MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 18, 2015

LET ME SLAY THE BIG FAT GREEK MYTH Đằng sau sự ngộ nhận lớn và tai hại về Hy Lạp

LET ME SLAY THE BIG FAT GREEK MYTH

Đằng sau sự ngộ nhận lớn và tai hại về Hy Lạp


John Humphrys
SUNDAY LONDON TIMES
28 June 2015

John Humphrys
SUNDAY LONDON TIMES
28-6-15

With their skiving, spending and mad pensions, the Greeks have brought this crisis upon themselves, right? Wrong. John Humphrys delivers an impassioned defence of a people he loves and believes have been betrayed.
Với lề thói tiêu pha và mức lương hưu trí điên rồ, người dân Hy Lạp đã tự mang đến cuộc khủng hoảng này, đúng không? Không phải. John Humphrys đưa ra những lập luận khách quan bảo vệ một dân tộc mà ông yêu mến và cho rằng họ đã bị phản bội.


When I was a youngster in the 1950s, the same Monday morning ritual was repeated in working-class households like mine across the land. Once the father had gone to work, the mother would drag the boiler from under the sink, fill it with water and in would go the dirty laundry. An hour later it was taken out and rinsed and either squeezed by hand or run through the mangle. Then, weather permitting, it was pegged out or, if the weather did not permit, draped around the house until the rain stopped. An immensely laborious process in homes where most mothers struggled to cope with all the other household jobs.

Khi tôi còn là một thanh niên trẻ những năm 1950, mỗi sáng Thứ Hai một kịch bản giống hệt nhau đã diễn ra ở các hộ dân lao động như nhà tôi trên khắp quốc đảo này (nước Anh). Khi cha tôi rời khỏi nhà, mẹ tôi lôi nồi nấu nước từ dưới gầm bồn rửa, đổ đầy nước vào và bắt đầu công việc giặt dũ. Một tiếng sau, quần áo được bỏ ra và rũ hoặc bằng tay hoặc bằng máy quay. Sau đó, nếu thời tiết cho phép, quần áo được phơi ra ngoài trời, hoặc được giăng quanh nhà đợi đến khi trời dừng mưa. Một công việc nhà nặng nhọc mà tất cả các bà mẹ đều phải vật lộn cùng với nhiều việc nội trợ khác.