MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, October 20, 2015

HIV 'CAN-OPENER' MOLECULE EXPOSES VIRUS'S MOST VULNERABLE PARTS; WHAT IT MEANS FOR VACCINE DEVELOPMENT Phân tử “Mở lon đồ hộp” HIV bộc lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Virus này; Ý nghĩa của nó đối với phát triển vắc xin

HIV 'CAN-OPENER' MOLECULE EXPOSES VIRUS'S MOST VULNERABLE PARTS; WHAT IT MEANS FOR VACCINE DEVELOPMENT

Phân tử “Mở lon đồ hộp” HIV bộc lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Virus này; Ý nghĩa của nó đối với phát triển vắc xinThe "can opener" molecule may be our newest defense in the fight against HIV.
Các phân tử “mở lon đồ hộp”  có thể là sự phòng thủ mới nhất của chúng ta  trong cuộc chiến chống lại HIV.
By Dana Dovey @danadovey
Medical daily
May 5, 2015
Dana Dovey @danadovey
Medical daily
May 5, 2015


While testing a recently developed molecule, JP-III-48, on samples from HIV-positive patients, researchers at the University of Montreal in Canada observed something groundbreaking. The molecule had the ability to open up HIV “like a flower.” Although this finding is still in its early stages, the team hopes it may set the foundation for new preventive HIV measures and even possibly a way to eliminate the virus from those already infected.

Trong khi thử nghiệm một phân tử vừa được phát triển gần đây, JP-III-48, trên các mẫu lấy từ bệnh nhân HIV dương tính, các nhà nghiên cứu tại Đại học Montreal ở Canada nhận thấy một điều có tính đột phá. Phân tử này có khả năng mở HIV ra "giống như một bông hoa." Mặc dù phát hiện này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhóm nghiên cứu hy vọng nó có thể đặt nền tảng cho các biện pháp dự phòng HIV mới và thậm chí có thể là một cách để loại bỏ virus từ những người đã nhiễm.