MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, May 25, 2016

JOINT STATEMENT: BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Tuyên bố chung Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamJOINT STATEMENT: BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Tuyên bố chung Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
The White House
Office of the Press Secretary
May 23, 2016
For Immediate Release

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
23/5/2016


At the invitation of the President of the Socialist Republic of Vietnam Tran Dai Quang, President of the United States of America Barack Obama paid an historic visit to Vietnam to celebrate the Comprehensive Partnership between the two countries and to advance their shared vision for the future. On the occasion of the visit and the May 23, 2016 meeting between the two leaders, the United States and Vietnam adopted this Joint Statement.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam để chào mừng sự hợp tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy tầm nhìn chung hướng tới tương lai. Nhân dịp chuyến thăm và cuộc họp ngày 23 tháng 5 năm 2016 giữa hai nhà lãnh đạo, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thông qua Tuyên bố chung này.

Both sides noted with satisfaction the rapid, substantive, and comprehensive growth of U.S.-Vietnam relations over the past year, guided by the U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership of 2013 and the Joint Vision Statement issued during the historic visit to the United States by General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam Nguyen Phu Trong in July 2015.

Hai bên hài lòng ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng, thực chất, và toàn diện của quan hệ Hoa Kỳ-Việt trong năm qua, được định hướng bởi Quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt năm 2013 và Tuyên bố Tầm nhìn chung được công bố trong chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hồi tháng bảy 2015.

The common interests of the United States and Vietnam continued to expand through intensifying exchanges of delegations at all levels and maintaining dialogue mechanisms; promoting economic growth thanks to enhanced trade and investment relations; and deepening cooperation in education, science and technology, health, security and national defense, people-to-people ties, human rights, humanitarian, and war legacy issues. The increasingly enhanced U.S.-Vietnam relations have positively contributed to the joint efforts of the international community in maintaining peace, stability, cooperation, and respect for international law in the region, and building a rules-based region. Together, we are addressing regional and global challenges, including climate change, sustainable development, global health, non-proliferation of weapons of mass destruction, peacekeeping, and wildlife trafficking.

Các lợi ích chung của Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục mở rộng thông qua tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu ở các cấp và duy trì cơ chế đối thoại; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ vào quan hệ thương mại và đầu tư được tăng cường; và tăng cường hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, an ninh, quốc phòng, quan hệ nhân dân hai nước, nhân quyền, nhân đạo, và các vấn đề di sản chiến tranh. Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam ngày càng tăng cường đã góp phần tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế trong khu vực, và xây dựng khu vực dựa trên luật pháp. Hai nước đang cùng nhau giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, y tế toàn cầu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gìn giữ hòa bình, và buôn bán động vật hoang dã.
Toward that end, the two countries reaffirmed their obligations to observe the UN Charter and commitments to respect international law, their respective political systems, independence, sovereignty, and territorial integrity. The United States and Vietnam also committed to strengthening and developing the ASEAN Community, and to working with the international community to respond to global challenges. Both sides committed to work together to advance the Comprehensive Partnership in the following areas:

Hướng tới mục tiêu đó, hai nước đã tái khẳng định nghĩa vụ tuân thủ Hiến chương Liên Hợp quốc để và cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng cam kết tăng cường và phát triển cộng đồng ASEAN, và để phối hợp với cộng đồng quốc tế để đối phó với những thách thức toàn cầu. Cả hai bên cam kết sẽ làm việc với nhau để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện trong các lĩnh vực sau:


Strengthening Political and Diplomatic Ties
Both sides pledged to continue to exchange delegations at all levels, especially high-level delegations, and to strengthen dialogue between agencies of the two governments. The two sides also intend to expand annual high-level dialogues between their two foreign ministries to discuss measures to strengthen the Comprehensive Partnership and discuss other issues of mutual interest. The two sides concurred that strengthening mutual trust plays a crucial role in enabling sustainable, healthy, and long-term friendship and cooperation.

Tăng cường Quan hệ chính trị và ngoại giao
Hai bên cam kết sẽ tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, và tăng cường đối thoại giữa các cơ quan của Chính phủ hai nước. Hai bên cũng có ý định mở rộng đối thoại cấp cao thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao để thảo luận biện pháp tăng cường Quan hệ đối tác toàn diện và thảo luận về các vấn đề khác cùng quan tâm. Hai bên nhất trí rằng việc tăng cường tin cậy lẫn nhau đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng tình hữu nghị và hợp tác bền vững, lành mạnh và lâu dài.

Advancing Economic Ties
The two countries resolve to focus on fostering economic cooperation, including trade, investment, science and technology, human resource training, and climate change. The two sides stated that the Trans-Pacific Partnership (TPP) is economically and strategically important, and would promote trade and investment between them, accelerate inclusive economic growth, and create jobs.
The two sides reaffirmed their commitments to seek early ratification and full implementation of this high-standard agreement, including commitments on investment, business facilitation and development, intellectual property, textile, services, labor, and environment.
The United States pledged to support Vietnam through robust technical assistance and capacity-building programs to effectively implement and meet the high standards of the TPP. The two sides also reaffirmed their commitment to ensure that economic growth is inclusive and creates opportunity for all, which is furthered by fostering innovation, entrepreneurship, and sustainable economic development.
The two sides highlighted that development cooperation continues to be a driving force in the bilateral relationship. Both countries pledged to promote bilateral trade and investment, and would continue to work toward access for industrial, agricultural, and aquacultural goods.
The United States and Vietnam committed to consult through the enhanced bilateral working group in a cooperative and comprehensive manner regarding Vietnam’s desire to be recognized as a market economy. Both countries welcomed the conclusion of major commercial deals on the occasion of the visit, such as VietJet’s purchase of 100 Boeing aircraft and Pratt & Whitney engines, as well as a wind energy MOU between GE and the Vietnamese government.

Thúc đẩy Quan hệ kinh tế
Hai quốc gia quyết tâm tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, bao gồm cả thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, và biến đổi khí hậu. Hai bên khẳng định rằng quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có vai trò quan trọng về kinh tế và chiến lược, và sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa giữa hai nước, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế toàn diện và tạo công ăn việc làm.
Hai bên tái khẳng định lại cam kết của mình nhằm tìm kiếm việc phê chuẩn sớm và thực hiện đầy đủ hiệp ước có tiêu chuẩn cao cấp này, bao gồm các cam kết về đầu tư, tạo thuận lợi cho kinh doanh và phát triển, sở hữu trí tuệ, dệt may, dịch vụ, lao động và môi trường.
Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực mạnh mẽ để thực hiện và đáp ứng các tiêu chuẩn cao của TPP một cách hiệu quả. Hai bên cũng khẳng định lại cam kết của mình để đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế có tính toàn diện và tạo ra cơ hội cho tất cả, được đẩy mạnh bằng cách thúc đẩy sự canh tân, tinh thần doanh nghiệp và phát triển kinh tế bền vững.
Hai bên nhấn mạnh rằng hợp tác phát triển tiếp tục là một động lực trong mối quan hệ song phương. Hai nước cam kết thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, và sẽ tiếp tục làm việc theo hướng tiếp cận các mặt hàng công nghiệp, nông nghiệp, và thuỷ sản.
Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết sẽ tham khảo ý kiến ​​thông qua nhóm làm việc song phương tăng cường theo thể thức hợp tác và toàn diện quan tâm tới mong muốn của Việt Nam được công nhận nền kinh tế thị trường. Hai bên hoan nghênh việc ký kết các hợp đồng thương mại lớn nhân dịp chuyến thăm, chẳng hạn như VietJet mua 100 máy bay của Boeing và động cơ Pratt & Whitney, cũng như một biên bản ghi nhớ về năng lượng gió giữa tập đoàn GE và chính phủ Việt Nam.


Deepening People-to-People Ties.
Both sides affirmed their support for the enhancement of people-to-people ties to strengthen mutual understanding, cooperation, and friendship between the two peoples. The United States welcomed the Vietnamese government’s approval of the Peace Corps to teach the English language in Vietnam. The United States and Vietnam hailed the establishment of Fulbright University Vietnam, which will be a world-class Vietnamese university. Both sides welcomed the bilateral arrangement granting one-year, multiple-entry visas for short-term business and tourism travelers from both countries. Both sides highly valued and recognized the success of the Vietnamese-American community and their contributions to the promotion of bilateral ties.

Làm sâu sắc hơn quan hệ nhân dân
Hai bên khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ nhân dân hai nước để củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hoa Kỳ hoan nghênh Chính phủ Việt Nam chấp thuận để Peace Corps dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam hoan nghênh việc thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam, đó sẽ là một đại học Việt Nam đẳng cấp thế giới. Hai bên hoan nghênh thỏa thuận song phương về việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần trong một năm cho những người đi lại vì mục đích du lịch và làm ăn từ hai nước. Cả hai bên đánh giá cao và thừa nhận thành công của cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt và đóng góp của họ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.
Enhancing Security and Defense Cooperation

The United States and Vietnam reaffirmed their commitment to strengthen defense cooperation between the two countries as outlined in the Memorandum of Understanding on Advancing Bilateral Defense Cooperation in 2011 and the U.S.-Vietnam Joint Vision Statement on Defense Relations signed in 2015, giving priority to humanitarian cooperation, war legacy, maritime security, peacekeeping, and humanitarian assistance and disaster relief. Both sides reiterated they would continue to strengthen cooperation in the fields of security, combatting transnational crime, and cyber security.
Vietnam welcomed the U.S. government decision to fully lift the ban on the sale of lethal weapons to Vietnam. Vietnam welcomed U.S. maritime security assistance – including through the Maritime Security Initiative (MSI), the Cooperative Threat Reduction program, and Foreign Military Financing – and looked forward to working with the United States to enhance Vietnam’s maritime capabilities. The United States and Vietnam signed a letter of intent to establish a working group for the Cooperative Humanitarian and Medical Storage Initiative (CHAMSI), which will advance cooperation on humanitarian assistance and disaster relief. The United States reaffirmed its support for Vietnam’s peacekeeping efforts with an aim of assisting Vietnam’s first deployment of UN peacekeeping forces by 2017.

Tăng cường an ninh và Hợp tác Quốc phòng

Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước như đã nêu trong Bản ghi nhớ về Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung Hoa Kỳ-Việt Nam về quan hệ quốc phòng ký kết năm 2015, ưu tiên hợp tác nhân đạo, di sản chiến tranh, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình, và hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Cả hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, và an ninh mạng.
Việt Nam hoan nghênh quyết định của chính phủ Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ hỗ trợ an ninh hàng hải – bao gồm Sáng kiến ​​An ninh Hàng hải (MSI), chương trình hợp tác giảm mối đe dọa và tài trợ quân sự nước ngoài - và mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường khả năng hàng hải của Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký ý định thư về việc thành lập một nhóm làm việc Sáng kiến hợp tác nhân đạo và dự trữ y tế (CHAMSI), nhằm thúc đẩy hợp tác về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Hoa Kỳ tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ lần triển khai lần đầu tiên của Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc năm 2017.

Both countries expressed their satisfaction with their joint efforts to advance humanitarian and war legacy issues. In particular, the United States valued Vietnam’s active cooperation to support the humanitarian mission of providing the fullest possible accounting for U.S. personnel still missing from the war. Both sides committed to continue their cooperation on unexploded ordnance removal. Vietnam welcomed cooperation leading to the successful conclusion of the first phase of dioxin remediation at Danang International Airport, with the final phase already underway. The United States committed to partnering with Vietnam to make a significant contribution to the clean-up of dioxin contamination at Bien Hoa Air Base.

Cả hai nước bày tỏ sự hài lòng với nỗ lực chung nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề nhân đạo và di sản chiến tranh. Đặc biệt, Hoa Kỳ đánh giá cao hợp tác tích cực của Việt Nam trong việc hỗ trợ sứ mệnh nhân đạo qua việc cung cấp thống kê đầy đủ nhất có thể có về nhân viên Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Cả hai bên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác về loại bỏ bom mìn chưa nổ. Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác dẫn đến kết thúc thành công giai đoạn đầu tiên của việc xử lý dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, với khâu cuối cùng đã được tiến hành. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam để thực hiện một đóng góp đáng kể vào việc tẩy độc ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa.

Promoting Human Rights and Legal Reform
Both countries pledged to continue supporting the promotion and protection of human rights in conformity with their own constitutions and respective international commitments. The two countries welcomed the results of positive, frank, and constructive dialogues on human rights, especially the 20th round of the U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue in April 2016, to narrow differences and continue to build trust. The United States welcomed Vietnam's ongoing efforts in improving its legal system and undertaking legal reform in order to better guarantee the human rights and fundamental freedoms for everyone in accordance with the 2013 Constitution. Vietnam informed the United States of its plan to revise, amend, and draft new laws, including the Law on Religion and Belief, Law on Association, the Amended Law on Legal Aid, the Amended Law on Legal Record, and Law on the Promulgation of Administrative Decisions. Both sides recognized the contributions that social and religious organizations continue to make in the fields of education, healthcare, and social services in both countries. Both sides encouraged further cooperation to ensure that all people – regardless of gender, race, religion, and sexual orientation, and including persons with disabilities – fully enjoy their human rights. The United States and Vietnam welcomed a letter of agreement on law enforcement and justice sector assistance.


Thúc đẩy nhân quyền và cải cách pháp luật
Cả hai nước cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người phù hợp với hiến pháp riêng mỗi nước và với các cam kết quốc tế tương ứng. Hai nước hoan nghênh kết quả của cuộc đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người, đặc biệt là vòng thứ 20 của Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam vào tháng Tư năm 2016, để thu hẹp sự khác biệt và tiếp tục xây dựng lòng tin. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực liên tục của Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống pháp luật và thực hiện các cải cách pháp luật nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả mọi người theo Hiến pháp năm 2013. Việt Nam đã thông báo với Hoa Kỳ về kế hoạch của mình để điều chỉnh, sửa đổi, và dự thảo luật mới, trong đó có Luật về Tôn giáo và Tín ngưỡng, Luật về Hội, Luật sửa đổi bổ sung trợ giúp pháp lý, Luật sửa đổi bổ sung Lý lịch tư pháp, Luật Ban hành Quyết định hành chính. Cả hai bên đều công nhận những đóng góp mà các tổ chức xã hội và tôn giáo tiếp tục thực hiện trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, và các dịch vụ xã hội ở cả hai nước. Cả hai bên khuyến khích hợp tác hơn nữa để đảm bảo rằng tất cả mọi người - không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, và khuynh hướng tình dục, và bao gồm cả người khuyết tật - được hưởng đầy đủ các quyền con người của họ. Hoa Kỳ và Việt Nam đã đón một thư thỏa thuận về thực thi pháp luật và hỗ trợ tư pháp.Addressing Regional and Global Challenges
The United States and Vietnam reaffirmed their shared commitment to the peaceful resolution of territorial and maritime disputes, including full respect for diplomatic and legal processes, without resorting to the threat or use of force in accordance with the UN Charter and international laws, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Both countries underscored the commitments of parties to the disputes to refrain from actions that aggravate or broaden the disputes and recognize the importance of strictly implementing the Declaration on the Conduct of Parties (DOC) and working to accelerate negotiation with substantive results toward the early conclusion of the Code of Conduct (COC). In this regard, both countries expressed serious concerns over recent developments in the South China Sea that have caused tensions, eroded trust and threatened peace, security, and stability. Both countries recognized the imperative of upholding the freedom of navigation and overflight and unimpeded lawful commerce in the South China Sea, called for non-militarization and self-restraint in addressing disputes, reaffirmed shared commitments under the Sunnylands Declaration, and committed to working closely with other ASEAN partners in implementing that Declaration.


Đối phó thách thức khu vực và thế giới
Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết chung về giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải, bao gồm tôn trọng đầy đủ các quy trình ngoại giao và pháp lý, mà không cần đến sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật biển (UNCLOS). Cả hai nước nhấn mạnh cam kết của các bên tranh chấp nhằm tránh những hành động đó làm trầm trọng thêm hoặc mở rộng tranh chấp và nhận ra tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và làm việc để đẩy nhanh tiến độ đàm phán với những kết quả đáng kể đối với việc sớm kết thúc Quy tắc ứng xử (COC). Về vấn đề này, cả hai nước bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về diễn biến gần đây ở Biển Đông đã gây ra những căng thẳng, lòng tin bị xói mòn và đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định. Cả hai nước đều công nhận sự cấp thiết của việc ủng hộ tự do hàng hải và hàng không và thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông, kêu gọi cam kết phi quân sự và tự kiềm chế trong việc giải quyết các tranh chấp, khẳng định lại cam kết chung theo Tuyên bố Sunnylands, và cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác khác của ASEAN trong việc thực hiện Tuyên bố đó.

The United States reaffirmed its commitment to actively coordinate with and support Vietnam in successfully organizing APEC 2017.

Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của mình để chủ động phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong việc tổ chức thành công APEC 2017.

The United States and Vietnam reaffirmed their commitment to addressing climate change and implementing the Paris Agreement. They shared a desire to see the early entry into force of the Agreement, and are both committed to formally joining the Agreement in 2016. The United States and Vietnam pledged to take a number of practical actions to advance climate mitigation and adaptation, as well as enhance transparency and capacity building in the U.S.-Vietnam Climate Partnership, including in the Mekong River Delta. Future work will build on the results of collaboration between the United States and Vietnam in implementing programs under the Lower Mekong Initiative. The United States pledged its continued support for Vietnam in responding to the latter’s worst drought in over 90 years and salinization, and in advancing sustainable economic development in the lower Mekong basin. As a development partner of the Mekong River Commission (MRC), the United States expressed its commitment to supporting cooperation among MRC members and between MRC members and other regional mechanisms in using, managing, and developing trans-boundary water resources in an effective and sustainable manner.


Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thực hiện Thỏa thuận Paris. Hai bên chia sẻ mong muốn được thấy bước đầu Hiệp định có hiệu lực, và cả hai đều cam kết sẽ chính thức gia nhập Thỏa thuận vào năm 2016. Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết thực hiện một số hành động thiết thực để thúc đẩy giảm thiểu tác động của khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường tính minh bạch và xây dựng năng lực trong quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam về khí hậu, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Công việc sắp tới sẽ xây dựng trên các kết quả của sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc thực hiện các chương trình theo Sáng kiến ​​Hạ lưu sông Mekong. Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với đợt hạn hán tồi tệ nhất của Việt Nam trong hơn 90 năm qua, xâm nhập mặn, và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở hạ lưu sông Mekong. Là một đối tác phát triển của Ủy hội sông Mekong (MRC), Hoa Kỳ bày tỏ cam kết của mình nhằm hỗ trợ hợp tác giữa các thành viên MRC và giữa các thành viên Ủy hội và các cơ chế khác trong khu vực trong việc sử dụng, quản lý và phát triển nguồn nước xuyên biên giới một cách hiệu quả và bền vững.


The two countries expressed support for an expanding civil nuclear partnership as we seek to reduce emissions from the global power sector, the signing of the Administrative Arrangement under the U.S.-Vietnam Agreement for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy ("123" Agreement), and the highest standards of nuclear safety, security, and nonproliferation. Both countries welcomed the successful outcomes of the 2016 Nuclear Security Summit and pledged to continue to work together to strengthen the global nuclear security architecture. The two sides intend to establish the U.S.-Vietnam Joint Commission on Civil Nuclear Cooperation to facilitate the implementation of the 123 Agreement.

Hai nước đã bày tỏ sự ủng hộ một sự hợp tác hạt nhân dân sự mở rộng khi tìm cách giảm phát thải từ ngành năng lượng toàn cầu, việc ký kết Thỏa thuận hành chính theo Hiệp định Hoa Kỳ-Việt Nam về hợp tác trong Sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình (Hiệp định "123"), và các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh hạt nhân, và không phổ biến hạt nhân. Cả hai nước hoan nghênh kết quả thành công của Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân 2016 và cam kết sẽ tiếp tục làm việc với nhau để tăng cường cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu. Hai bên có ý định thành lập Uỷ ban hỗn hợp Hoa Kỳ-Việt Nam về hợp tác hạt nhân dân sự để tạo điều kiện cho việc thực hiện Hiệp định 123.


The two countries committed to sustain their successful cooperation and joint leadership under the Global Health Security Agenda (GHSA), particularly with respect to collaboration on the emergency operations centers and outbreak detection and response in humans and animals, as well as implementation of a national roadmap to achieve each of the GHSA targets. The United States pledged its support to improve Vietnam’s capacity in coastal medicine. The United States and Vietnam committed to work together regionally and globally to prevent, detect, and respond to epidemic threats, and both countries affirmed to undertake a joint evaluation of these efforts in 2016.

Hai nước cam kết duy trì hợp tác thành công và lãnh đạo hỗn hợp theo Chương trình nghị sự An ninh y tế toàn cầu (GHSA), đặc biệt đối với hợp tác của các trung tâm hoạt động khẩn cấp và phát hiện ổ dịch và đáp ứng ở người và động vật, cũng như thực hiện một lộ trình quốc gia để đạt được từng mục tiêu của Chương trình nghị sự An ninh y tế toàn cầu. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực của Việt Nam trong y học duyên hải. Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết sẽ làm việc cùng nhau tại khu vực và trên toàn cầu để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa đại dịch, và cả hai nước khẳng định sẽ thực hiện một đánh giá chung về những nỗ lực trong năm 2016.

Both countries also reaffirmed their commitment to combating wildlife trafficking and protecting biodiversity under the new U.S.-Vietnam Partnership to Combat Wildlife Trafficking.

Cả hai quốc gia cũng khẳng định lại cam kết của mình nhằm đấu tranh chống buôn bán động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học theo quan hệ đối tác Hoa Kỳ - Việt Nam mới về phòng chống buôn bán động vật hoang dã.

Deepening a Long-Term Partnership
Both sides agreed to further enhance the U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership, making it deeper, more substantive, and more effective in order to better serve the interests of the two peoples for peace, stability, and cooperation in the region and the world.
Làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác dài hạn
Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện của Hoa Kỳ-Việt Nam, làm sâu sắc hơn, thực chất hơn, và hiệu quả hơn để phục vụ tốt hơn cho lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn