MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, April 12, 2015

B1 KEYS

KEYS TO B1 TESTS (5-24)   


                                    

AUDIO TEST 05: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4
AUDIO TEST 06: PART 1PART 2PART 3PART 4 
AUDIO TEST 07: PART 1PART 2PART 3PART 4 
AUDIO TEST 08: PART 1PART 2PART 3PART 4 
AUDIO TEST 09: PART 1PART 2PART 3PART 4 
AUDIO TEST 10: PART 1PART 2PART 3PART 4 
AUDIO TEST 11: PART 1PART 2PART 3PART 4 
AUDIO TEST 12: PART 1PART 2PART 3PART 4 
AUDIO TEST 13: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 14: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 15: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 16: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 17: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 18: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 19: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 20: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 21: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 22: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 23: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 
AUDIO TEST 24: PART 1 - PART 2 - PART 3 - PART 4 

TEST 5
PAPER 1 READING AND WRITING
READING
Part 1
1C 2B 3B 4A 5C
Part 2
6C 7F 8G 9D 10B
Part 3
11 B 12A 13B 14A 15A 16 B 17 B 18B 19A 20B
Part 4
21 D 22C 23A 24C 25B
Part 5
26 B 27 B 28 C 29 A 30 C 31 B 32 C 33D 34A 35A