MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 6, 2015

HOW CHINA IS LOSING SOUTH-EAST ASIA Trung Quốc đang đánh mất Đông Nam Á như thế nào?

HOW CHINA IS LOSING SOUTH-EAST ASIA

Trung Quốc đang đánh mất Đông Nam Á như thế nào?
Ravi Velloor
Straits Times
JUL 3, 2015
Ravi Velloor
Straits Times
3/7/2015


The region may depend on China for growth - but that dependence is mutual, which is something China seems to forget.

Khu vực này có thể phụ thuộc vào Trung Quốc để tăng trưởng, nhưng sự phụ thuộc đó là hỗ tương, điều mà Trung Quốc dường như bỏ quên.

Mr Rafael Alunan, Interior Minister of the Philippines in the Fidel Ramos presidency, remembers the day the Chinese walked into Mischief Reef in the Spratlys, an area of the South China Sea his countrymen had long considered theirs. Three years earlier, in 1992, the Americans had vacated Subic Bay and Clark Air Base. Without that reassuring cover there was little that Mr Ramos, himself a retired general, could do.

Ông Rafael Alunan, Bộ trưởng Nội vụ của Philippines dưới thời tổng thống Fidel Ramos, nhớ lại ngày người Trung Quốc bước vào bãi đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa, một khu vực ở Biển Đông mà những người đồng hương của ông đã từ lâu xem là của họ. Ba năm trước đó, vào năm 1992, người Mỹ đã rút khỏi vịnh Subic và căn cứ không quân Clark. Không có sự che chắn bảo đảm, ông Ramos là một tướng về hưu, có rất ít lựa chọn.