MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, May 24, 2016REMARKS BY PRESIDENT OBAMA IN ADDRESS TO THE PEOPLE OF VIETNAM
Phát biểu của Tổng thống Obama với nhân dân Việt Nam
National Convention Center
Hanoi, Vietnam
Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Hà Nội, Việt Nam


PRESIDENT OBAMA:  Xin chào!  (Applause.)  Xin chào Vietnam!  (Applause.)  Thank you.  Thank you so much.  To the government and the people of Vietnam, thank you for this very warm welcome and the hospitality that you have shown to me on this visit.  And thank all of you for being here today.  (Applause.)   We have Vietnamese from across this great country, including so many young people who represent the dynamism, and the talent and the hope of Vietnam.

Tổng thống Obama: Xin chào! (Vỗ tay.) Xin chào Việt Nam! (Vỗ tay). Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi xin gởi tới chính phủ và nhân dân Việt Nam lời cảm ơn về sự chào đón rất nồng nhiệt và lòng hiếu khách mà bạn đã thể hiện với tôi trong chuyến viếng thăm này. Và cảm ơn tất cả các bạn có mặt tại đây ngày hôm nay. (Vỗ tay). Chúng ta có người Việt khắp nơi trên đất nước tuyệt vời này, bao gồm rất nhiều người trẻ, những người đại diện cho sự năng động, tài năng và niềm hy vọng của Việt Nam.


On this visit, my heart has been touched by the kindness for which the Vietnamese people are known.  In the many people who have been lining the streets, smiling and waving, I feel the friendship between our peoples.  Last night, I visited the Old Quarter here in Hanoi and enjoyed some outstanding Vietnamese food.  I tried some Bún Chả.  (Applause.)  Drank some bia Ha Noi.  But I have to say, the busy streets of this city, I’ve never seen so many motorbikes in my life.  (Laughter.)  So I haven’t had to try to cross the street so far, but maybe when I come back and visit you can tell me how.

Trong chuyến viếng thăm này, trái tim tôi đã xúc động bởi sự tử tế của nhân dân Việt Nam mà ai cũng biết đến. Đi trong dòng người xếp hàng trên đường phố, mỉm cười và vẫy tay chào, tôi cảm thấy tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta. Đêm qua, tôi đến thăm khu phố cổ tại Hà Nội và được thưởng thức một số món ăn Việt Nam tuyệt vời. Tôi đã thử món Bún Chả. (Vỗ tay). Uống một ít bia Hà Nội. Nhưng tôi có thể nói, các đường phố nhộn nhịp của thành phố này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe máy đến thế trong đời tôi. (Cười). Cho đến nay tôi đã không phải tìm cách băng qua đường, nhưng có lẽ khi tôi trở lại thăm viếng, các bạn có thể chỉ cho tôi biết cách qua đường.

I am not the first American President to come to Vietnam in recent times.  But I am the first, like so many of you, who came of age after the war between our countries.  When the last U.S. forces left Vietnam, I was just 13 years old.  So my first exposure to Vietnam and the Vietnamese people came when I was growing up in Hawaii, with its proud Vietnamese American community there.

Tôi không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam trong thời gian gần đây. Nhưng tôi là người đầu tiên, giống như rất nhiều các bạn, lớn lên sau cuộc chiến tranh giữa hai nước đến đây. Khi các lực lượng Hoa Kỳ cuối cùng rời khỏi Việt Nam, tôi mới 13 tuổi. Vì vậy, tiếp xúc đầu tiên của tôi đến Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã đến khi tôi lớn lên ở Hawaii, với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tự hào ở đó.

At the same time, many people in this country are much younger than me.  Like my two daughters, many of you have lived your whole lives knowing only one thing - and that is peace and normalized relations between Vietnam and the United States.  So I come here mindful of the past, mindful of our difficult history, but focused on the future -- the prosperity, security and human dignity that we can advance together.

Đồng thời, nhiều người ở đất nước này là trẻ hơn tôi. Giống như hai con gái của tôi, nhiều bạn đã sống cả đời chỉ biết một điều - và đó là hòa bình và bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi đến đây, lưu tâm đến quá khứ, lưu tâm đến lịch sử khó khăn của chúng ta, nhưng chúng ta tập trung vào tương lai - sự thịnh vượng, an ninh và nhân phẩm để chúng ta có thể cùng tiến lên phía trước.

I also come here with a deep respect for Vietnam’s ancient heritage.  For millennia, farmers have tended these lands - a history revealed in the Dong Son drums.  At this bend in the river, Hanoi has endured for more than a thousand years.  The world came to treasure Vietnamese silks and paintings, and a great Temple of Literature stands as a testament to your pursuit of knowledge.  And yet, over the centuries, your fate was too often dictated by others.  Your beloved land was not always your own.  But like bamboo, the unbroken spirit of the Vietnamese people was captured by Ly Thuong Kiet -- “the Southern emperor rules the Southern land.  Our destiny is writ in Heaven’s Book.”

Tôi cũng đến đây với một sự tôn trọng sâu sắc đối với di sản cổ xưa của Việt Nam. Qua hàng nghìn năm, người nông dân đã chăm bón những vùng đất này - một lịch sử phát lộ trong các trống đồng Đông Sơn. Tại khúc sông Hồng này, Hà Nội đã đứng vững hơn một ngàn năm. Thế giới đã trân quý lụa và tranh Việt Nam, và Văn Miếu như là một minh chứng cho việc theo đuổi tri ​​thức của các bạn. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, số phận của các bạn đã quá thường xuyên bị chi phối bởi người khác. Mảnh đất thân yêu của các bạn không phải lúc nào của riêng các bạn. Nhưng giống như những cây tre, tinh thần không bị bẻ gãy của người Việt bị đã được Lý Thường Kiệt  ghi lại  "Sông núi nước Nam vua Nam. Rành rành đã định ở Sách Trời."

Today, we also remember the longer history between Vietnamese and Americans that is too often overlooked.  More than 200 years ago, when our Founding Father, Thomas Jefferson, sought rice for his farm, he looked to the rice of Vietnam, which he said had “the reputation of being whitest to the eye, best flavored to the taste, and most productive.”  Soon after, American trade ships arrived in your ports seeking commerce. 

Hôm nay, chúng tôi cũng nhớ lại lịch sử lâu dài giữa người Mỹ và người Việt thường bị bỏ qua. Hơn 200 năm trước, khi người Cha lập quốc của chúng tôi, Thomas Jefferson, đi tìm giống lúa cho nông trại của mình, ông đã tìm tới lúa gạo của Việt Nam, mà ông đã nói "nổi tiếng vì nhìn rất trắng, hương vị đậm đà, và cho năng suất cao. "Ngay sau đó, các tàu buôn của Mỹ đã đến các cảng của các bạn tìm kiếm thương mại.

During the Second World War, Americans came here to support your struggle against occupation.  When American pilots were shot down, the Vietnamese people helped rescue them.  And on the day that Vietnam declared its independence, crowds took to the streets of this city, and Ho Chi Minh evoked the American Declaration of Independence.  He said, “All people are created equal.  The Creator has endowed them with inviolable rights.  Among these rights are the right to life, the right to liberty, and the right to the pursuit of happiness.”

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, người Mỹ đến đây để ủng hộ cuộc đấu tranh của các bạn chống lại sự chiếm đóng. Khi phi công Mỹ bị bắn hạ, người dân Việt đã giúp giải cứu họ. Và vào ngày mà Việt Nam tuyên bố độc lập, đám đông đã xuống đường phố của thành phố này, và Hồ Chí Minh đã khơi dậy bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Ông nói: "Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ".

In another time, the profession of these shared ideals and our common story of throwing off colonialism might have brought us closer together sooner.  But instead, Cold War rivalries and fears of communism pulled us into conflict.  Like other conflicts throughout human history, we learned once more a bitter truth - that war, no matter what our intentions may be, brings suffering and tragedy.  

một thời điểm khác, việc cùng chia sẻ những lý tưởng và câu chuyện chung rủ bỏ chủ nghĩa thực dân của chúng ta lẽ ra đã có thể đưa chúng ta lại gần nhau sớm hơn. Nhưng thay vào đó, sự ganh đua chiến tranh lạnh và những lo ngại về chủ nghĩa cộng sản đã kéo chúng ta vào cuộc xung đột. Giống như các cuộc xung đột khác trong suốt lịch sử loài người, chúng ta đã một lần nữa học được một sự thật cay đắng – rằng chiến tranh, bất chấp ý định của chúng ta là gì, chỉ mang lại đau khổ và bi kịch.

At your war memorial not far from here, and with family altars across this country, you remember some 3 million Vietnamese, soldiers and civilians, on both sides, who lost their lives.  At our memorial wall in Washington, we can touch the names of 58,315 Americans who gave their lives in the conflict.  In both our countries, our veterans and families of the fallen still ache for the friends and loved ones that they lost.  Just as we learned in America that, even if we disagree about a war, we must always honor those who serve and welcome them home with the respect they deserve, we can join together today, Vietnamese and Americans, and acknowledge the pain and the sacrifices on both sides.

Tại đài Liệt sỹ của các bạn cách đây không xa, và trên bàn thờ của các gia đình khắp đất nước này, các bạn tưởng nhớ khoảng 3 triệu người Việt Nam, những người lính và dân thường, cả hai phía, đã mất đi cuộc sống của họ. Tại bức tường tưởng niệm của chúng tôi ở Washington, chúng tôi có thể chạm vào tên của 58.315 người Mỹ đã hy sinh trong cuộc xung đột. cả hai nước chúng ta, các cựu chiến binh và gia đình của các liệt sĩ vẫn còn đau khổ vì bạn bè, người thân của chúng ta đã mất đi. Mỹ chúng tôi cũng đã học được rằng, ngay cả khi chúng tôi không đồng ý về một cuộc chiến tranh, chúng tôi vẫn phải luôn luôn tôn vinh những người phục vụ và chào đón họ về nhà với sự tôn trọng họ xứng đáng, chúng ta có thể cùng nhau ngày hôm nay, Việt Nam và Mỹ, và thừa nhận nỗi đau và sự hy sinh cả từ hai phía.

More recently, over the past two decades, Vietnam has achieved enormous progress, and today the world can see the strides that you have made.  With economic reforms and trade agreements, including with the United States, you have entered the global economy, selling your goods around the world.  More foreign investment is coming in.  And with one of the fastest-growing economies in Asia, Vietnam has moved up to become a middle-income nation.
Gần đây hơn, trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn, và ngày nay thế giới có thể nhìn thấy những tiến bộ mà bạn đã thực hiện. Với những cải cách kinh tế và hiệp định thương mại, bao gồm cả với Hoa Kỳ, các bạn đã bước vào nền kinh tế toàn cầu, bán hàng hóa trên khắp thế giới. đầu tư nước ngoài đã đến nhiều hơn. Và với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á, Việt Nam đã vươn lên để trở thành một quốc gia thu nhập trung bình.

We see Vietnam’s progress in the skyscrapers and high-rises of Hanoi and Ho Chi Minh City, and new shopping malls and urban centers.  We see it in the satellites Vietnam puts into space and a new generation that is online, launching startups and running new ventures.  We see it in the tens of millions of Vietnamese connected on Facebook and Instagram.  And you’re not just posting selfies -- although I hear you do that a lot -- (laughter) -- and so far, there have been a number of people who have already asked me for selfies.  You’re also raising your voices for causes that you care about, like saving the old trees of Hanoi.

Chúng tôi nhìn thấy sự tiến bộ của Việt Nam trong các tòa nhà chọc trời và nhà cao tầng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và các trung tâm mua sắm và các trung tâm đô thị. Chúng tôi nhìn thấy nó trong các vệ tinh Việt Nam đặt vào không gian và một thế hệ mới đã két nối trực tuyến, phát động khởi nghiệptiến hành các dự án mới. Chúng tôi nhìn thấy điều đó trong hàng chục triệu người Việt Nam kết nối trên Facebook và Instagram. Và bạn không chỉ đăng ảnh selfies - mặc dù tôi nghe bạn làm điều đó rất nhiều - (cười) - và cho đến nay, đã có một số người đề nghị tôi cùng chụp ảnh selfies. Các bạn cũng đang cất cao tiếng nói của mình cho các sự nghiệp các bạn quan tâm, như bảo về những cây cổ thụ của Hà Nội.

So all this dynamism has delivered real progress in people’s lives.  Here in Vietnam, you’ve dramatically reduced extreme poverty, you've boosted family incomes and lifted millions into a fast-growing middle class.  Hunger, disease, child and maternal mortality are all down.  The number of people with clean drinking water and electricity, the number of boys and girls in school, and your literacy rate -- these are all up.  This is extraordinary progress.  This is what you have been able to achieve in a very short time.

Vì vậy, tất cả các tính năng động này đã đem đến tiến bộ thực sự trong cuộc sống của người dân. Ở Việt Nam, các bạn đã giảm đáng kể nghèo đói cùng cực, các bạn đã làm tăng thu nhập gia đình và đưa hàng triệu người vào tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh. Đói kém, bệnh tật, tỷ lệ tử vong mẹ, trẻ em đều giảm. Con số người dân có nước uống sạch và điện, con số trẻ em trai và trẻ em gái đến trường, và tỷ lệ biết chữ của các bạn - tất cả đều tăng lên. Đây là một tiến bộ phi thường. Đây là những gì các bạn đã có thể đạt được trong một thời gian rất ngắn.

And as Vietnam has transformed, so has the relationship between our two nations.  We learned a lesson taught by the venerable Thich Nhat Hanh, who said, “In true dialogue, both sides are willing to change.”  In this way, the very war that had divided us became a source for healing.  It allowed us to account for the missing and finally bring them home.  It allowed us to help remove landmines and unexploded bombs, because no child should ever lose a leg just playing outside.  Even as we continue to assist Vietnamese with disabilities, including children, we are also continuing to help remove Agent Orange - dioxin - so that Vietnam can reclaim more of your land.  We're proud of our work together in Danang, and we look forward to supporting your efforts in Bien Hoa.

khi Việt Nam đã chuyển đổi, thì mối quan hệ giữa hai nước chúng ta cũng chuyển đổi. Chúng tôi đã học được một bài học được giảng dạy bởi Thích Nhất Hạnh khả kính, người đã nói, "Trong một cuộc đối thoại thực sự, thì cả hai bên đều sẵn sàng thay đổi." Bằng cách này, cuộc chiến đã chia rẽ chúng ta lại trở thành suối nguồn chữa bệnh. Điều đó đã cho phép chúng tôi tìm kiếm những người mất tích và cuối cùng đã mang họ về nhà. Điều đó đã cho phép chúng tôi giúp loại bỏ mìn và bom chưa nổ, bởi vì không nên bao giờ để trẻ con phải mất một chân vì chạy chơi bên ngoài. Ngay cả khi chúng tôi tiếp tục hỗ trợ người Việt khuyết tật, kể cả trẻ em, chúng tôi cũng đang tiếp tục giúp loại bỏ chất độc da cam - dioxin – để cho Việt Nam có thể khai hoang thêm đất đai. Chúng tôi tự hào về công việc của chúng ta cùng làm với nhau ở Đà Nẵng, và chúng tôi mong muốn hỗ trợ những nỗ lực của các bạn ở Biên Hòa.

Let’s also not forget that the reconciliation between our countries was led by our veterans who once faced each other in battle.  Think of Senator John McCain, who was held for years here as a prisoner of war, meeting General Giap, who said our countries should not be enemies but friends.  Think of all the veterans, Vietnamese and American, who have helped us heal and build new ties.  Few have done more in this regard over the years than former Navy lieutenant, and now Secretary of State of the United States, John Kerry, who is here today.  And on behalf of all of us, John, we thank you for your extraordinary effort.  (Applause.)     

Chúng ta hãy cũng không quên rằng sự hòa giải giữa hai quốc gia chúng ta đã được dẫn dắt bởi cựu chiến binh của chúng ta đã từng phải đối mặt với nhau trong trận chiến. Hãy nghĩ đến Thượng nghị sĩ John McCain, người đã bị giam giữ nhiều năm ở đây như là một tù binh, đã gặp Tướng Giáp, và nói hai nước chúng ta không nên là kẻ thù mà là bạn bè. Hãy nghĩ đến tất cả các cựu chiến binh, Việt Nam và Mỹ, những người đã giúp chúng ta chữa lành và xây dựng mối quan hệ mới. Có ít người trong lĩnh vực này trong những năm qua làm được như cựu trung úy hải quân, và bây giờ Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, John Kerry, người có mặt ở đây ngày hôm nay. Và thay mặt cho tất cả chúng ta, John, chúng tôi cảm ơn bạn những nỗ lực phi thường của bạn. (Vỗ tay).

Because our veterans showed us the way, because warriors had the courage to pursue peace, our peoples are now closer than ever before.  Our trade has surged.  Our students and scholars learn together.  We welcome more Vietnamese students to America than from any other country in Southeast Asia.  And every year, you welcome more and more American tourists, including young Americans with their backpacks, to Hanoi’s 36 Streets and the shops of Hoi An, and the imperial city of Hue.  As Vietnamese and Americans, we can all relate to those words written by Van Cao -- “From now, we know each other’s homeland; from now, we learn to feel for each other.”

Bởi vì các cựu chiến binh của chúng ta đã chỉ cho chúng ta thấy con đường, bởi vì các chiến binh đã có can đảm để theo đuổi hòa bình, hai dân tộc chúng ta hiện nay gần gũi hơn bao giờ hết. Thương mại của chúng ta đã tăng mạnh. Sinh viên và học giả của chúng ta học tập cùng nhau. Chúng tôi chào đón nhiều sinh viên Việt sang Mỹ nhiều hơn bất kỳ nước nào khác trong khu vực Đông Nam Á. Và mỗi năm, các bạn chào đón càng lúc càng nhiều khách du lịch Mỹ, trong đó có những người Mỹ trẻ đeo ba lô, đến 36 phố phường của Hà Nội, các cửa hàng của Hội An, và kinh đô Huế. Là người Việt và người Mỹ, tất cả chúng ta có thể thân thuộc với những lời ca Văn Cao đã viết "Từ đây người biết quê người. Từ đây người biết thương người".

As President, I’ve built on this progress.  With our new Comprehensive Partnership, our governments are working more closely together than ever before.  And with this visit, we’ve put our relationship on a firmer footing for decades to come.  In a sense, the long story between our two nations that began with Thomas Jefferson more than two centuries ago has now come full circle.  It has taken many years and required great effort.  But now we can say something that was once unimaginable:  Today, Vietnam and the United States are partners.

Tổng thống, tôi đã vun đắp sự tiến bộ này. Với quan hệ đối tác toàn diện mới của chúng ta, hai chính phủ chúng ta được làm việc với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết. Và với chuyến viếng thăm này, chúng ta đã đặt mối quan hệ của chúng ta trên một nền tảng vững chắc hơn cho nhiều thập kỷ tới. Trong một ý nghĩa nào đó, những câu chuyện dài giữa hai nước chúng ta bắt đầu với Thomas Jefferson hơn hai thế kỷ trước hiện đã đi đủ một vòng tròn. Phải mất nhiều năm và cần nhiều nỗ lực to lớn. Nhưng bây giờ chúng ta có thể nói một điều gì đó đã từng là không thể tưởng tượng: Hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ là đối tác.

And I believe our experience holds lessons for the world.  At a time when many conflicts seem intractable, seem as if they will never end, we have shown that hearts can change and that a different future is possible when we refuse to be prisoners of the past.  We've shown how peace can be better than war.  We've shown that progress and human dignity is best advanced by cooperation and not conflict.  That’s what Vietnam and America can show the world.

Và tôi tin rằng kinh nghiệm của chúng ta nêu bài học cho thế giới. Vào thời điểm khi nhiều xung đột dường như không thể giải quyết, có vẻ như xung đột sẽ không bao giờ kết thúc, chúng ta đã chỉ ra rằng trái tim có thể thay đổi và rằng một tương lai khác có thể khi chúng ta từ chối làm tù nhân của quá khứ. Chúng ta đã chứng tỏ hòa bình có thể tốt hơn chiến tranh. Chúng ta chứng tỏ rằng tiến bộ đó và phẩm giá con người được thúc đẩy tốt nhất bằng sự hợp tác chứ không phải là xung đột. Đó là những gì Việt Nam và Hoa Kỳ có thể chứng tỏ cho thế giới thấy.

Now, America’s new partnership with Vietnam is rooted in some basic truths.  Vietnam is an independent, sovereign nation, and no other nation can impose its will on you or decide your destiny.  (Applause.)  Now, the United States has an interest here.  We have an interest in Vietnam’s success.  But our Comprehensive Partnership is still in its early stages.  And with the time I have left, I want to share with you the vision that I believe can guide us in the decades ahead.

Bây giờ, quan hệ đối tác mới của Mỹ với Việt Nam bắt nguồn từ những sự thật cơ bản. Việt Nam là một quốc gia, độc lập chủ quyền, và không có quốc gia nào có thể áp đặt ý muốn của họ lên các bạn hoặc quyết định số phận của bạn. (Vỗ tay.) Bây giờ, Hoa Kỳ có lợi ích ở đây. Chúng tôi có lợi ích trong sự thành công của Việt Nam. Nhưng quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta chỉ mới ở trong giai đoạn đầu. Và với thời gian còn lại, tôi muốn chia sẻ với các bạn những tầm nhìn mà tôi tin rằng có thể hướng dẫn chúng ta trong những thập kỷ tới.

First, let’s work together to create real opportunity and prosperity for all of our people.  We know the ingredients for economic success in the 21st century.  In our global economy, investment and trade flows to wherever there is rule of law, because no one wants to pay a bribe to start a business.  Nobody wants to sell their goods or go to school if they don’t know how they're going to be treated.  In knowledge-based economies, jobs go to where people have the freedom to think for themselves and exchange ideas and to innovate.  And real economic partnerships are not just about one country extracting resources from another.  They’re about investing in our greatest resource, which is our people and their skills and their talents, whether you live in a big city or a rural village.  And that’s the kind of partnership that America offers.
Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau làm việc để tạo ra cơ hội sự thịnh vượng thực sự cho tất cả nhân dân. Chúng ta biết những gì cấu thành nên thành công kinh tế trong thế kỷ 21. Trong nền kinh tế toàn cầu của chúng ta, đầu tư và thương mại chảy vào bất cứ nơi nào có chế độ  pháp trị, vì không ai muốn trả tiền hối lộ để bắt đầu một doanh nghiệp. Không ai muốn bán hàng, đi học nếu họ không biết họ sẽ được đối xử như thế nào. Trong các nền kinh tế dựa trên tri thức, việc làm sẽ đi đến những nơi mà người dân có quyền tự do suy nghĩ cho bản thân mình và trao đổi ý kiến ​​để sáng tạo đổi mới. Và quan hệ đối tác kinh tế thực sự không chỉ là nước này khai thác nguồn tài nguyên của nước kia. Mà đó là đầu tư vào nguồn lực lớn nhất của chúng ta, mà nguồn lực đó con người của chúng ta với các kỹ năng và tài năng của họ, cho dù bạn sống ở một thành phố lớn hay một ngôi làng nông thôn. Và đó là loại quan hệ đối tác Hoa Kỳ mang lại.

As I announced yesterday, the Peace Corps will come to Vietnam for the first time, with a focus on teaching English.  A generation after young Americans came here to fight, a new generation of Americans are going to come here to teach and build and deepen the friendship between us.  (Applause.)  Some of America’s leading technology companies and academic institutions are joining Vietnamese universities to strengthen training in science, technology, engineering, mathematics, and medicine.  Because even as we keep welcoming more Vietnamese students to America, we also believe that young people deserve a world-class education right here in Vietnam.
Như tôi đã công bố ngày hôm qua, Tổ chức Hòa bình sẽ đến Việt Nam lần đầu tiên, tập trung vào việc giảng dạy tiếng Anh. Một thế hệ sau khi thanh niên Mỹ đến đây để chiến đấu, một thế hệ mới của Mỹ sẽ đến đây để giảng dạy và xây dựng và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa chúng ta. (Vỗ tay). Một số công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ và các tổ chức học thuật đang tham gia vào các trường đại học Việt Nam để tăng cường đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, và y học. Bởi vì ngay cả khi chúng tôi tiếp tục chào đón sinh viên Việt Nam sang Mỹ, chúng tôi cũng tin rằng những người trẻ xứng đáng được một nền giáo dục đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam.

It's one of the reasons why we're very excited that this fall, the new Fulbright University Vietnam will open in Ho Chi Minh City -- this nation’s first independent, non-profit university -- where there will be full academic freedom and scholarships for those in need.  (Applause.)  Students, scholars, researchers will focus on public policy and management and business; on engineering and computer science; and liberal arts -- everything from the poetry of Nguyen Du, to the philosophy of Phan Chu Trinh, to the mathematics of Ngo Bao Chau.

Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng rằng vào mùa thu này, Đại học Fulbright Việt Nam mới sẽ khai trường tại thành phố Hồ Chí Minh - trường đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên, của quốc gia này - nơi sẽ có tự do học thuật đầy đủ và học bổng cho những người cần. (Vỗ tay). Các sinh viên, các học giả, các nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào chính sách công, quản lý và kinh doanh; kỹ nghệ và khoa học máy tính; và nghệ thuật khai phóng - tất cả mọi thứ từ thơ Nguyễn Du, triết lý của Phan Chu Trinh, tới toán học của Ngô Bảo Châu.
And we're going to keep partnering with young people and entrepreneurs, because we believe that if you can just access the skills and technology and capital you need, then nothing can stand in your way -- and that includes, by the way, the talented women of Vietnam.  (Applause.)  We think gender equality is an important principle.  From the Trung Sisters to today, strong, confident women have always helped move Vietnam forward.  The evidence is clear -- I say this wherever I go around the world -- families, communities and countries are more prosperous when girls and women have an equal opportunity to succeed in school and at work and in government.  That's true everywhere, and it's true here in Vietnam.  (Applause.)
 Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với những người trẻ và các doanh nhân, bởi vì chúng tôi tin rằng chỉ cần bạn có thể tiếp cận kỹ năng và công nghệ và tiền vốn mà bạn cần, thì không có gì có thể cản đường ban được và nhân đây tôi muốn nói, những người trẻ đó bao gồm những phụ nữ tài năng này của Việt Nam. (Vỗ tay). Chúng tôi nghĩ rằng bình đẳng giới là một nguyên tắc quan trọng. Từ Bà Trưng cho đến ngày hôm nay, những phụ nữ mạnh mẽ, tự tin luôn giúp đưa Việt Nam tiến về phía trước. Bằng chứng là quá rõ ràng - Tôi nói điều này bất cứ nơi nào tôi đi quanh thế giới này - gia đình, cộng đồng và quốc gia sẽ thịnh vượng hơn khi các cô gái và phụ nữ có cơ hội bình đẳng để thành công trong trường học và tại nơi làm việc và trong chính phủ. Đó là sự thật ở khắp mọi nơi, và đó là sự thật tại Việt Nam. (Vỗ tay).

We’ll keep working to unleash the full potential of your economy with the Trans-Pacific Partnership.  Here in Vietnam, TPP will let you sell more of your products to the world and it will attract new investment.  TPP will require reforms to protect workers and rule of law and intellectual property.  And the United States is ready to assist Vietnam as it works to fully implement its commitments.  I want you to know that, as President of the United States, I strongly support TPP because you'll also be able to buy more of our goods, “Made in America.”
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giải phóng toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế nước mình với các đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, TPP sẽ cho phép các bạn bán nhiều hơn các sản phẩm cho thế giới và thu hút được đầu tư mới. TPP sẽ đòi hỏi cải cách để bảo vệ người lao động, thể chế pháp trị và sở hữu trí tuệ. Và Hoa Kỳ là sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khi Việt Nam làm việc để thực hiện đầy đủ các cam kết của mình. Tôi muốn các bạn biết rằng, Tổng thống Hoa Kỳ, tôi ủng hộ mạnh mẽ TPP bởi vì các bạn cũng sẽ có thể mua nhiều hàng hóa của chúng tôi, "Chế tạo tại Hoa Kỳ".

Moreover, I support TPP because of its important strategic benefits.  Vietnam will be less dependent on any one trading partner and enjoy broader ties with more partners, including the United States.  (Applause.)  And TPP will reinforce regional cooperation.  It will help address economic inequality and will advance human rights, with higher wages and safer working conditions.  For the first time here in Vietnam, the right to form independent labor unions and prohibitions against forced labor and child labor.  And it has the strongest environmental protections and the strongest anti-corruption standards of any trade agreement in history.  That’s the future TPP offers for all of us, because all of us -- the United States, Vietnam, and the other signatories -- will have to abide by these rules that we have shaped together.  That's the future that is available to all of us.  So we now have to get it done -- for the sake of our economic prosperity and our national security.        

Hơn nữa, tôi ủng hộ TPP vì lợi ích chiến lược quan trọng của nó. Việt Nam sẽ ít phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại nào và tận hưởng mối quan hệ rộng rãi với nhiều đối tác hơn, trong đó có Hoa Kỳ. (Vỗ tay.) Và TPP sẽ tăng cường hợp tác khu vực. Nó sẽ giúp giải quyết bất bình đẳng kinh tế và thúc đẩy nhân quyền, với mức lương cao hơn và điều kiện làm việc an toàn hơn. Lần đầu tiên tại Việt Nam, có quyền được thành lập liên đoàn lao động độc lập và cấm lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Và TPP có các biện pháp bảo vệ môi trường mạnh mẽ nhất và các tiêu chuẩn chống tham nhũng mạnh nhất so với bất kỳ thỏa thuận thương mại nào trong lịch sử. Đó là tương lai TPP mang lại cho tất cả chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta - Hoa Kỳ, Việt Nam, và những nước ký tên khác - sẽ phải tuân theo những quy tắc mà chúng ta đã cùng nhau đưa ra. Đó là tương lai có sẵn cho tất cả chúng ta. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải làm cho nó trở thành thực hiện - vì sự thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta.

This brings me to the second area where we can work together, and that is ensuring our mutual security.  With this visit, we have agreed to elevate our security cooperation and build more trust between our men and women in uniform.  We’ll continue to offer training and equipment to your Coast Guard to enhance Vietnam’s maritime capabilities.  We will partner to deliver humanitarian aid in times of disaster.  With the announcement I made yesterday to fully lift the ban on defense sales, Vietnam will have greater access to the military equipment you need to ensure your security.  And the United States is demonstrating our commitment to fully normalize our relationship with Vietnam.  (Applause.)  

Điều này đưa tôi đến lãnh vực thứ hai mà chúng ta có thể làm việc cùng nhau, và đó là đảm bảo an ninh chung của chúng ta. Với chuyến thăm này, chúng tôi đã đồng ý nâng cao hợp tác an ninh của chúng ta và xây dựng lòng tin hơn giữa những người đàn ông và phụ nữ của chúng ta đang mặc quân phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đào tạo và trang thiết bị để bảo vệ bờ biển của bạn để tăng cường khả năng hàng hải của Việt Nam. Chúng tôi sẽ hợp tác để cung cấp viện trợ nhân đạo khi có thiên tai. Với thông báo tôi đã thực hiện ngày hôm qua dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí, Việt Nam sẽ tiếp cận nhiều hơn với các trang thiết bị quân sự mà các bạn cần để đảm bảo an ninh của mình. Và Hoa Kỳ thể hiện cam kết của chúng tôi để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ của chúng tôi với Việt Nam. (Vỗ tay).

More broadly, the 20th century has taught all of us -- including the United States and Vietnam -- that the international order upon which our mutual security depends is rooted in certain rules and norms.  Nations are sovereign, and no matter how large or small a nation may be, its sovereignty should be respected, and its territory should not be violated.  Big nations should not bully smaller ones.  Disputes should be resolved peacefully.  (Applause.)  And regional institutions, like ASEAN and the East Asia Summit, should continue to be strengthened.  That’s what I believe.  That's what the United States believes.  That’s the kind of partnership America offers this region.  I look forward to advancing this spirit of respect and reconciliation later this year when I become the first U.S. President to visit Laos.
Nói rộng hơn, thế kỷ 20 đã dạy cho tất cả chúng ta - kể cả Hoa Kỳ và Việt Nam - rằng trật tự quốc tế mà theo đó an ninh chung của chúng ta phụ thuộc  vào  bắt nguồn từ các quy tắc và tiêu chuẩn nhất định. Các quốc gia đều có chủ quyền, bất luận lớn bé thế nào chủ quyền đó cần được tôn trọng, và lãnh thổ của quốc gia đó không được vi phạm. Các nước lớn không nên bắt nạt những nước nhỏ hơn. Tranh chấp nên được giải quyết một cách hòa bình. (Vỗ tay). Và các tổ chức khu vực, như ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, cần tiếp tục được tăng cường. Đó là những gì tôi tin. Đó là những gì mà Hoa Kỳ tin. Đó là loại quan hệ đối tác Mỹ cung cấp khu vực này. Tôi mong muốn thúc đẩy tinh thần tôn trọng và hòa giải vào cuối năm nay khi tôi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Lào.

In the South China Sea, the United States is not a claimant in current disputes.  But we will stand with partners in upholding core principles, like freedom of navigation and overflight, and lawful commerce that is not impeded, and the peaceful resolution of disputes, through legal means, in accordance with international law.  As we go forward, the United States will continue to fly, sail and operate wherever international law allows, and we will support the right of all countries to do the same.  (Applause.)
Ở Biển Đông, Hoa Kỳ không phải là một bên yêu sách chủ quyền trong các tranh chấp hiện nay. Nhưng chúng tôi sẽ đứng bên cạnh các đối tác trong việc giữ gìn các nguyên tắc cốt lõi, như tự do hàng hải và tự do bay qua, thương mại hợp pháp không bị cản trở, và giải quyết hòa bình các tranh chấp, thông qua các biện pháp pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế. Khi Hoa Kỳ tiến về phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục lái máy bay, đi tàu và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của tất cả các nước được làm như vậy. (Vỗ tay).

Even as we cooperate more closely in the areas I’ve described, our partnership includes a third element -- addressing areas where our governments disagree, including on human rights.  I say this not to single out Vietnam.  No nation is perfect.  Two centuries on, the United States is still striving to live up to our founding ideals.  We still deal with our shortcomings -- too much money in our politics, and rising economic inequality, racial bias in our criminal justice system, women still not being paid as much as men doing the same job.  We still have problems.  And we're not immune from criticism, I promise you.  I hear it every day.  But that scrutiny, that open debate, confronting our imperfections, and allowing everybody to have their say has helped us grow stronger and more prosperous and more just.

Ngay cả khi chúng ta đã hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực tôi đã mô tả, thì quan hệ đối tác của chúng ta còn bao gồm một yếu tố thứ ba - giải quyết các lĩnh vực mà chính phủ của chúng tôi không đồng ý, kể cả về nhân quyền. Tôi nói điều này không phải là duy nhất tại Việt Nam. Không quốc gia nào là hoàn hảo. Hai thế kỷ đã qua, Hoa Kỳ vẫn phấn đấu để sống theo những lý tưởng lập quốc của mình. Chúng tôi vẫn còn phải đối phó với những thiếu sót của chúng tôi - quá nhiều tiền trong nền chính trị của chúng tôi, và bất bình đẳng kinh tế gia tăng, thiên vị chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự của chúng tôi, phụ nữ vẫn không được trả lương nhiều như những người đàn ông làm cùng công việc. Chúng tôi vẫn còn có vấn đề. Và chúng tôi không tránh khỏi những lời chỉ trích, tôi hứa với bạn. Tôi nghe nó mỗi ngày. Nhưng điều đó xoi mói đó những cuộc tranh luận cởi mở đó, đối đầu với sự không hoàn hảo của chúng tôi, và việc cho phép mọi người có tiếng nói của họ đã giúp chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn và chỉ có tốt hơn.

I’ve said this before -- the United States does not seek to impose our form of government on Vietnam.  The rights I speak of I believe are not American values; I think they're universal values written into the Universal Declaration of Human Rights.  They're written into the Vietnamese constitution, which states that “citizens have the right to freedom of speech and freedom of the press, and have the right of access to information, the right to assembly, the right to association, and the right to demonstrate.”  That’s in the Vietnamese constitution.  (Applause.)  So really, this is an issue about all of us, each country, trying to consistently apply these principles, making sure that we -- those of us in government -- are being true to these ideals. 

Tôi đã nói điều này trước đây - Hoa Kỳ không tìm cách áp đặt hình thức chính phủ của chúng tôi lên chính phủ Việt Nam. Tôi tin rằng những quyền tôi đề cập đến không chỉ có giá trị ở Hoa Kỳ. Tôi nghĩ những quyền đó có giá trị phổ quát và đã được ghi vào Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Những quyền đó cũng được ghi vào Hiến pháp Việt Nam, nói rằng "Công dân có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, và có quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền lập hội và quyền biểu tình." Điều đó ghi trong hiến pháp Việt Nam. (Vỗ tay) Vì vậy, thực sự, đây là một vấn đề về tất cả chúng ta, mỗi quốc gia, cố gắng để luôn áp dụng những nguyên tắc này, đảm bảo rằng chúng ta - những người làm việc trong chính phủ -  phải thành thật với những lý tưởng ấy.

In recent years, Vietnam has made some progress.  Vietnam has committed to bringing its laws in line with its new constitution and with international norms.  Under recently passed laws, the government will disclose more of its budget and the public will have the right to access more information.  And, as I said, Vietnam has committed to economic and labor reforms under the TPP.   So these are all positive steps.  And ultimately, the future of Vietnam will be decided by the people of Vietnam.  Every country will chart its own path, and our two nations have different traditions and different political systems and different cultures.  But as a friend of Vietnam, allow me to share my view -- why I believe nations are more successful when universal rights are upheld.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ. Việt Nam đã cam kết đưa luật pháp của mình phù hợp với hiến pháp mới của mình và với chuẩn mực quốc tế. Theo những luật vừa được thông qua, chính phủ sẽ tiết lộ nhiều hơn về ngân sách và công chúng sẽ có quyền truy cập thêm thông tin. Và, như tôi đã nói, Việt Nam đã cam kết cải cách kinh tế và lao động theo TPP. Vì vậy, đây là tất cả các bước tích cực. Rốt cuộc thì, tương lai của Việt Nam sẽ được quyết định bởi những con người Việt Nam. Mỗi quốc gia sẽ tự vạch đường đi của riêng mình, và hai nước chúng ta có những truyền thống khác nhau và hệ thống chính trị khác nhau và các nền văn hóa khác nhau. Nhưng một người bạn của Việt Nam, cho phép tôi được chia sẻ quan điểm của tôi - lý do tại sao tôi tin rằng các quốc gia có nhiều thành công khi quyền phổ quát được tôn trọng.

When there is freedom of expression and freedom of speech, and when people can share ideas and access the Internet and social media without restriction, that fuels the innovation economies need to thrive.  That's where new ideas happen.  That's how a Facebook starts.  That's how some of our greatest companies began -- because somebody had a new idea.  It was different.  And they were able to share it.  When there’s freedom of the press -- when journalists and bloggers are able to shine a light on injustice or abuse -- that holds officials accountable and builds public confidence that the system works.  When candidates can run for office and campaign freely, and voters can choose their own leaders in free and fair elections, it makes the countries more stable, because citizens know that their voices count and that peaceful change is possible.  And it brings new people into the system.

Khi có tự do biểu đạt và tự do ngôn luận, và khi mọi người có thể chia sẻ ý tưởng và truy cập Internet và các phương tiện truyền thông xã hội không hạn chế, điều đó cung cấp nhiên liệu cho những canh tân mà nền kinh tế cần để phát triển. Đó là nơi những ý tưởng mới nảy sinh. Đó là cách một Facebook bắt đầu. Đó là cách mà một số công ty lớn nhất của chúng tôi đã bắt đầu - vì ai đó đã có một ý tưởng mới. Nó rất khác biệt. Và họ có thể chia sẻ nó. Khi có tự do báo chí - khi các nhà báo và blogger có thể đưa ra ánh sáng bất công và lạm dụng – điều đó giúp giới chức chịu trách nhiệm và xây dựng niềm tin công chúng để hệ thống hoạt động. Khi các ứng cử viên có thể tham gia các chức vụ côngvận động tranh cử một cách tự do, và cử tri có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng, điều đó làm cho các quốc gia ổn định hơn, bởi vì người dân biết rằng tiếng nói của họ được coi trọng và rằng sự thay đổi hòa bình là có thể. Và nó đưa những người mới vào hệ thống.

When there is freedom of religion, it not only allows people to fully express the love and compassion that are at the heart of all great religions, but it allows faith groups to serve their communities through schools and hospitals, and care for the poor and the vulnerable.  And when there is freedom of assembly -- when citizens are free to organize in civil society -- then countries can better address challenges that government sometimes cannot solve by itself.  So it is my view that upholding these rights is not a threat to stability, but actually reinforces stability and is the foundation of progress.

Khi có tự do tôn giáo, nó không chỉ cho phép mọi người thể hiện đầy đủ tình yêu thương và lòng từ bi mà vốn là trung tâm của tất cả các tôn giáo lớn, còn cho phép các nhóm tôn giáo phục vụ cộng đồng của họ thông qua các trường học và bệnh viện, và chăm sóc cho người nghèo và người dễ bị tổn thương. Và khi có tự do hội họp - khi người dân được tự do tổ chức xã hội dân sự - thì đất nước có thể giải quyết tốt hơn những thách thức chính quyền mà đôi khi không thể giải quyết một mình. Vì vậy, quan điểm của tôi việc duy trì các quyền không phải là một mối đe dọa cho sự ổn định, nhưng thực sự củng cố sự ổn định và là nền tảng của sự tiến bộ.

After all, it was a yearning for these rights that inspired people around the world, including Vietnam, to throw off colonialism.  And I believe that upholding these rights is the fullest expression of the independence that so many cherish, including here, in a nation that proclaims itself to be “of the People, by the People and for the People.”

Sau khi tất cả, chính khát vọng về những quyền đó đã truyền cảm hứng cho con người ở khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, muốn xóa bỏ chủ nghĩa thực dân. Và tôi tin rằng việc ủng hộ các quyền này là biểu hiện đầy đủ nhất về sự độc lập mà rất nhiều người chúng ta trân trọng, kẻ cả cả ở đây, trong một quốc gia tự tuyên bố mình là "của dân, do dân và vì dân."

Vietnam will do it differently than the United States does.  And each of us will do it differently from many other countries around the world.  But there are these basic principles that I think we all have to try to work on and improve.  And I said this as somebody who's about to leave office, so I have the benefit of almost eight years now of reflecting on how our system has worked and interacting with countries around the world who are constantly trying to improve their systems, as well.

Việt Nam sẽ làm khác với Hoa Kỳ. Và mỗi người chúng ta sẽ làm điều đó một cách khác nhau từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhưng có những nguyên tắc cơ bản mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải cố gắng thực hiện và cải thiện. Và tôi đã nói điều này như một người sắp rời chức vụ, vì vậy tôi có lợi ích của gần tám năm nay phản ánh trên hệ thống của chúng tôi đã làm việc như thế nào và tương tác với các nước trên thế giới cũng đang lien tục cố gắng để cải thiện hệ thống của họ.
Finally, our partnership I think can meet global challenges that no nation can solve by itself.  If we’re going to ensure the health of our people and the beauty of our planet, then development has to be sustainable.  Natural wonders like Ha Long Bay and Son Doong Cave have to be preserved for our children and our grandchildren.  Rising seas threaten the coasts and waterways on which so many Vietnamese depend.  And so as partners in the fight against climate change, we need to fulfill the commitments we made in Paris, we need to help farmers and villages and people who depend on fishing to adapt and to bring more clean energy to places like the Mekong Delta -- a rice bowl of the world that we need to feed future generations.
Cuối cùng, quan hệ đối tác của chúng ta tôi nghĩ rằng có thể đáp ứng những thách thức toàn cầu mà không một quốc gia có thể giải quyết một mình. Nếu chúng ta muốn đảm bảo sức khỏe của người dân và vẻ đẹp của hành tinh của chúng tôi, thì phát triển phải có tính bền vững. Kỳ quan thiên nhiên như Vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng phải được bảo tồn cho con em chúng ta và con cháu chúng ta. Mực nước biển tăng đe dọa bờ biển và đường thủy rất nhiều người Việt Nam phải phụ thuộc. Và như vậy, với tư cách là đối tác trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ các cam kết chúng tôi đã đưa ra ở Paris, chúng ta cần phải giúp nông dân và các làng mạc và những người phụ thuộc vào nghề đánh bắt cá biết thích ứng và mang lại năng lượng sạch đến những nơi như vùng đồng bằng sông Cửu Long - một vựa lúa của thế giới mà chúng ta cần để nuôi các thế hệ tương lai.

And we can save lives beyond our borders.  By helping other countries strengthen, for example, their health systems, we can prevent outbreaks of disease from becoming epidemics that threaten all of us.  And as Vietnam deepens its commitment to U.N. peacekeeping, the United States is proud to help train your peacekeepers.  And what a truly remarkable thing that is -- our two nations that once fought each other now standing together and helping others achieve peace, as well.  So in addition to our bilateral relationship, our partnership also allows us to help shape the international environment in ways that are positive.

Và chúng ta có thể cứu sống những người bên ngoài biên giới của chúng ta. Chẳng hạn, bằng cách giúp đỡ các nước khác tăng cường hệ thống y tế, chúng ta có thể ngăn chặn sự bùng phát của bệnh trở thành dịch bệnh đe dọa tất cả chúng ta. Và khi Việt Nam tăng thêm cam kết với Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, Hoa Kỳ tự hào giúp huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình của các bạn. Và một điều thực sự đáng ngạc nhiên là - hai quốc gia chúng ta từng đánh nhau nay lại đang sát cánh cùng nhau giúp đỡ những người khác cũng đạt được hòa bình. Vì vậy, ngoài mối quan hệ song phương của chúng ta, quan hệ đối tác của chúng ta cũng cho phép chúng ta giúp định hình môi trường quốc tế theo những phương cách tích cực.

Now, fully realizing the vision that I’ve described today is not going to happen overnight, and it is not inevitable.  There may be stumbles and setbacks along the way.  There are going to be times where there are misunderstandings.  It will take sustained effort and true dialogue where both sides continue to change.  But considering all the history and hurdles that we've already overcome, I stand before you today very optimistic about our future together.  (Applause.)  And my confidence is rooted, as always, in the friendship and shared aspirations of our peoples.

Bây giờ, thực hiện đầy đủ các tầm nhìn mà tôi đã trình bày hôm nay sẽ không xảy ra một sớm một chiều, và nó cũng không phải là không thể tránh khỏi. Có thể có tụt hậu và thất bại trên đường đi. Sẽ có những thời điểm xuất hiện những hiểu lầm. Scần có những nỗ lực bền bỉ và đối thoại đích thực, để cả hai bên tiếp tục thay đổi. Nhưng xem xét toàn bộ tiến trình lịch sử và những trở lực mà chúng ta đã vượt qua, tôi đứng trước các bạn hôm nay rất lạc quan về tương lai của hai nước bên nhau. (Vỗ tay). Và như mọi khi, sự tự tin của tôi bắt nguồn từ trong tình bạn và nguyện vọng được chia sẻ bởi hai dân tộc chúng ta.

I think of all the Americans and Vietnamese who have crossed a wide ocean -- some reuniting with families for the first time in decades -- and who, like Trinh Cong Son said in his song, have joined hands, and opening their hearts and seeing our common humanity in each other.  (Applause.)

Tôi nghĩ rằng tất cả người Mỹ và người Việt Nam đã vượt qua một đại dương rộng - một số đoàn tụ với gia đình lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ - và những người, như Trịnh Công Sơn đã nói trong bài hát của mình, đã nối vòng tay lớn, và mở rộng trái tim của mình và nhìn thấy trong nhau nhân loại chung của chúng ta. (Vỗ tay).

I think of all the Vietnamese Americans who have succeeded in every walk of life -- doctors, journalists, judges, public servants.  One of them, who was born here, wrote me a letter and said, by “God’s grace, I have been able to live the American Dream…I'm very proud to be an American but also very proud to be Vietnamese.”  (Applause.)  And today he’s here, back in the country of his birth, because, he said, his “personal passion” is “improving the life of every Vietnamese person.”

Tôi nghĩ rằng tất cả những người Mỹ gốc Việt đã thành công trong mỗi bước đi của cuộc sống - các bác sĩ, các nhà báo, thẩm phán, công chức. Một trong số họ, những người đã được sinh ra ở đây, đã viết thư cho tôi và nói, nhờ "hồng ân Thiên Chúa, tôi đã có thể sống giấc mơ Mỹ... Tôi rất tự hào là một người Mỹ nhưng cũng rất tự hào là người Việt Nam." (vỗ tay) Và hôm nay ông ấy ở đây, trở lại trong nước ngày sinh của mình, bởi vì, ông nói, "niềm đam mê cá nhân" của mình là "cải thiện đời sống của mỗi người Việt."

I think of a new generation of Vietnamese -- so many of you, so many of the young people who are here -- who are ready to make your mark on the world.  And I want to say to all the young people listening:  Your talent, your drive, your dreams -- in those things, Vietnam has everything it needs to thrive.  Your destiny is in your hands.  This is your moment.  And as you pursue the future that you want, I want you to know that the United States of America will be right there with you as your partner and as your friend.  (Applause.)

Tôi nghĩ đến một thế hệ người Việt mới - rất nhiều các bạn, rất nhiều người trẻ đang ở đây - những người đã sẵn sàng để ghi dấu ấn của mình trên thế giới. Và tôi muốn nói với tất cả những người trẻ đang nghe: tài năng của bạn, động lực của bạn, những giấc mơ của bạn - trong những điều đó, Việt Nam có tất cả mọi thứ Việt Nam cần để phát triển mạnh. Số phận của bạn nằm trong tay của bạn. Đây là thời điểm của các bạn. khi các bạn theo đuổi trong tương lai mà bạn muốn, tôi muốn bạn biết rằng Hoa Kỳ sẽ đến ngay với bạn là đối tác của bạn và bạn bè của bạn. (Vỗ tay).

And many years from now, when even more Vietnamese and Americans are studying with each other; innovating and doing business with each other; standing up for our security, and promoting human rights and protecting our planet with each other -- I hope you think back to this moment and draw hope from the vision that I’ve offered today.  Or, if I can say it another way -- in words that you know well from the Tale of Kieu -- “Please take from me this token of trust, so we can embark upon our 100-year journey together.”  (Applause.)  

Và nhiều năm kể từ hôm nay, khi nhiều người Việt và người Mỹ hơn nữa nghiên cứu cùng nhau; đổi mới và kinh doanh cùng nhau; cùng nhau đứng lên an ninh của chúng ta, và thúc đẩy nhân quyền và bảo vệ hành tinh của chúng ta - Tôi hy vọng các bạn nghĩ về thời điểm này và rút ra hy vọng từ tầm nhìn mà tôi đã trao các bạn hôm nay. Hoặc, nếu tôi có thể nói một cách khác - nói cách mà bạn biết rõ từ Truyện Kiều - “Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi” (Vỗ tay. )

Cam on cac ban.  Thank you very much.  Thank you, Vietnam.  Thank you.  (Applause.)

Cam on cac ban. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn bạn, Việt Nam. Cảm ơn bạn. (Vỗ tay).


Translated by nguyenquang
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/24/remarks-president-obama-address-people-vietnam

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn