MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 15, 2014

TOEIC LISTENING TESTS 1-10


TEST 1 (LISTENING)
TEST 2 (LISTENING)
01
10
ABACC BCDAC
01
10
DADBD
CBAAC
11
20
CCABC ABBAB
11
20
CBCAC
BCCAB
21
30
ACCBB BABAB
21
30
CACBA
ACBCA
31
40
BCCAB CCCAA
31
40
BCBAB
CBACA
41
50
BADCA BDCCB
41
50
DABBA
ACBCB
51
60
BABCB ACCAC
51
60
ABBDD
DBBDC
61
70
BCDDB DDCBD
61
70
BCDAB
CADAC
71
80
DBBDC ACBCD
71
80
CABBA
CABBB
81
90
CCBCC BADAA
81
90
DCADB
BACCD
91
00
CDACB BBBDA
91
00
BCBAC
DAADC