MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 30, 2016

SOUTH CHINA SEA: WHY DID CHINA'S STATE COUNCILOR VISIT VIETNAM? Tại sao Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam?SOUTH CHINA SEA: WHY DID CHINA'S STATE COUNCILOR VISIT VIETNAM?

Tại sao Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam?

Why did China send Yang Jiechi to Vietnam on Monday?

Tại sao Trung Quốc gửi Dương Khiết Trì sang Việt Nam hôm thứ Hai?

The Diplomat
Ankit Panda
June 28, 2016

Diplomat
Ankit Panda
28/06/2016
On Monday, Chinese State Councilor Yang Jiechi arrived in Vietnam for a scheduled meeting with a broad-based agenda. Yang, who outranks China’s foreign minister, met with senior Vietnamese leadership, including President Tran Dại Quang and Vietnamse Communist Party General-Secretary Nguyen Phu Trong.

Hôm thứ Hai, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Việt Nam để tham dự một cuộc họp đã được sắp xếp trước, với một chương trình nghị sự rộng lớn. Ông Dương có chức vụ cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

OPEN LETTER TO THE VIETNAMESE GOVERNMENT Thư ngỏ gửi chính phủ Việt NamOPEN LETTER TO THE VIETNAMESE GOVERNMENT

Thư ngỏ gửi chính phủ Việt Nam

President Tran Dai Quang,
Vice President Dang Thi Ngoc Thinh
and Prime Minister Nguyen Xuan Phuc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang,
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh,
và Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc

Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435,
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org
2016 06 17
Ngày 17 tháng 6 năm 2016

Dear President,
Dear Vice President,
Dear Prime Minister,
Dear ladies and gentlemen,

Kính thưa Chủ tịch nước,
Kính thưa Phó Chủ tịch nước,
Kính thưa Thủ tướng Chính phủ,
Kính thưa quí vị,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented you, owners and responsible persons of FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG), with the negative international ethecon Black Planet Award for your approach to law and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business
activities of your company.

Trong năm 2009, ethecon – Quỹ  vì Đạo đức và Kinh tế, đã chỉ trích các chủ sở hữu và những người chịu trách nhiệm của tập đoàn FORMOSA PLASTICS GROUP  (FORMOSA PG) bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.

OPEN LETTER TO THE TAIWANESE GOVERNMENT Thư ngỏ gửi chính phủ Đài LoanOPEN LETTER TO THE TAIWANESE GOVERNMENT

Thư ngỏ gửi chính phủ Đài Loan

President Tsai Ing-wen,
Vice President Chen Chien-jen
and Prime Minister Lin Chuan

Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-Wen),
Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân (Chen Chien- Jen)
và Thủ tướng Lin Chuan

Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435,
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org
2016 06 17
Ngày 17 tháng 6 năm 2016

Dear President,
Dear Vice President,
Dear Prime Minister,
Dear ladies and gentlemen,

Kính thưa Tổng thống,
Kính thưa Phó Tổng thống,
Kính thưa Thủ tướng,
Kính thưa quí vị,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented the owners and responsible persons of FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG), with the negative international ethecon Black Planet Award for their approach to law and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business
activities of their company.

Trong năm 2009, ethecon – Quỹ  vì Đạo đức và Kinh tế, đã chỉ trích các chủ sở hữu và  những người chịu trách nhiệm của tập đoàn FORMOSA PLASTICS GROUP  (FORMOSA PG) bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.

OPEN LETTER TO THE OWNER FAMILY WANG, THƯ NGỎ GỞI CHỦ GIA TỘC VƯƠNG,OPEN LETTER TO THE OWNER FAMILY WANG,
THƯ NGỎ GỞI CHỦ GIA TỘC VƯƠNG,

EXECUTIVE LEE-CHIH-TSEUN AND THE OTHER RESPONSIBLE MANAGERS OF FORMOSA PLASTICS GROUP IN TAIWAN

TỔNG GIÁM ĐỐC LEE-CHIH-TSUEN VÀ CÁC GIÁM ĐỐC CÓ TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA FORMOSA PLASTICS GROUP TẠI ĐÀI LOAN
Ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie Board
Postfach 15 04 35
40081 Düsseldorf, Germany.
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

Ethecon
Ethecon – Quỹ vì Đạo Đức & Kinh Tế
Địa chỉ Ethecon: P.O. Box 150435, 
D-40081, Dusseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
Fax       (0049) 211 26 11 220
eMail    info@ethecon.org

2016/06/17

Ngày 17 tháng 6 năm 2016
Members of the Wang family
Mr. Lee and members of the management,

Các thành viên của gia đình ông Vương,
Ông Lee và các cộng sự quản lý,

in 2009 ethecon - Foundation Ethics and Economy presented you with the negative international ethecon Black Planet Award for your approach to law
and order, ecology and peace, social rights and human rights in the business activities of your company FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG).

Trong năm 2009, Ethecon – Quỹ vì Đạo đức và Kinh tế đã chỉ trích các chủ sở hữu và những người chịu trách nhiệm của tập đoàn  FORMOSA PG bằng Giải thưởng Hành tinh Đen (tiếng Anh: Black Planet Award) liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự, sinh thái và hòa bình, quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn FORMOSA PG.

WHY IS SCHOOL COMPULSORY? Tại sao phải bắt buộc đến trường?WHY IS SCHOOL COMPULSORY?

Tại sao phải bắt buộc đến trường?

Kevin Currie-Knight

Wednesday, June 29, 2016

Kevin Currie-Knight

Thứ 4 ngày 29 Tháng 6, 2016

School has nothing to do with freedom. First, there are state laws mandating that you have either attended school or have learned the very specific kinds of things you’d learn in school. That form of education is not a choice: it is legally compulsory.

Trường học chẳng có gì liên quan tới sự tự do. Trước hết, đó là pháp luật nhà nước bắt buộc bạn hoặc phải tới trường hoặc phải học những cái rất cụ thể được dạy ở trường. Hình thức giáo dục này không phải là một lựa chọn: nó cưỡng bức về mặt pháp lý.

But schooling is culturally compulsory as well. That’s what Austrian philosopher and Roman Catholic priest Ivan Illich said.

Nhưng trường học cũng cưỡng bức về mặt văn hóa nữa. Đó là điều mà nhà triết học và linh mục Công giáo La Mã người Áo Ivan Illich đã nói.
Illich was a critic of state education systems who, in 1970, wrote a now celebrated book called Deschooling Society, in which he boldly argued that, like the separation of church and state, we need a corresponding right protecting people from state establishment of education. He suggested that the article should read, “The State shall make no law with respect to the establishment of education.

Illich là một nhà phê bình các hệ thống giáo dục quốc gia, vào năm 1970, ông đã viết một cuốn sách bây giờ nổi tiếng có tênXã hội không đến trường, trong đó ông mạnh dạn cho rằng, giống như sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước, chúng ta cần một quyền tương ứng bảo vệ con người khỏi thiết chế giáo dục của nhà nước. Ông đề nghị có nên điều này trong luật, "Nhà nước sẽ không ban hành luật liên quan đến việc thiết lập giáo dục."

WHAT IS CULTURE? Văn hóa là gì?WHAT IS CULTURE?

Văn hóa là gì?

Notes towards the Definition of Culture by T. S. Eliot, London, Faber and Faber Limited, 1948, 1962, 124 pages.
Ghi chú về Định nghĩa Văn hóa của T. S. Eliot, London, Faber và Faber Limited xuất bản năm 1948, 1962, 124 trang.

Gerry T. Neal
Gerry T. Neal


Culture is a word that we use all the time but we seldom put much thought into what it means. We take for granted that we know what “culture” is, although we use it in very different ways depending upon the circumstances. Sometimes, when we speak of culture, we mean something that includes the fine visual arts, literature, theatre, architecture, and serious music, and we will speak of someone who appreciates these things as being “cultured” or “having culture”. Other times we use the word culture to mean something that includes our language, religion, and way of living. This is how we use the word when we speak of our culture as opposed to that of another people.

Văn hóa là một từ mà chúng ta hay dùng nhưng ít khi chúng ta nghĩ đến nghĩa của nó. Chúng ta mặc nhiên cho rằng chúng ta đã biết "văn hóa" có nghĩa rồi, mặc dù chúng ta sử dụng từ này theo những cách rất khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. Thỉnh thoảng, khi nói về văn hóa, chúng ta muốn nói một cái gì đó bao gồm cả nghệ thuật thị giác, mỹ thuật, văn học, sân khấu, kiến ​​trúc và âm nhạc, và chúng ta sẽ nói về những người biết đánh giá cao những thứ này là "văn hóa" hay "có văn hóa". Có khi, chúng ta sử dụng từ văn hóa thế giới để chỉ một cái gì đó bao gồm ngôn ngữ, tôn giáo, và cách sống của chúng ta. Đây là cách chúng ta sử dụng từ khi chúng ta nói về nền văn hóa của chúng ta đối lập với văn hóa của của người khác.


Monday, June 27, 2016

REAL GOVERNMENT DOESN'T HAVE "THE CONSENT OF THE GOVERNED" Kẻ cai trị thực tế không hề có "sự đồng thuận của người bị trị"REAL GOVERNMENT DOESN'T HAVE "THE CONSENT OF THE GOVERNED"

Kẻ cai trị thực tế không hề có "sự đồng thuận của người bị trị"

Ilya Somin

Ilya Somin

Thursday, January 28, 2016

Thứ năm 28 tháng 1, 2016

The Declaration of Independence famously states that governments derive “their just powers from the consent of the governed.” But, sadly, this is almost never the case in the real world.

Tuyên ngôn độc lập có câu nói nổi tiếng rằng chính phủ chỉ có được "quyền lực từ sự đồng thuận của người dân." Nhưng, đáng buồn thay, điều này gần như không bao giờ là đúng trong thế giới thực.

If it is indeed true, as Abraham Lincoln famously put it, that “no man is good enough to govern another man without that other’s consent,” that principle has more radical implications than Lincoln probably intended. Few if any of those who wield government power measure up to that lofty standard.
Nếu nó thực sự đúng, như Abraham Lincoln nổi tiếng đã nói, rằng "không có người nào đủ tốt để điều hành người khác mà không có sự đồng thuận của người kia", thì nguyên tắc đó hàm nghĩa cực đoan hơn Lincoln muốn nói. Rất ít người, nếu có,  nắm giữ quyền lực chính phủ mà đạt được tiêu chuẩn cao quý đó.

Sunday, June 26, 2016

ENEMY OF THE STATE, FRIEND OF LIBERTY Kẻ thù của Nhà nước, người Bạn của Tự doENEMY OF THE STATE, FRIEND OF LIBERTY

Kẻ thù của Nhà nước, người Bạn của Tự do

Lawrence W. Reed

Lawrence W. Reed

Monday, March 17, 2014

Thứ Hai 17 Tháng 3, 2014

Question: If you could go back in time and spend one hour in conversation with 10 people—each one separately and privately—whom would you choose?

Câu hỏi: Nếu bạn có thể đi ngược thời gian và dành một giờ trò chuyện với 10 người, mỗi người một lần và nói chuyện riêng thì mà bạn sẽ chọn ai?

My list isn’t exactly the same from one day to the next, but at least a couple of the same names are always on it, without fail. One of them is Marcus Tullius Cicero. He was the greatest citizen of the greatest ancient civilization, Rome. He was its most eloquent orator and its most distinguished man of letters. He was elected to its highest office as well as most of the lesser ones that were of any importance. More than anyone else, Cicero introduced to Rome the best ideas of the Greeks. More of his written and spoken work survives to this day—including hundreds of speeches and letters—than that of any other historical figure before 1000 A.D. Most importantly, he gave his life for peace and liberty as the greatest defender of the Roman Republic before it plunged into the darkness of a welfare-warfare state.

Danh sách của tôi mỗi ngày sẽ không giống hệt nhau, nhưng ít nhất một vài cái tên luôn có mặt trên đó, không thể thiếu được. Một trong số đó là Marcus Tullius Cicero. Ông là công dân vĩ đại nhất của nền văn minh cổ đại lớn nhất, La Mã. Ông là nhà hùng biện hùng hồn của La Mãngười đàn ông nổi bật nhất về văn chương. Ông được bầu vào chức vụ cao nhất của của La Mã và cũng là người hiếm hoi nhất trong số ít người có tầm quan trọng. Hơn ai hết, Cicero đã đưa ra cho Rome những ý tưởng tốt đẹp nhất của người Hy Lạp. Các tác phẩm ông viết và nói còn tồn tại đến ngày, bao gồm hàng trăm bài diễn văn và các bức thư,  nhiều hơn so với bất kỳ nhân vật lịch sử khác vào thời kỳ 1000 trước CN. Điều quan trọng nhất , ông đã cống hiến đời mình cho hòa bình và tự do với tư cách là người bảo vệ vĩ đại nhất nền Cộng hoà La Mã trước khi nó rơi vào bóng tối của một nhà nước kiếm lợi bằng chiến tranh.

ACADEMIC FREEDOM Tự do học thuật


TỰ DO HỌC THUẬT THEO TÔI HIỂU LÀ QUYỀN ĐƯỢC TÌM KIẾM SỰ THẬT VÀ CÔNG BỐ VÀ GIẢNG DẠY NHỮNG GÌ ĐƯỢC CHO LÀ SỰ THẬT.
ANHXTANH

ACADEMIC FREEDOM

Tự do học thuật

The Editors of Encyclopædia Britannica

Ban biên tập viên Tự điển Bách khoa Encyclopædia Britannica

Academic freedom, the freedom of teachers and students to teach, study, and pursue knowledge and research without unreasonable interference or restriction from law, institutional regulations, or public pressure. Its basic elements include the freedom of teachers to inquire into any subject that evokes their intellectual concern; to present their findings to their students, colleagues, and others; to publish their data and conclusions without control or censorship; and to teach in the manner they consider professionally appropriate. For students, the basic elements include the freedom to study subjects that concern them and to form conclusions for themselves and express their opinions.

Tự do học thuật, tự do của người dạy người học trong giảng dạy, học tập, và theo đuổi những tri ​​thức và nghiên cứu mà không bị những can thiệp hoặc hạn chế bất hợp lý từ phía pháp luật, các quy định về thể chế, hoặc áp lực công chúng. Yếu tố cơ bản của tự do học thuật bao gồm tự do của giáo viên về tìm hiểu bất kỳ chủ đề nào khêu gợi trí tuệ của họ quan tâm; tự do trình bày phát hiện của họ cho sinh viên, đồng nghiệp, và những người khác; tự do công bố các dữ liệu và kết luận của họ mà không bị kiểm soát hoặc kiểm duyệt; và tự do dạy theo cách mà họ cho là thích hợp về mặt chuyên môn. Đối với người học, các yếu tố cơ bản bao gồm tự do nghiên cứu các đối tượng mà họ quan tâm và hình thành kết luận cho bản thân và biểu đạt ý kiến ​​của mình.

Thursday, June 23, 2016

How to Create Starvation in 2016 Làm sao tạo ra được nạn đói vào năm 2016?How to Create Starvation in 2016

Làm sao tạo ra được nạn đói vào năm 2016?
Jeffrey A. Tucker
Monday, June 20, 2016

Jeffrey A. Tucker
20/6/2016

One of the great achievements of the human mind is having produced a solution to the single greatest challenge of life on earth: getting enough to eat. Shelter and clothing are no brainers by comparison. You find a cave, you snag a pelt, and you are good to go.

Một trong những thành tựu vĩ đại của trí tuệ con người là tìm ra giải pháp cho thách thức lớn nhất đối với sự sống trên trái đất: kiếm đủ thức ăn. So sánh với ăn thì mặc và ở chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần tìm được một cái hang và trải tấm da là xong.

Tuesday, June 21, 2016

VIETNAM DROUGHT LEAVES ONE MILLION IN URGENT NEED OF FOOD AID - EU MỘT TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM CẦN KHẨN CẤP VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC DO HẠN HÁN – CĐCA


A farmer burns his dried-up rice on a paddy field stricken by drought in Soc Trang province in the Mekong Delta in Vietnam March 30, 2016. REUTERS/Kham

Một người nông dân đang đốt lúa bị chết khô trên cánh đồng hạn hán ở tỉnh Sóc Trăng, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam hôm 30 tháng 3 năm 2016. Ảnh REUTERS/Kham

VIETNAM DROUGHT LEAVES ONE MILLION IN URGENT NEED OF FOOD AID - EU

MỘT TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM CẦN KHẨN CẤP VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC DO HẠN HÁN – CĐCA
by Thomson Reuters Foundation

Thomson Reuters Foundation
Monday, 20 June 2016
Monday, 20/6/2016


Worst drought in 90 years and seawater intrusion in Mekong River delta destroy fruit, rice and sugar crops
Hạn hán tồi tệ nhất trong 90 năm qua và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phá hoại trái cây, lúa gạo và đường


BANGKOK, June 20 (Thomson Reuters Foundation) - An El Niño-induced drought in Vietnam has left 1 million people in urgent need of food assistance and 2 million people lacking access to drinking water, Europe's humanitarian aid agency said.

BANGKOK, ngày 20 tháng 6 (Thomson Reuters Foundation) – Cơ quan viện trợ nhân đạo của châu Âu cho biết, một cuộc hạn hán El Nino tại Việt Nam đã ảnh hưởng 1 triệu người đang trong nhu cầu cấp bách cần hỗ trợ lương thực và 2.000.000 người thiếu nguồn nước uống.

Friday, June 17, 2016

CHINA’S MEMORY MANIPULATORS Những kẻ thao túng ký ức của Trung Quốc


CHINA’S MEMORY MANIPULATORS
Những kẻ thao túng ký ức của Trung Quốc

The Guardian
Ian Johnson
Wednesday 8 June 2016
The Guardian
Ian Johnson
8/6/ 2016

The country’s rulers do not just suppress history, they recreate it to serve the present. They know that, in a communist state, change often starts when the past is challenged

Những kẻ cai trị của quốc gia này không chỉ bưng bít lịch sử, họ tái tạo lại nó để phục vụ hiện tại. Họ biết rằng, trong một nhà nước cộng sản, sự thay đổi thường bắt đầu khi quá khứ bị thách thức
When I first went to China in 1984, my fellow foreign classmates and I at Peking University used to play a game with an old guidebook. Called Nagel’s Encyclopaedia Guide: China, it was first published in 1968 in Switzerland and featured descriptions of important cultural sites visited by French diplomats and scholars. The key for us was that they had gathered the information in the 1950s and the early 1960s. In other words, this was just before Mao unleashed the Cultural Revolution, which destroyed tens of thousands of places of worship and historic sites across China. We would look a place up in Beijing and set off on our bikes to see what was left.


Lần đầu tiên khi tôi đến Trung Quốc vào năm 1984, các bạn học nước ngoài của tôi và tôi ở Đại học Bắc Kinh thường chơi một trò chơi với một cuốn sách hướng dẫn cũ. Đó là cuốn Nagel’s Encyclopaedia Guide: China (Sách hướng dẫn bách khoa của Nagel: Trung Quốc), được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1968 tại Thụy Sĩ và nêu các mô tả về các địa điểm văn hóa quan trọng được các nhà ngoại giao và học giả Pháp đến viếng. Chìa khóa cho chúng tôi là họ đã thu thập thông tin trong thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, tức là chỉ ngay trước khi Mao tung ra Cách mạng Văn hóa phá hủy hàng chục ngàn nơi thờ phượng và địa điểm lịch sử trên toàn Trung Quốc. Chúng tôi tìm một nơi ở Bắc Kinh và đạp xe đến để xem còn lại những gì.The Five Pagoda Temple in Beijing was a ruin in the 1980s. It has now been renovated. Photograph: Alamy
Chùa Ngũ Tháp ở Bắc Kinh là một phế tích trong những năm 1980, bây giờ đã được làm mới lại. Ảnh: Alamy