MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, November 20, 2015

WHAT ARE PARABENS AND WHY SHOULD YOU AVOID THEM PARABEN LÀ GÌ VÀ TạI SAO BẠN NÊN TRÁNH CHÚNG

WHAT ARE PARABENS AND WHY SHOULD YOU AVOID THEM
PARABEN LÀ GÌ VÀ TạI SAO BN NÊN TRÁNH CHÚNG

David Quilty June
21, 2007
David Quilty
21 Tháng Sáu 2007What Are Parabens?
Paraben là gì?
Parabens are creating a stir in the media, but many of us don’t  know exactly what they are. The Good Human hopes to debunk the rumours and present you with the facts and tools to make informed decisions on whether or not you will be boycotting parabens in your home.

Paraben đang tạo ra một sự khuấy động trên các phương tiện truyền thông, nhưng nhiều người trong chúng ta không biết chính xác đó là những chất gì. The Good Human hy vọng giải tỏa những tin đồn và giới thiệu với các bạn các sự kiện và công cụ để đưa ra quyết định có lý lẽ về việc bạn có nê tẩy chay parabens trong nhà của bạn hay không.


Parabens are frequently added to cosmetics to prevent the growth of bacteria. They have been in use since the 1950s and the vast majority of cosmetics use a combination of them, because they are cheap and effective. The ones to be aware of are methylparaben, propylparaben and butylparaben.

Paraben được thường xuyên bổ sung vào mỹ phẩm để ngăn chặn sự tăng trưởng của vi khuẩn. Chúng đã được sử dụng từ những năm 1950 và phần lớn mỹ phẩm sử dụng kết hợp nhiều loại paraben, vì giá rẻ và hiệu quả. Những paraben cần phải lưu ý là methylparaben, propylparaben và butylparaben.

Technically, parabens are a chemical compound of para-hydroxybenzoic acid and they are used as preservatives. Most that are added to our cosmetics are man-made and not naturally occurring. Naturally occurring parabens have been found in blueberries, of all places!

Về mặt kỹ thuật, parabens là một hợp chất hóa học của axit para-hydroxybenzoic và chúng được sử dụng làm chất bảo quản. Phần lớn  paraben được thêm vào mỹ phẩm chúng ta dùng là nhân tạo ra và không có trong tự nhiên. Parabens tự nhiên được tìm thấy trong quả việt quất, có ở mọi nơi!

New York City dermatologist Fran E. Cook-Bolden is quoted as saying, “Parabens have a long history of safe use, and that’s why they’re commonplace. New preservatives have less of a proven track record.”

Bác sĩ da liễu Fran E. Cook-Bolden, thành phố New York được trích dẫn khi nói, "Paraben có một lịch sử sử dụng an toàn lâu dài, và đó là lý do tại sao họ chúng đang phổ biến. Các chất bảo quản mới có ít hồ sơ theo dõi đã được chứng minh như thế."

Numerous studies have been conducted, on both sides of the argument about parabens – so the questions remains. Should we avoid them?

Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành, ở cả hai phía của cuộc tranh luận về paraben - vì vậy những câu hỏi vẫn còn. Chúng ta nên tránh chúng hay không?

The problem with parabens has been identified because they are xenoestrogens, i.e. they mimic oestrogen in the body. This has been linked to breast cancer and reproductive issues, including early onset of puberty and reduced sperm count.

Vấn đề với paraben đã được xác định, vì chúng là các xenoestrogen, nghĩa là chúng bắt chước estrogen trong cơ thể. Điều này có liên quan đến bệnh ung thư vú và các vấn đề sinh sản, bao gồm khởi phát sớm của tuổi dậy thì và giảm số lượng tinh trùng.

Researchers have found parabens in breast tumors and believe there is a relationship between parabens and tumors. And in the July 2002 issue of the Archives of Toxicology, Dr. S. Oishi of the Department of Toxicology, Tokyo Metropolitan Research Laboratory of Public Health reported that exposure of newborn male mammals to butylparaben “adversely affects the secretion of testosterone and the function of the male reproductive system.”

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy paraben trong các khối u vú và tin rằng có một mối quan hệ giữa paraben và ung bướu. Và trong số ra tháng 7 năm 2002 của Archives of Toxicology, Tiến sĩ S. Oishi thuộc Khoa độc tố học, Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Y tế Công cộng Tokyo báo cáo rằng động vật có vú nam tiếp xúc với  butylparaben có "ảnh hưởng xấu đến việc tiết  testosterone và chức năng các hệ thống sinh sản nam giới. "

It also appears that parabens can be stored in the body, resulting in a cumulative effect that can damage health over time. Research has been found to link them to cancerous cells, but does not compare results with levels of parabens in noncancerous cells.

Dường như paraben có thể được trữ lại trong cơ thể, dẫn đến một hiệu ứng tích lũy mà có thể gây tổn hại sức khỏe theo thời gian. Nghiên cứu đã  liên hệ chúng với các tế bào ung thư, nhưng không so sánh kết quả với các nồng độ của parabens trong tế bào không ung thư.

So while there is currently no scientific evidence to confirm that parabens directly cause cancer, it is right to be mindful. Many products are emerging that are paraben-free, so it is possible to avoid them if you are concerned.

Vì vậy, trong khi hiện nay chưa có bằng chứng khoa học để xác nhận rằng parabens trực tiếp gây ra ung thư, thì cũng phải nên lưu tâm. Nhiều sản phẩm không có paraben đang nổi lên, vì vậy bạn có thể tránh paraben nếu bạn quan ngại.

It is safe to say that almost all products that are not specifically labelled at paraben free are likely to contain parabens. You can use oil based organic products, which do not need a preservative like water based cosmetics. These are usually sold in dark, pump containers which keep them protected from air and light.

Thật an toàn khi nói rằng gần như tất cả các sản phẩm mà không dán nhãn không chứa paraben cụ thể đều có khả năng chứa parabens. Bạn có thể sử dụng sản phẩm hữu cơ gốc dầu, mà không cần chất bảo quản như mỹ phẩm gốc nước. Chúng thường được bán trong lọ đựng, bơm màu tối, mà giữ chúng được bảo vệ khỏi không khí và ánh sáng.

Brands that are proudly paraben free include the following:
Aubrey Organics
Aveda
Badger
Burt’s Bees
California Baby
Dr. Bronner’s
Dr. Hauschka
John Masters Organics
Josie Maran Cosmetics
Kiss My Face
Korres
Nature’s Gate
Origins
Pangea Organics
Terressentials
Tom’s of Maine
Weleda

Summary

While the evidence is not completely satisfactory regarding the safety of parabens in your cosmetics, it is possible to keep informed and make choices to keep these toxins out of your cosmetics.
Các thương hiệu sau đây đang tự hào không có Paraben:
ubrey Organics
Aveda
Badger
Burt’s Bees
California Baby
Dr. Bronner’s
Dr. Hauschka
John Masters Organics
Josie Maran Cosmetics
Kiss My Face
Korres
Nature’s Gate
Origins
Pangea Organics
Terressentials
Tom’s of Maine
Weleda

Tóm tắt

Trong khi các bằng chứng không phải là hoàn toàn thỏa đáng về sự an toàn của paraben trong mỹ phẩm của bạn, bạn có thể tham khảo thông tin và có những lựa chọn để giữ cho các chất độc không có trong mỹ phẩm của bạn.


Are parabens dangerous?
A 2004 study by Dr. Philippa Darbre published in the Journal of Applied Toxicology found parabens in breast tumors. However, the FDA states in its official post on parabens that "the study did not show that parabens cause cancer." The "FDA believes that at the present time there is no reason for consumers to be concerned about the use of cosmetics containing parabens," the post says.

Parabens nguy hiểm không?
Một nghiên cứu năm 2004 của Tiến sĩ Philippa Darbre công bố trên tạp chí Độc chất học ứng dụng đã tìm thấy paraben trong các khối u vú. Tuy nhiên, FDA trong bài phát biểu chính thức về parabens cho rằng "nghiên cứu không cho thấy paraben gây ung thư." FDA cho rằng ở thời điểm hiện tại không có lý do để người tiêu dùng lo ngại về việc sử dụng các mỹ phẩm có chứa parabens."
A 2008 opinion on parabens from the European Commission's Scientific Committee on Consumer Products states that "methyl paraben and ethyl paraben are not subjects of concern," but that "the safety assessment of propyl and butyl paraben cannot be finalized yet."

Một quan điểm vào năm 2008 về parabens từ Ủy ban khoa học của Ủy hội châu Âu về sản phẩm tiêu dùng cho rằng "methyl paraben và ethyl paraben không thuộc đối tượng quan tâm," nhưng "đánh giá an toàn của propyl paraben và butyl chưa có kết luận cuối cùng."

Rebecca Sutton, a scientist at the Environmental Working Group, a nonprofit advocacy organization, says her group is most concerned about propyl and butyl paraben too. But even though she says that parabens may disrupt hormones or mimic estrogen (which is thought to promote breast cancer in some women), "You certainly don't want parabens to be pulled out and a more dangerous preservative to be put in," such as one that releases formaldehyde. "Sometimes cosmetic companies might jump on the paraben-free bandwagon without really doing a proper assessment of … the safer preservatives that they ought to be adding."

Rebecca Sutton, một nhà khoa học thuộc Nhóm công tác môi trường, một tổ chức bênh vực phi lợi nhuận, nói rằng nhóm của bà lo lắng nhất là propyl paraben và butyl. Nhưng ngay cả khi bà nói rằng parabens có thể phá vỡ các nội tiết tố hoặc bắt chước estrogen (được cho là thúc đẩy ung thư vú ở phụ nữ), "Bạn chắc chắn không muốn parabens bị loại ra để một chất bảo quản nguy hiểm hơn được đưa vào", chẳng hạn là một chất giải phóng formaldehyde. "Đôi khi các công ty mỹ phẩm có thể lăng-xê sản phẩm không paraben mà không thực sự làm một đánh giá đúng đắn về các chất bảo quản an toàn hơn mà họ buộc phải bổ sung."

In fact, she says, "It's difficult to declare a preservative 'safe.' … We have limited data to evaluate. We've been unable to create a list of safer preservatives at this time based on existing publicly available scientific literature."

Bà cho biết, “Trong thực tế thật khó công bố một chất bảo quản "an toàn". ... Chúng tôi có dữ liệu để đánh giá. Chúng tôi đã không thể tạo ra một danh sách các chất bảo quản an toàn hơn tại thời điểm này dựa trên tài liệu khoa học công bố công khai hiện có. "

So there isn't a consensus on whether parabens are safe. Dr. Wilma Bergfeld, chairwoman of the Cosmetic Ingredient Review panel, an independent body established by the industry that shares findings with the FDA, says the panel is monitoring the scientific literature and will review the safety of parabens again as new studies become available.
Vì vậy, không có một sự đồng thuận về việc parabens có an toàn hay không. Tiến sĩ Wilma Bergfeld, chủ tịch tạp chí Cosmetic Ingredient Review (Thành phần Mỹ phẩm), một cơ quan độc lập được thành lập bởi ngành công nghiệp chia sẻ kết quả với FDA, cho biết họ đang nghiên cứu các tài liệu khoa học và sẽ xem xét sự an toàn của parabens một lần nữa khi có các nghiên cứu mới

Breast cancer
Average levels of 20 nanograms/gram of parabens have been detected in a small sample of 20 breast tumors.[9] No link can be determined from current studies and that more research is called for.

Ung thư vú
Mức trung bình 20 nanograms / gram parabens đã được phát hiện trong một mẫu nhỏ của 20 khối u vú. Không có liên hệ có thể được xác định từ các nghiên cứu hiện tại và nhiều nghiên cứu hơn được kêu gọi.
The lead researcher of the UK study, molecular biologist Philippa Darbre, reported that the ester-bearing form of the parabens found in the tumors indicate that they came from something applied to the skin, such as an underarm deodorant, cream or body spray, and stated that the results helped to explain why up to 60% of all breast tumors are found in just one-fifth of the breast - the upper-outer quadrant, nearest the underarm[10] (though this is controversial
Nhà nghiên cứu chính trong một nghiên cứu của nước Anh, nhà sinh học phân tử Philippa Darbre, báo cáo rằng các dạng paraben chứa este được tìm thấy trong các khối u cho thấy rằng chúng đến từ một chất gì đó được bôi vào da, chẳng hạn như một chất khử mùi hôi nách, kem hoặc thuốc xịt cơ thể, và nói rằng các kết quả đã giúp giải thích tại sao đến 60% tất cả các khối u vú được tìm thấy chỉ trong một phần năm của vú - góc phần tư phía trên bên ngoài, gần nách (mặc dù điều này đang gây tranh cãi.

"From this research it is not possible to say whether parabens actually caused these tumors, but they may certainly be associated with the overall rise in breast cancer cases. Given that breast cancer is a large killer of women and a very high percentage of young women use underarm deodorants, I think we should be carrying out properly funded, further investigations into parabens and where they are found in the body," says Philip Harvey, an editor of the Journal of Applied Toxicology, which published the research. A 2004 study at Northwestern University found that an earlier age of breast cancer diagnosis related to more frequent use of antiperspirants/deodorants and underarm shaving. "I personally feel there is a very strong correlation between the underarm hygiene habits and breast cancer," said immunologist Dr. Kris McGrath, the author of the study.

"Từ nghiên cứu này không thể nói parabens thực sự gây ra các khối u hay không, nhưng chắc chắn chúng có thể liên quan với sự gia tăng tổng thể trong các trường hợp ung thư vú. Vì ung thư vú là nguyên nhân tử vong quan trọng ở phụ nữ và một tỷ lệ rất cao của phụ nữ trẻ sử dụng chất khử mùi hôi nách, tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện điều tra thêm về paraben và nơi chúng được tìm thấy trong cơ thể, "Philip Harvey, một biên tập viên của tạp chí Độc chất học ứng dụng, nơi công bố các nghiên cứu cho biết. Nghiên cứu tại Đại học Northwestern năm 2004 cho thấy độ tuổi sớm hơn của ung thư vú có liên quan đến việc sử dụng thường xuyên hơn chất chống tiết mồ hôi / chất khử mùi và cạo lông nách. "Cá nhân tôi cảm thấy có một sự tương quan rất chặt chẽ giữa các thói quen vệ sinh nách và ung thư vú" nhà miễn dịch học tiến sĩ Kris McGrath, tác giả của nghiên cứu này nói.
This research has fueled a popular belief that the parabens in underarm deodorants and other cosmetics can migrate into breast tissue and contribute to the development of tumors.
Nghiên cứu này đã thúc đẩy một niềm tin phổ biến rằng các paraben trong sản phẩm khử mùi hôi nách và mỹ phẩm khác có thể di chuyển vào các mô vú và đóng góp vào sự phát triển của các khối u.

However, no direct evidence of a causal link between parabens and cancer has been shown. A 2005 review of the data available at that time concluded "it is biologically implausible that parabens could increase the risk of any estrogen-mediated endpoint, including effects on the male reproductive tract or breast cancer" and that "worst-case daily exposure to parabens would present substantially less risk relative to exposure to naturally occurring endocrine active chemicals in the diet such as the phytoestrogen daidzein." The American Cancer Society also concluded that there was insufficient scientific evidence to support a claim that use of cosmetics such as antiperspirants increase an individual's risk of developing breast cancer.

Tuy nhiên, không có bằng chứng trực tiếp về một liên hệ nhân quả giữa paraben và ung thư  được chỉ ra. Một đánh giá năm 2005 về các dữ liệu sẵn có tại thời điểm đó đã kết luận "về mặt sinh học thật không hợp lý khi cho rằng parabens có thể làm tăng nguy cơ của bất kỳ hậu quả nào qua trung gian estrogen, bao gồm cả các tác dụng lên ung thư hệ sinh sản nam giới hoặc ung thư vú" và rằng "trường hợp xấu nhất tiếp xúc hàng ngày với parabens cũng có nguy cơ ít hơn đáng kể so với nguy cơ tiếp xúc với hóa chất hoạt động nội tiết tự nhiên trong chế độ ăn uống như daidzein phytoestrogen." Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng kết luận rằng không có bằng chứng khoa học đủ để hỗ trợ một tuyên bố rằng sử dụng mỹ phẩm như chất chống mồ hôi làm tăng nguy cơ một cá nhân phát triển ung thư vú.

Most of the available paraben toxicity data are from single-exposure studies. Further assessment of the additive and cumulative risk of multiple paraben exposure from daily use of multiple cosmetic and/or personal care products is needed.
Hầu hết các dữ liệu độc tính paraben sẵn có đều xuất phát từ các nghiên cứu với tiếp xúc duy nhất. Đánh giá thêm các chất phụ gia và nguy cơ tích lũy của việc tiếp xúc nhiều paraben từ việc sử dụng hàng ngày nhiều mỹ phẩm và / hoặc các sản phẩm chăm sóc cá nhân là cần thiết.
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn