MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, March 24, 2015

CAN CONGRESS STOP CHINA IN THE SOUTH CHINA SEA? Liệu Quốc hội Mỹ có thể chặn đứng Trung Quốc ở Biển Đông?


A bipartisan effort is emerging to highlight dangerous trends in Asia—and specifically in the South China Sea. But will Obama listen?
Một nỗ lực của lưỡng đảng đang diễn ra, nhấn mạnh các xu hướng nguy hiểm ở châu Á và đặc biệt ở khu vực Biển Đông. Nhưng liệu Obama sẽ lắng nghe?

CAN CONGRESS STOP CHINA IN THE SOUTH CHINA SEA?
Liệu Quốc hội Mỹ có thể chặn đứng Trung Quốc ở Biển Đông?

Harry J. Kazianis
The National Interest, March 22, 2015
Harry J. Kazianis
The National Interest, 22/3/2015
The balance of power in Asia is changing—and not in Washington’s favor.

Cán cân quyền lực ở Á Châu đang thay đổi và theo hướng không có lợi cho Washington.