các hội thảo, sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống kiểm soát thương mại chiến lược nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và không phổ biến hạt nhân.


Secure and Track Nuclear and Radiological Materials:

Partner with a diverse group of Vietnamese government stakeholders to build sustainable capacity focused on securing nuclear and radiological material and deter, detect, and interdict the trafficking of those materials. This is accomplished through workshops, training, exchange of best practices, security upgrades at sites with high-activity radiological material, and the installation of radiation detection systems at key ports.

Đảm bảo an toàn và theo dõi các chất phóng xạ và hạt nhân:

Phối hợp với nhiều bên liên quan khác nhau trong Chính phủ Việt Nam để nâng cao năng lực bền vững, tập trung vào đảm bảo an toàn các chất phóng xạ và hạt nhân, răn đe, phát hiện và cấm buôn bán các chất này. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua các hội thảo, tập huấn, trao đổi các thông lệ tốt nhất, nâng cấp an ninh tại các địa điểm có chất phóng xạ cường độ cao, và lắp đặt các hệ thống phát hiện phóng xạ tại các cảng chính.

Support the development of Vietnam's new system to automatically track and report the transfer of nuclear and radiological material in accordance with IAEA standards, including through provision of software and hardware components, advice, guidance, and quality checks.
Support the VARANS Nuclear Security Program through a series of four nuclear security training workshops by the U.S. Defense Threat Reduction Agency in cooperation with other U.S. Government agencies.

Hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống mới để theo dõi và báo cáo tự động việc chuyển giao chất phóng xạ và hạt nhân theo tiêu chuẩn của IAEA, bao gồm cung cấp phần mềm và phần cứng, tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra chất lượng.
Hỗ trợ Chương trình An ninh của VARANS thông qua một chuỗi bốn hội thảo đào tạo an ninh do Cơ quan Giảm thiểu Rủi ro hạt nhân của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan khác trong Chính phủ Hoa Kỳ tổ chức.

Strengthen Incident Response Capabilities:

Enhance Vietnam’s nuclear incident preparedness and response through training courses on detecting and responding to radiological/nuclear emergencies, consequence management, and medical response; operational training for major public events; provision of access to U.S. National Nuclear Security Administration emergency response reach-back and technical capabilities; and potentially provision of emergency response technical equipment to Vietnam.

Tăng cường năng lực ứng phó sự cố:

Đẩy mạnh mức độ sẵn sàng ứng phó và xử lý sự cố hạt nhân cho Việt Nam thông qua các khóa đào tạo về phát hiện và xử lý tình huống khẩn cấp về phóng xạ/hạt nhân, quản lý hậu quả và ứng phó y tế; đào tạo nghiệp vụ cho các sự kiện lớn của công chúng; giúp tiếp cận năng lực kỹ thuật và ứng phó khẩn cấp của Cơ quan quản lý an ninh quốc gia Hoa Kỳ; và khả năng cung cấp trang thiết bị kỹ thuật phục vụ ứng phó khẩn cấp tại Việt Nam.

Public-Private Educational Support:

Promote joint U.S. Government – U.S. Industry training for Vietnamese officials in nuclear science and engineering and other related programs.

Hỗ trợ giáo dục công-tư:

Thúc đẩy các chương trình phối hợp đào tạo giữa Chính phủ Hoa Kỳ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ dành cho các cán bộ quản lý khoa học và kỹ thuật hạt nhân của Việt Nam và các chương trình khác có liên quan.

Promote Bilateral Civil Nuclear Trade

Organize a Civil Nuclear Trade Mission in 2017, supporting U.S.-Vietnamese industry cooperation in the development of Vietnam’s civil nuclear program.
Thúc đẩy thương mại hạt nhân dân sự song phương
Tổ chức một Đoàn xúc tiến thương mại hạt nhân dân sự năm 2017, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Hoa Kỳ-Việt Nam để xây dựng chương trình hạt nhân dân sự của Việt Nam.

http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/factsheet-energy2016.html


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn