MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, May 2, 2016

TRANSPARENCY AND OPEN GOVERNMENT Tính minh bạch và Chính phủ mở

TRANSPARENCY AND OPEN GOVERNMENT

Tính minh bạch và Chính phủ mở

BARACK OBAMA
BARACK OBAMA

My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government.  We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government.


Chính phủ của của tôi cam kết tạo ra một mức độ công khai hành pháp chưa từng . Chúng tôi sẽ làm việc với nhau để đảm bảo sự tin tưởng của công chúng và thiết lập một hệ thống có sự minh bạch, sự tham gia và hợp tác của công chúng. Sự công khai sẽ tăng cường nền dân chủ của chúng ta và phát huy hiệu năng và hiệu quả trong hoạt động hành pháp.


Government should be transparent.

Transparency promotes accountability and provides information for citizens about what their Government is doing.  Information maintained by the Federal Government is a national asset. My Administration will take appropriate action, consistent with law and policy, to disclose information rapidly in forms that the public can readily find and use. Executive departments and agencies should harness new technologies to put information about their operations and decisions online and readily available to the public. Executive departments and agencies should also solicit public feedback to identify information of greatest use to the public.

Chính phủ cần phải minh bạch.

Minh bạch thúc đẩy trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin cho người dân về những gì Chính phủ của họ đang làm. Thông tin được duy trì bởi chính phủ liên bang là một tài sản quốc gia. Chính phủ của tôi sẽ có hành động thích hợp, phù hợp với pháp luật và chính sách, để bộc lộ thông tin nhanh chóng với các hình thức mà công chúng có thể dễ dàng tìm thấy và sử dụng. Các ban ngành và các cơ quan chính phủ phải khai thác các công nghệ mới để cung cấp thông tin về các hoạt động và quyết định của mình một cách trực tuyến và có sẵn cho công chúng. Các ban ngành và cơ quan chính phủ cũng phải thu thập ý kiến ​​phản hồi công chúng để xác định những thông tin hữu ích nhất đối với công chúng.

Government should be participatory.

Public engagement enhances the Government's effectiveness and improves the quality of its decisions. Knowledge is widely dispersed in society, and public officials benefit from having access to that dispersed knowledge. Executive departments and agencies should offer Americans increased opportunities to participate in policymaking and to provide their Government with the benefits of their collective expertise and information. Executive departments and agencies should also solicit public input on how we can increase and improve opportunities for public participation in Government.

Chính phủ cần có sự tham gia.

Sự tham gia của công chúng tăng cường hiệu quả của Chính phủ và cải thiện chất lượng của các quyết định của Chính phủ. Kiến thức được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, và các công chức được hưởng lợi từ việc tiếp cận với kiến ​​thức đó. Các ban ngành và cơ quan chính phủ cung cấp cho người Mỹ ngày càng nhiều cơ hội để tham gia vào việc hoạch định chính sách và cung cấp cho Chính phủ các lợi ích của hiểu biết chuyên môn và thông tin mang tính tập thể của họ. Các ban ngành và cơ quan Chính phủ cũng nên trưng cầu ý kiến ​​công chúng về cách Chính phủ có thể tăng cường và cải thiện cơ hội cho công chúng tham gia vào công việc của chính phủ.

Government should be collaborative. 
Collaboration actively engages Americans in the work of their Government. Executive departments and agencies should use innovative tools, methods, and systems to cooperate among themselves, across all levels of Government, and with nonprofit organizations, businesses, and individuals in the private sector.  Executive departments and agencies should solicit public feedback to assess and improve their level of collaboration and to identify new opportunities for cooperation.

Chính phủ phải hợp tác.
Sự hợp tác cuốn hút người Mỹ tích cực tham gia vào công việc của Chính phủ của mình. Các ban ngành và cơ quan chính phủ phải sử dụng các công cụ, phương pháp, và hệ thống sáng tạo để hợp tác với nhau, tất cả các cấp chính quyền và với các tổ chức phi lợi nhuận với, doanh nghiệp và cá nhân trong khu vực tư nhân. Các ban ngành và cơ quan chính phủ phải thu thập ý kiến ​​của công chúng đánh giá và cải thiện mức độ hợp tác và xác định các cơ hội mới cho hợp tác.

I direct the Chief Technology Officer, in coordination with the Director of the Office of Management and Budget (OMB) and the Administrator of General Services, to coordinate the development by appropriate executive departments and agencies, within 120 days, of recommendations for an Open Government Directive, to be issued by the Director of OMB, that instructs executive departments and agencies to take specific actions implementing the principles set forth in this memorandum. The independent agencies should comply with the Open Government Directive.

Tôi chỉ thị Giám đốc Công nghệ, phối hợp với Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) và các quản trị viên của dịch vụ tổng hợp, điều phối sự phát triển của các ban ngành và cơ quan chính phủ có lien quan, trong vòng 120 ngày, về các khuyến nghị cho một Chỉ thị về chính phủ mở, được ban hành bởi Giám đốc OMB, mà sẽ  hướng dẫn các ban ngành và cơ quan chính phủ có những hành động cụ thể thực hiện các nguyên tắc quy định trong bản ghi nhớ này. Các cơ quan độc lập phải tuân thủ Chỉ thị  về Chính phủ Mở.

This memorandum is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by a party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

Bản ghi nhớ này không nhằm mục đích, và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, có tính thực chất hoặc thủ tục, thực thi theo pháp luật hoặc được một bên sở hữu để chống lại Hoa Kỳ, các ban ngành, cơ quan, hoặc các tổ chức, cán bộ, nhân viên, hoặc bất kỳ người nào khác.

This memorandum shall be published in the Federal Register.

Biên bản này được công bố trong Công Báo Liên Bang.

BARACK OBAMA
Translated by Nguyen Quang


https://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernmentNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn