MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, June 8, 2016

A REFLECTION ON THE PRESIDENT’S VISIT Một vài suy nghĩ về chuyến thăm của Tổng thống Obama


A REFLECTION ON THE PRESIDENT’S VISIT

Một vài suy nghĩ về chuyến thăm của Tổng thống Obama

Ambassador Ted Osius
Thursday, 2 June 2016

Đại sứ Ted Osius
2/6/2016
At the end of President Obama's history-making visit to Vietnam, State Department desk officer Jillian Bonnardeaux said, "I didn't think I could like Barack Obama any more than I already did, but he is truly amazing." She spoke after the President answered questions - unscripted - at a gathering of 600 young Vietnamese, members of the Young Southeast Asian Leaders Initiative. The previous day, the most powerful leader on earth interviewed three Vietnamese entrepreneurs, showing the world the hope and dynamism of Vietnam's young people. That morning, he spoke to a crowd of 2200, mostly young, and quoted heroes from Vietnam's thousands of years of history, including Ly Thuong Kiet, Nguyen Du and more recent icons such as composer Trinh Cong Son.  

Cuối chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama đến Việt Nam, Trưởng Văn phòng Đặc trách Việt Nam của Bộ Ngoại Giao Jillian Bonnardeaux đã nói, “Tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể yêu mến Barack Obama nhiều hơn cả mức tôi đã dành cho ông, nhưng ông ấy thực sự rất tuyệt vời”. Cô nói sau khi Tổng thống trả lời các câu hỏi – không chuẩn bị trước – tại một buổi gặp gỡ với 600 thanh niên Việt Nam, các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á. Ngày trước đó, nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới đã phỏng vấn ba doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam, cho thế giới thấy niềm hy vọng và sự năng động của thanh niên Việt Nam. Sáng hôm đó, ông đã nói chuyện với 2.200 người, hầu hết là người trẻ, và đã trích dẫn lời các vị anh hùng được ghi danh trong lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam, trong đó có Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du và những biểu tượng gần đây như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Jillian voiced my feelings exactly: I didn't believe I could admire Barack Obama more than I already did.  I supported the candidate from the moment I heard him speak at the NAACP Convention during the summer of 2007. I have read his books and two biographies, studied his speeches, and was thrilled to join his Oval Office meeting with General Secretary Nguyen Phu Trong. But until this visit I had only spoken a few words with the man I am honored to represent in Vietnam. Now I know that one of America's most consequential presidents ever is also a thoughtful and caring man.  

Jillian đã nói chính xác cảm xúc của tôi: Tôi đã không tin rằng tôi có thể ngưỡng mộ Tổng thống Barack Obama hơn cả mức tôi đã dành cho ông. Tôi đã ủng hộ ứng cử viên ấy từ thời khắc tôi nghe ông ấy nói tại Hội nghị NAACP mùa hè năm 2007. Tôi đã đọc những cuốn sách ông viết và hai tiểu sử, tôi đã nghiên cứu các bài phát biểu của ông, và đã xúc động, hồi hộp khi tham dự cuộc gặp gỡ giữa ông và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục. Song, mãi tới chuyến thăm này, tôi mới có dịp nói vài lời với người đàn ông mà tôi vinh dự làm đại diện ở Việt Nam. Giờ đây tôi biết rằng một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ cũng là một người đàn ông chu đáo và tận tình.

After the thrill of riding in the President's limo, he said he wanted to meet our two kids. When the big moment arrived, our two-and-a-half-year-old had a meltdown. With a warm smile, the President saved us by giving both kids presidential boxes of candy. Tears turned into smiles, and afterward when I asked how he did it, the President laughed that he is "a child whisperer." I said I thought it's harder to be a father than to be an ambassador. He advised, one father to another, that while the toddler period is hardest, there's a "sweet spot" from about ages 6 to 12. And then they become teenagers, he sighed. I replied that it was inspiring to see the little girls on stage in Chicago on election night grow into beautiful young women who resemble the First Lady. The President laughed and said it's lucky they favor their mother, not him.   

Sau khi tôi trải qua cảm giác hồi hộp vì được ngồi trong chiếc limo của Tổng thống, ông nói ông muốn gặp hai đứa con của chúng tôi. Đúng thời điểm quan trọng thì đứa con hai tuổi rưỡi của chúng tôi quấy khóc. Với một nụ cười ấm áp, Tổng thống đã cứu chúng tôi bằng cách đưa cho cả hai đứa trẻ những hộp kẹo của tổng thống. Nước mắt biến thành nụ cười, và sau đó, khi tôi hỏi ông đã làm điều đó như thế nào, Tổng thống cười và bảo ông ấy là “người có khiếu dỗ con trẻ”. Tôi nói, tôi nghĩ làm cha khó hơn làm một đại sứ. Ông khuyên, từ kinh nghiệm của một người làm cha truyền cho một người cha khác, rằng trong khi giai đoạn chập chững là khó khăn nhất, thì trẻ cũng sẽ trải qua giai đoạn giao thoa, chuyển đồi trong khoảng từ 6 đến 12 tuổi. Và sau đó, chúng trở thành những thiếu niên, ông thở dài. Tôi đáp lại rằng thật đầy cảm hứng khi chứng kiến những cô bé từng đứng trên sân khấu ở Chicago trong đêm bầu cử trở thành những phụ nữ trẻ xinh đẹp giống như Đệ nhất Phu nhân. Tổng thống cười và nói là thật may mắn khi các con giống mẹ, chứ không giống ông.

The President's many questions showed a deep understanding of Southeast Asia. Each time he probed, I saw a powerful intellect and a commitment to deepening his understanding of Vietnam. He wanted to explore thoroughly the context of his visit: the reasons behind Vietnam's economic successes, the challenges it faces, its demographics, society and political culture.   

Những câu hỏi của Tổng thống cho thấy một sự hiểu biết sâu sắc về khu vực Đông Nam Á. Mỗi lần ông hỏi han, tôi thấy một trí tuệ mạnh mẽ và một cam kết làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của ông về Việt Nam. Ông muốn tìm hiểu thấu đáo bối cảnh chuyến thăm của ông: những lý do đằng sau sự thành công kinh tế của Việt Nam, những thách thức mà đất nước này phải đối mặt, nhân khẩu học, xã hội và văn hóa chính trị nơi đây.

Vietnam's citizens embraced President Obama. With the possible exception of Tanzania, he hadn't seen larger crowds than those turning out to greet the motorcade in Ho Chi Minh City. Franc Shelton, from our Consulate, shared with me a revealing anecdote. Right after the President visited the Jade Emperor Pagoda, the abbot sealed the temple by closing the main doors. In the Taoist/Buddhist tradition, his intent was to preserve the President's "energy" within the pagoda where it could co-mingle with other temple entities. He wished to prevent malicious forces from entering the pagoda and dissipating the positive energy and the karmic consequence of the President’s visit. In Chinese geomancy, negative forces can only proceed in a straight line, and cannot penetrate certain barriers, particularly if there are other protective forces within.  

Người dân Việt Nam chào mừng Tổng thống Obama. Có thể ngoài Tanzania, ông chưa từng thấy nơi nào có nhiều người chào đón đoàn xe hộ tống như ở thành phố Hồ Chí Minh. Franc Shelton, từ Tổng Lãnh sự quán của chúng tôi, chia sẻ với tôi một giai thoại. Ngay sau khi Tổng thống đến thăm Chùa Ngọc Hoàng, vị trụ trì niêm phong ngôi chùa bằng cách đóng các cổng chính. Trong truyền thống Đạo giáo/ Phật giáo, mục đích của vị trụ trì là để bảo tồn "nguyên khí" của Tổng thống trong ngôi chùa, để nguyên khí đó có thể cùng hòa quyện với các thực thể khác trong ngôi chùa. Vị trụ trì mong muốn ngăn chặn các thế lực xấu đi vào ngôi chùa, tiêu tán dương khí và nghiệp quả của chuyến thăm của Tổng thống. Trong phong thủy Trung Quốc, các thế lực âm chỉ có thể tiến vào theo một đường thẳng, và không thể thâm nhập qua các rào cản nhất định, đặc biệt nếu có lực lượng hộ vệ khác ở đó.

Minutes later, a dozen people entered the courtyard and bowed before the temple doors. In traditional times, this is what people would do at a pagoda after an emperor or other powerful person had appeared. Recently, this response has only occurred as a reaction to those whom the devotees hold in extraordinarily high regard -- someone like the Dalai Lama. These worshippers performed the prostrations as a sign of appreciation to the pagoda entities for interceding in worldly affairs so that President Obama would come to this place. I believe the Vietnamese people attached great importance to the President’s visit, and hope that the relationship between our two countries will continue on its current, positive trajectory. 

Vài phút sau, hơn chục người bước vào sân và cúi đầu trước cửa chùa. Ngày xưa, đây là những gì người ta làm tại một ngôi chùa sau khi một vị hoàng đế hoặc nhân vật quyền lực xuất hiện. Gần đây, hành động này chỉ diễn ra đối với những người mà các tín đồ đặc biệt tôn thờ – như Đức Đạt-lai Lạt-ma. Những tín đồ vái lạy như một hành động tạ ơn các thực thể trong chùa đã làm trung gian trong vấn đề thế tục để Tổng thống Obama đến nơi này. Tôi tin rằng người Việt coi trọng chuyến thăm của Tổng thống, và hy vọng rằng mối quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục trên quỹ đạo tích cực hiện nay.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn