MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 26, 2016

REMARKS BY PRESIDENT OBAMA TO THE PEOPLE OF CUBA

Phát biểu của Tổng thống Obama với dân Cuba
Gran Teatro de la Habana
Havana, Cuba

Gran Teatro de la Habana
Havana, Cuba

PRESIDENT OBAMA:  Thank you.  (Applause.)  Muchas gracias.  Thank you so much.  Thank you very much.

Tổng thống Obama: Cảm ơn bạn. (Vỗ tay). Muchas gracias. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn nhiều.

President Castro, the people of Cuba, thank you so much for the warm welcome that I have received, that my family have received, and that our delegation has received.  It is an extraordinary honor to be here today.

Thưa Chủ tịch Castro, nhân dân Cuba, cảm ơn các bạn rất nhiều về sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được, gia đình tôi đã nhận được, và rằng phái đoàn chúng tôi đã nhận được. Thật là một vinh dự đặc biệt được có mặt ở đây ngày hôm nay.

Tuesday, March 22, 2016

WHAT DOES “REACTIONARY” MEAN? PHẢN ĐỘNG NGHĨA LÀ GÌ?

WHAT DOES “REACTIONARY” MEAN?
PHẢN ĐỘNG NGHĨA LÀ GÌ?
Before examining the meaning of the term reactionary, let’s have a look at its position in the so-called Political Spectrum

Trước xem xét ý nghĩa của thuật ngữ phản động, chúng ta hãy có một cái nhìn về vị trí của nó trong cái gọi là phổ lập trường chính trị
I. THE POLITICAL SPECTRUM(S)
A common method of describing the political orientation of an individual or a political party is through the use of the terms Left Wing and Right Wing, and we can draw a spectrum / continuum all the way from the far left to the far right.

I. PHỔ LẬP TRƯỜNG CHÍNH TR
Một phương pháp phổ biến để mô tả các định hướng chính trị của một cá nhân hay một chính đảng là thông qua việc sử dụng các từ ngữ cánh tảcánh hữu, và chúng ta có thể vẽ ra một phổ / liên tục toàn bộ đường đi từ cực tả sang cực hữu.