MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 15, 2014

Letter from Marx to Arnold Ruge Thư Marx gửi Arnold RugeLetter from Marx to Arnold Ruge
Thư Marx gửi Arnold Ruge

in Dresden
Viết ở Dresden
Written: From a barge on the way to D. March 1843;
First Published: Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844;

Từ một sà lan trên đường đến D. tháng 3 năm 1843;
Đầu tiên đăng trên Niên giám Pháp-Đức năm 1844;
I am now travelling in Holland. From both the French papers and the local ones I see that Germany has ridden deeply into the mire and will sink into it even further. I assure you that even if one can feel no national pride one does feel national shame, even in Holland. In comparison with the greatest Germans even the least Dutchman is still a citizen. And the opinions of foreigners about the Prussian government! There is a frightening agreement, no one is deceived any longer about the system and its simple nature. So the new school has been of some use after all. The glorious robes of liberalism have fallen away and the most repulsive despotism stands revealed for all the world to see.


Lúc này tôi đang đi du lịch ở Hà Lan. Từ các báo Pháp và báo địa phương tôi thấy rằng nước Đức đã bước sâu vào vũng lầy và sẽ chìm vào nó còn sâu hơn nữa. Tôi đảm bảo với bạn rằng ngay cả khi người ta có thể cảm thấy không có niềm tự hào quốc gia người ta vẫn cảm thấy sự xấu hổ quốc gia, ngay cả ở Hà Lan này. So với những người Đức vĩ đại nhất thì thậm chí người Hà Lan bé nhỏ nhất vẫn là một công dân. Và đó ý kiến của người nước ngoài về chính quyền Phổ! Có một nhất trí đáng sợ, không ai còn bị lừa dối nữa về hệ thống đó và bản chất đơn thuần của nó. Vì vậy, rốt cuộc trường phái mới đã có được phần hữu dụng. Những cái áo choàng vinh quang của chủ nghĩa tự do đã giảm sút và các lập trường chuyên chế ghê tởm nhất đã lộ diện trước cả thế giới.