MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, November 12, 2015

THE NOBEL PEACE PRIZE 2000, KIM DAE-JUNG AWARD CEREMONY SPEECH NOBEL HÒA BÌNH NĂM 2000, KIM DAE-JUNG DIỄN VĂN TRAO GIẢI

THE NOBEL PEACE PRIZE 2000, KIM DAE-JUNG
AWARD CEREMONY SPEECH

NOBEL HÒA BÌNH NĂM 2000, KIM DAE-JUNG
DIỄN VĂN TRAO GIẢI


Presentation Speech by Gunnar Berge, Chairman of theNorwegian Nobel Committee, Oslo, December 10, 2000.

 (Phát biểu của Gunnar Berge, Chủ tịch hội đồng Nobel Na Uy, Oslo, tháng Mười năm 2000)

Your Majesty, Your Royal Highnesses, Excellencies, Ladies and Gentlemen,

Thưa Bệ hạ, thưa các Hoàng than quốc thích, Thưa các Ngài, Thưa quý bà và quý ông
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for the year 2000 to Kim Dae-jung. He receives the prize for his lifelong work for democracy and human rights in South Korea and East Asia in general, and for peace and reconciliation with North Korea in particular. We welcome the Laureate here today.

Hội đồng Nobel Na Uy quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2000 cho ông Kim Dae-jung. Ông nhận giải thưởng này vì sự nghiệp suốt đời đấu tranh cho dân chủ và quyền con người ở Nam Triều Tiên và Đông Á nói chung, và vì hòa bình và hòa giải với Bắc Triều Tiên nói riêng. Hôm nay chúng ta tới đây để chào mừng Chủ nhân của Giải Nobel Hòa Bình năm 2000!