MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, November 20, 2015

WHAT ARE PARABENS AND WHY SHOULD YOU AVOID THEM PARABEN LÀ GÌ VÀ TạI SAO BẠN NÊN TRÁNH CHÚNG

WHAT ARE PARABENS AND WHY SHOULD YOU AVOID THEM
PARABEN LÀ GÌ VÀ TạI SAO BN NÊN TRÁNH CHÚNG

David Quilty June
21, 2007
David Quilty
21 Tháng Sáu 2007What Are Parabens?
Paraben là gì?
Parabens are creating a stir in the media, but many of us don’t  know exactly what they are. The Good Human hopes to debunk the rumours and present you with the facts and tools to make informed decisions on whether or not you will be boycotting parabens in your home.

Paraben đang tạo ra một sự khuấy động trên các phương tiện truyền thông, nhưng nhiều người trong chúng ta không biết chính xác đó là những chất gì. The Good Human hy vọng giải tỏa những tin đồn và giới thiệu với các bạn các sự kiện và công cụ để đưa ra quyết định có lý lẽ về việc bạn có nê tẩy chay parabens trong nhà của bạn hay không.